Но­ві від­но­си­ни Ка­на­ди з Укра­ї­ною:

один крок упе­ред, два кро­ки — на­зад

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ле­ся ШИМКО, ана­лі­тик у спра­вах між­на­ро­дних від­но­син (Ка­на­да), ма­гістр по­лі­ти­чних на­ук та еко­но­мі­ки в Уні­вер­си­те­ті То­рон­то, спе­ці­аль­но для «Дня» Пе­ре­клад На­та­лії ПУШКАРУК

Не­що­дав­но но­вий прем’єр-мі­ністр Ка­на­ди Джа­стін Трю­до здій­снив пер­ший офі­цій­ний ві­зит в Укра­ї­ну, на­ма­га­ю­чись про­де­мон­стру­ва­ти на пра­кти­ці, що «Ка­на­да під­три­мує Укра­ї­ну». На від­мі­ну від сво­го по­пе­ре­дни­ка, більш стри­ма­но­го Сті­ве­на Гар­пе­ра, Трю­до пи­ша­є­ться сво­ї­ми не­ви­му­ше­ни­ми ма­не­ра­ми, то­ва­ри­ською со­ці­аль­ною вза­є­мо­ді­єю та спон­тан­ни­ми «сел­фі». У пе­рі­од пі­сля про­ве­де­н­ня пе­ре­го­во­рів з Ба­ра­ком Оба­мою та уча­сті Ка­на­ди в са­мі­ті НАТО у Вар­ша­ві ві­зит Трю­до в Укра­ї­ну був шан­сом до­ве­сти, що не­зва­жа­ю­чи на не­фор­маль­ні спосо­би по­ве­дін­ки прем’єра, йо­го уряд пред­став­ляв більш ніж про­сто пе­ре­ва­гу сти­лю над змі­стом. На жаль, пі­сля то­го як за­вер­ши­ли­ся фо­то­се­сії і при­стра­сті де­що вщу­хли, сту­пінь роз­ча­ру­ва­н­ня істо­тно під­ви­щив­ся.

Так, ві­зит від­зна­чив­ся де­яки­ми важливими сим­во­лі­чни­ми мо­мен­та­ми. Ка­над­ський прем’єр-мі­ністр від­ві­дав рі­зно­ма­ні­тні ме­мо­рі­а­ли: жер­твам на­ци­стів у Ба­би­но­му Яру, ста­лін­сько­го Го­ло­до­мо­ру­ге­но­ци­ду та під час про­те­стів на Май­да­ні. Но­вий Лі­бе­раль­ний уряд Ка­на­ди та­кож ви­рі­шив про­дов­жи­ти свій роз­ви­ток під­пи­са­н­ням ка­над­сько- укра­їн­ської уго­ди про віль­ну тор­гів­лю (CUFTA) — спра­ва, іні­ці­йо­ва­на по­пе­ре­днім кон­се­рва­тив­ним уря­дом Сті­ве­на Гар­пе­ра. Хо­ча 2015 ро­ку рі­вень екс­пор­ту Ка­на­ди в Укра­ї­ну ся­гнув ли­ше 210 млн. до­ла­рів, ця уго­да на­дає Укра­ї­ні шанс по­ка­за­ти світу, що во­на — на­дій­ний ін­ве­сти­цій­ний пар­тнер. Ра­зом з тим, для уря­ду Трю­до це ні­чо­го не вар­тий крок, що не за­ва­жа­ти­ме пла­нам про­ве­сти пе­ре­за­ван­та­же­н­ня від­но­син з Мо­сквою.

CUFTA не ста­но­вить за­гро­зи для лі­вих іде­о­ло­гій все­ре­ди­ні Лі­бе­раль­ної пар­тії: фра­кції все­ре­ди­ні уря­до­вої зов­ні­шньо­по­лі­ти­чної ор­га­ні­за­ції, яка зав­жди ві­ри­ла в те, що прі­о­ри­те­ти мі­жна­ро­дної до­по­мо­ги Ка­на­ди біль­ше сто­су­ю­ться кра­їн тре­тьо­го світу, ніж Схі­дної Єв­ро­пи.

Від­по­від­но до цьо­го під­хо­ду, якщо Ка­на­да й ві­ді­гра­ва­ти­ме в Укра­ї­ні якусь роль, то во­на має зво­ди­тись до спри­я­н­ня по­за вій­сько­вою сфе­рою. Звід­си й ба­жа­н­ня уря­ду Трю­до на­да­ти до­по­мо­гу до­да­тко­ви­ми на­гля­да­ча­ми до СММ ОБСЄ на схо­ді Укра­ї­ни та гу­ма­ні­тар­ною під­трим­кою пе­ре­се­лен­цям вна­слі­док війни на схо­ді.

На жаль, ко­ли ж го­во­ри­ти на те­му змі­цне­н­ня без­пе­ко­вих по­треб Укра­ї­ни, то но­вий ка­над­ський уряд від­сту­пає від шля­ху, взя­то­го по­пе­ре­днім уря­дом.

ТАЄМНА ДИПЛОМАТІЯ

Ка­над­ці про­дов­жу­ють бу­ти в не­відан­ні що­до за­ку­лі­сної ди­пло­ма­тії з Ро­сі­єю ко­ли­шньо­го прем’єр-мі­ні­стра Жа­на Кре­тьє­на. За­дов­го до обра­н­ня лі­бе­ра­лів ко­ли­шній прем’єр не­спо­ді­ва­но був втя­гну­тий у при­ва­тні дис­ку­сії на ви­со­ко­му рів­ні, що сто­су­ва­ли­ся май­бу­тньо­го Укра­ї­ни.

Та­ким був гра­фік ці­єї ді­яль­но­сті:

20 кві­тня 2015 ро­ку Жан Кре­тьєн го­ло­ву­вав в екс­пер­тній гру­пі ви­со­ко­го рів­ня, яка про­во­ди­ла зу­стрі­чз при­во­ду ро­сій­сько-укра­їн­ських від­но­син в уні­вер­си­те­ті От­та­ви.

Опри­лю­дне­ні пі­зні­ше за­яви за­свід­чу­ва­ли три­во­жний сце­на­рій: по су­ті, Кре­тьєн про­по­ну­вав зруй­ну­ва­ти чин­ну в Укра­ї­ні си­сте­му управ­лі­н­ня, під­штов­ху­ю­чи до фе­де­ра­лі­за­ції кра­ї­ни — сце­на­рій, який про­по­ну­ва­ла Мо­сква з по­ча­тку оку­па­ції Укра­ї­ни. Ци­ту­ю­чи Кре­тьє­на: «...як ка­над­ці, ми до­бре ро­зу­мі­є­мо, що ціл­ком мо­жли­во ма­ти цен­траль­ну вла­ду і ре­гіо­наль­ну ав­то­но­мію з мов­ни­ми та ре­лі­гій­ни­ми га­ран­ті­я­ми. Я ві­рю, що це міг би бу­ти один зі шля­хів, що до­по­міг би розв’язан­ню кон­флі­кту в Укра­ї­ні».

29 кві­тня 2015 ро­ку під час тре­тьо­го Гло­баль­но­го фо­ру­му в Ба­ку, бу­ду­чи чле­ном Ра­ди вза­є­мо­дії, Кре­тьєн з’явив­ся в Азер­бай­джа­ні на па­нель­ній дис­ку­сії з уча­стю ко­ли­шніх укра­їн­ських пре­зи­ден­тів Ле­о­ні­да Крав­чу­ка, Ле­о­ні­да Ку­чми та Ві­кто­ра Ющен­ка. Кре­тьєн зу­стрів­ся з трьо­ма лі­де­ра­ми осо­би­сто й умов­ляв їх на­да­ти йо­му за­про­ше­н­ня на зу­стрі­чз укра­їн­ською кон­сти­ту­цій­ною ко­мі­сі­єю. Трьох ко­ли­шніх укра­їн­ських пре­зи­ден­тів, за­лу­че­них до під­го­тов­ки но­вої Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, Кре­тьєн ні­би­то спо­ну­кав до фе­де­ра­лі­за­ції Укра­ї­ни.

На­сту­пно­го ж дня, 30 кві­тня 2015 ро­ку Жан Кре­тьєн та­єм­но зу- стрів­ся з пре­зи­ден­том Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним у йо­го ре­зи­ден­ції Но­во-Ога­рьо­во бі­ля Мо­скви.

Ні Гар­пер, ні Трю­до не отри­ма­ли жо­дно­го по­ві­дом­ле­н­ня про по­їзд­ку. Оби­два: і Пу­тін, і Кре­тьєн від­мо­ви­ли­ся ко­мен­ту­ва­ти зміст їхніх дис­ку­сій. Про­тя­гом де­кіль­кох мі­ся­ців Кре­тьєн кри­ти­ку­вав зов­ні­шню по­лі­ти­ку Гар­пе­ра й ви­ма­гав, що­би Ка­на­да по­вер­ну­ла­ся до політики «ми­ро­лю­бної про­гре­сив­ної кра­ї­ни».

Ми­ну­лої осе­ні Кре­тьєн пу­блі­чно при­ві­тав вій­сько­ву ін­тер­вен­цію Ро­сії в Си­рію, зав­да­н­ням якої бу­ло ство­ре­н­ня груп, опо­зи­цій­них до жорс­тко­го ре­жи­му Ба­ша­ра Аса­да. Вна­слі­док втор­гне­н­ня Ро­сії в Укра­ї­ну за­ги­ну­ло по­над 9 тис. українців, а 20 тис. отри­ма­ли по­ра­не­н­ня, тож мо­жна уяви­ти шок, який від­чу­ли укра­їн­ці, ко­ли на­тра­пи­ли в пре­сі на та­кі ко­мен­та­рі Кре­тьє­на: «Я зу­стрів­ся з Пу­ті­ним. Він кру­тий хло­пець. Він при здо­ро­во­му глу­зді. Але для то­го щоб ке­ру­ва­ти Ро­сі­єю, не мо­жна бу­ти кі­ше­чкою».

Вій­сько­ві ана­лі­ти­ки на­рі­ка­ють, що ка­над­ські зброй­ні си­ли не пов­ні­стю від­но­ви­ли­ся від ско­ро­чень за ча­сів Кре­тьє­на, ко­ли він урі­зав вій­сько­ві за­ку­пів­лі, роз­пу­стив по­ві­тря­но­де­сан­тний полк і різ­ко ско­ро­тив ви­тра­ти на слу­жбов­ців ка­над­ських зброй­них сил. Та й сві­то­гляд Кре­тьє­на, як і Сте­фа­на Діо­на, пе­ре­шко­джає під­трим­ці пра­гнень Укра­ї­ни до НАТО.

Лі­бе­раль­ний ін­тер­на­ціо­на­лізм Кре­тьє­на, який роз­гля­дає ООН як єди­но­го грав­ця в гло­баль­ній без­пе­ці, за­ли­шив зов­ні­шньо­по­лі­ти­чний спа­док, до яко­го мо­же звер­та­ти­ся Джа­стін Трю­до. За не­що­дав­ньою уча­стю ко­ли­шньо­го лі­бе­раль­но­го прем’єр-мі­ні­стра в чов­ни­ко­вій ди­пло­ма­тії з Ро­сі­єю со­ю­зни­ки Укра­ї­ни мо­жуть ма­ти при­чи­ну для за­не­по­ко­є­н­ня.

У гру­дні 2014 ро­ку, на­ма­га­ю­чись до­по­мог­ти Укра­ї­ні вдо­ско­на­ли­ти її роз­від­да­ні що­до пов­стан­ців, під­три­му­ва­них Ро­сі­єю на схо­ді Укра­ї­ни, по­пе­ре­дній кон­се­рва­тив­ний уряд від­по­вів на про­ха­н­ня Пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка і по­чав на­да­ва­ти укра­їн­ським вій­сько­вим до­ступ до ка­над­сько­го RADARSAT-2.

Свід­че­н­ням три­во­жно­го пе­ре­бі­гу по­дій ви­яви­ла­ся не­що­дав­ня но­ви­на про те, що в трав­ні цьо­го ро­ку уряд Трю­до не­спо­ді­ва­но за­бо­ро­нив Укра­ї­ні до­ступ до зйом­ки із цьо­го су­пу­тни­ка.

Рі­ше­н­ня від­рі­за­ти Укра­ї­ні до­ступ до ін­фор­ма­ції від ка­над­сько­го су­пу­тни­ка, без по­ві­дом­лень чи пу­блі­чно­го по­ясне­н­ня, є ін­шим при­кла­дом то­го, що уряд Трю­до від­сту­пає від без­пе­ко­вих зо­бов’язань, взя­тих по­пе­ре­днім уря­дом.

ВІЙСЬКОВА ДО­ПО­МО­ГА

Ни­ні до так зва­но­го спи­ску AFCCL на­ле­жать 39 кра­їн, яким Ка­на­да мо­же про­да­ва­ти ав­то­ма­ти­чну во­гне­паль­ну зброю. Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко був від­вер­тий у сво­є­му про­хан­ні до От­та­ви, Ва­шинг­то­на та ін­ших кра­їн НАТО на­да­ти Ки­є­ву су­ча­сну зброю для про­ти­сто­я­н­ня у вій­ні з Ро­сі­єю на схі­дній Укра­ї­ни.

У черв­ні ми­ну­ло­го ро­ку кон­се­рва­тив­ний уряд по­чав здій­сню­ва­ти кро­ки, щоб змі­ни­ти пра­ви­ла екс­пор­ту, аби до­зво­ли­ти про­да­ва­ти ав­то­ма­ти­чну зброю і транс­порт­ні за­со­би укра­їн­ським вій­сько­вим. Це за­свід­чи­ло б ва­жли­ве роз­ши­ре­н­ня під­трим­ки з бо­ку ка­над­сько­го уря­ду Укра­ї­ни.

Ми­ну­лої осе­ні пі­сля по­раз­ки Гар­пе­ра на ви­бо­рах лі­ві акти­ві­сти, на­при­клад «про­ект ора­ла», по­ча­ли ло­бі­ю­ва­ти в уря­ді Трю­до ідею під­пи­са­ти уго­ду ООН про тор­гів­лю збро­єю. Сайт про­е­кту мі­стив по­си­ла­н­ня на та­ких апо­ло­ге­тів Крем­ля, як ко­ли­шній ди­пло­мат Крі­сто­фер Ве­ст­даль, який по­стій­но кри­ти­кує НАТО й ви­ма­гає, щоб мі­ністр за­кор­дон­них справ Ка­на­ди Діон зу­стрів­ся з Сер­гі­єм Лав­ро­вим для то­го, щоб обго­во­ри­ти за­хо­ди з «єв­ра­зій­ської» без­пе­ко­вої си­сте­ми.

Як­би Ка­на­да під­пи­са­ла уго­ду ООН що­до тор­гів­лі збро­єю, як про­по­ну­ва­ли апо­ло­ге­ти Крем­ля, про­даж зброї для та­ких со­ю­зни­ків, як Укра­ї­на, міг би ста­ти на­ба­га­то скла­дні­шим.

Ко­ли Трю­до за­пи­та­ли, чи го­то­вий йо­го уряд вклю­чи­ти Укра­ї­ну в AFCCL — спи­сок дру­жніх кра­їн, яким Ка­на­да мо­же про­да­ва­ти вій­сько­ве спо­ря­дже­н­ня, він від­мо­вив­ся да­ва­ти від­по­відь. Це не­ба­жа­н­ня зайня­ти чі­тку по­зи­цію що­до по­си­ле­н­ня вій­сько­вих зв’яз­ків Ка­на­ди й Укра­ї­ни є сим­пто­мом не­роз­су­дли­вих обо­рон­них прі­о­ри­те­тів, що при­зве­ли до жа­лю­гі­дних стра­те­гі­чних кро­ків, на­при­клад рі­ше­н­ня Трю­до від­ря­ди­ти ви­ни­щу­ва­чі CF-18, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ні в ка­над­ських бо­йо­вих мі­сі­ях, на бо­роть­бу про­ти «ІДІЛ» в Іра­ку та Си­рії.

Зна­до­бив­ся ві­зит Ба­ра­ка Оба­ми в От­та­ву, що­би пу­блі­чно та осо­би­сто на­ти­сну­ти на Трю­до, щоб Ка­на­да від­по­від­а­ла сво­їм зо­бов’яза­н­ням що­до НАТО. Ре­зуль­та­том цьо­го ста­ло про­ха­н­ня до Ка­на­ди роз­та­шу­ва­ти в Ла­твії стру­ктур­ний ба­таль­йон як ча­сти­ну ба­га­то­на­ціо­наль­них зу­силь НАТО що­до стри­му­ва­н­ня ро­сій­ської агре­сії.

Втім, про­дов­жує існу­ва­ти від­су­тність зв’яз­ку між ре­а­лі­я­ми, які за­гро­жу­ють за­хі­дній без­пе­ці, й те­пе­рі­шньою по­зи­ці­єю Ка­на­ди, яка орі­єн­то­ва­на на по­лі­ти­ку уми­ро­тво­ре­н­ня. Хо­чРо­сія по­стій­но за­сто­со­вує зброй­ні си­ли, що­би під­три­му­ва­ти кри­ва­вий ре­жим Аса­да в Си­рії, під­три­му­ва­ти те­ро­ри­сти­чні угру­по­ва­н­ня на схо­ді Укра­ї­ни і за­гро­жу­ва­ти кра­ї­нам схі­дно­го флан­гу НАТО, по­тре­би тре­тьо­го світу за­ли­ша­ю­ться гло­баль­ним прі­о­ри­те­том Ка­на­ди.

Мі­ністр за­кор­дон­них справ Діон не­що­дав­но за­явив канадській пре­сі: «Це жа­хли­ва нев­да­ча, що Ка­на­да му­сить роз­мі­сти­ти свої зброй­ні си­ли в Ла­твії за­мість то­го, щоб під­три­му­ва­ти мир в Афри­ці чи на ін­шій те­ри­то­рії, де це більш по­трі­бно».

По­ді­бні ко­мен­та­рі ра­зом з ва­га­н­ня­ми уря­ду взя­ти на се­бе зо­бов’яза­н­ня по­си­ли­ти спів­ро­бі­тни­цтво з Укра­ї­ною в сфе­рі без­пе­ки ма­ють бу­ти три­во­жним си­гна­лом. Не­що­дав­но укра­їн­ська спіль­но­та в Ка­на­ді бу­ла вра­же­на, по­ба­чив­ши вбра­них в укра­їн­ські ви­ши­ван­ки чле­нів за­кри­тих уря­до­вих збо­рів Лі­бе­раль­ної пар­тії на схо­дах пар­ла­мен­ту на знак під­трим­ки Укра­ї­ни. Сьо­го­дні, у час, ко­ли Укра­ї­на че­кає від Ка­на­ди на до­по­мо­гу в за­до­во­лен­ні сво­їх по­треб у без­пе­ці, по­трі­бне щось біль­ше, ніж ви­пад­ко­вий пост у «Фейс­бу­ці» від по­лі­ти­ків у ви­ши­ван­ках.

Ни­ні на­став час для уря­ду Ка­на­ди ви­йти за ме­жі мо­жли­во­стей опти­ки. Ка­на­да — кра­ї­на се­ре­дньо­го рів­ня по­ту­жно­сті, як і Укра­ї­на. Як і ка­над­цям, нам слід бу­ти осо­бли­во чу­тли­ви­ми до ста­ну та­кої ж кра­ї­ни, якій за­гро­жує во­йов­ни­чий су­сід. По­лі­ти­ка під­трим­ки Укра­ї­ни, як і про­ти­сто­я­н­ня Мо­скві, ма­ють прой­ти че­рез усі пар­тій­ні лі­нії.

Уго­да про віль­ну тор­гів­лю не при­не­се ко­ри­сті, якщо Укра­ї­на не змо­же убез­пе­чи­ти свої кор­до­ни і за­хи­сти­ти се­бе від агре­сив­но­го оку­пан­та. Укра­їн­сько-ка­над­ська ді­а­спо­ра та укра­їн­ський ди­пло­ма­ти­чний кор­пус у Ка­на­ді ма­ють бу­ти не­по­хи­тни­ми й чі­тки­ми. Укра­ї­на шу­кає не ли­ше еко­но­мі­чної спів­пра­ці. Сьо­го­дні біль­ше, ніж будь-ко­ли, Ка­на­да на­ва­жу­є­ться не змен­шу­ва­ти вій­сько­вої під­трим­ки Укра­ї­ни — фрон­то­во­го за­хи­сни­ка єв­ро­пей­ської ста­біль­но­сті та без­пе­ки.

ФОТО РЕЙТЕР

12 ЛИ­ПНЯ 2016 РО­КУ. ЯВОРІВ. КА­НАД­СЬКІ ВІЙ­СЬКО­ВІ ІНСТРУКТОРИ ТА УКРА­ЇН­СЬКІ ВІЙ­СЬКО­ВО­СЛУ­ЖБОВ­ЦІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВІЙ­СЬКО­ВИХ НАВЧАННЯХ У МІЖ­НА­РО­ДНО­МУ ЦЕН­ТРІ МИРОТВОРЧОСТІ ТА БЕЗ­ПЕ­КИ. УРЯД СТІ­ВЕ­НА ГАР­ПЕ­РА ТО­РІК НА­ДАВ 200 СОЛДАТІВ ІЗ КОРОЛІВСЬКОГО КА­НАД­СЬКО­ГО ПОЛКУ ДЛЯ ПІД­ГО­ТОВ­КИ УКРА­ЇН­СЬКИХ ВІЙ­СЬКО­ВИХ НА ЗА­ХІ­ДНІЙ УКРА­Ї­НІ. ВІД­СУ­ТНІСТЬ МІ­НІ­СТРА ЗА­КОР­ДОН­НИХ СПРАВ СТЕ­ФА­НА ДІО­НА ТА МІ­НІ­СТРА ОБО­РО­НИ ХАРДЖИТА САДЖАНА У СКЛА­ДІ ОФІ­ЦІЙ­НОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ ПРЕМ’ЄРА ТРЮ­ДО ДО КИ­Є­ВА ДЕ­Я­КІ ЕКС­ПЕР­ТИ ПОЯСНИЛИ ЯК СИ­ГНАЛ ПО­СЛА­БЛЕ­Н­НЯ ОБОРОННОЇ СПІВ­ПРА­ЦІ КА­НА­ДИ ТА УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.