«Зем­ля все пам’ятає»

Лі­тньо­шко­ля­рі «Дня» від­ві­да­ли Ба­ту­рин — ва­жли­вий сми­сло­вий ву­зол для ро­зу­мі­н­ня по­во­ро­тів укра­їн­ської істо­рії

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія МАТЯЖ, Окса­на ВОЙТКО, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016 Фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Зпо­ча­тком ро­сій­ської агре­сії укра­їн­ці вко­тре пе­ре­ко­на­ли­ся у ва­жли­во­сті істо­ри­чних знань та не­об­хі­дно­сті пра­виль­но­го роз­став­ле­н­ня акцен­тів. Най­кра­щим «ре­це­птом», окрім чи­та­н­ня ро­зум­них книг та га­зет, є від­ві­ди­ни істо­ри­ко-куль­тур­них місць для пі­зна­н­ня ми­ну­ло­го «на­жи­во». Са­ме то­му одним із обов’яз­ко­вих еле­мен­тів лі­тньо­го ін­тен­си­ву в «Дні» є по­до­ро­жі зна­ко­ви­ми мі­сця­ми Укра­ї­ни. Та­ким є від­ро­дже­ний Ба­ту­рин, тож са­ме в це не­ве­ли­ке за кіль­кі­стю жи­те­лів мі­сто, за 100 кі­ло­ме­трів до кор­до­ну зі схі­дним су­сі­дом, від­пра­ви­ли­ся «шко­ля­рі». По­їзд­ка від­бу­ла­ся за під­трим­ки пар­тне­ра га­зе­ти — ту­ри­сти­чної ком­па­нії «Ор­на­мент Укра­ї­ни».

«УКРА­ЇН­СЬКІ ПОМПЕЇ»

Дру­го­го ли­сто­па­да 1708 ро­ку жер­тва­ми вій­ська під ко­ман­ду­ва­н­ням Оле­ксан­дра Мен­ши­ко­ва ста­ли близь­ко 14 ти­ся­чмир­них гро­ма­дян і вій­сько­ви­ків — сер­дю­ків та ко­за­ків. Са­ме та­кою ста­ла роз­пла­та за від­сто­ю­ва­н­ня Іва­ном Ма­зе­пою укра­їн­ських ін­те­ре­сів всу­пе­ре­чПе­тру І, роз­по­ві­ла лі­тньо­шко­ля­рам за­ві­ду­ва­чвід­ді­лу На­ціо­наль­но­го істо­ри­ко-куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка «Ге­тьман­ська сто­ли­ця» На­та­лія Са­єн­ко. За та­ку тра­гі­чну до­лю Ба­ту­рин про­зва­ли «Укра­їн­ськи­ми Пом­пе­я­ми».

Лі­тньо­шко­ля­рі по­ча­ли своє озна­йом­ле­н­ня з ци­та­де­лі Ба­ту­рин­ської фор­те­ці, яку бу­ло ре­кон­стру­йо­ва­но 2008 ро­ку. На жаль, за­раз для від­ві­ду­ва­н­ня від­кри­то ли­ше цер­кву, бо ре­кон­стру­кцію не до­ве­де­но до кін­ця. Сво­го ча­су до ві­днов­ле­н­ня бу­ло за­лу­че­но ба­га­то міст Укра­ї­ни: Рів­не, Хар­ків, Дні­про, Хмель­ни­цький та За­по­ріж­жя... Про­те в остан­ні ро­ки на про­дов­же­н­ня ро­біт в Ка­бмі­ні бра­кує ко­штів.

На те­ри­то­рії ци­та­де­лі лі­тньо­шко­ля­рі охо­че фо­то­гра­фу­ва­ли­ся бі­ля ко­ло­дя­зя, від­тво­ре­но­го бу­дин­ку геть­ма­на, скар­бни­ці, ме­мо­рі­а­лу пам’яті жертв 1708 ро­ку та екс­по­зи­ції гар­мат, яких кіль­ка сто­літь то­му на те­ри­то­рії Ба­ту­ри­на бу­ло близь­ко 70. На жаль, справ­жні гар­ма­ти за­раз пе­ре­бу­ва­ють у Ро­сії, як і без­лі­чін­ших цін­них ори­гі­наль­них екс­по­на­тів, ко­трі на те­ри­то­рії ком­пле­ксу до­слі­дни­ки зму­ше­ні за­мі­ню­ва­ти ко­пі­я­ми. Вар­то за­ува­жи­ти, що про­ха­н­ня укра­їн­ських до­слі­дни­ків на­да­ти в ко­ри­сту­ва­н­ня чи ско­пі­ю­ва­ти істо­ри­чні пам’ятки ро­сій­ські ко­ле­ги ігно­ру­ють.

Ду­же сим­во­лі­чно, що за­раз на вхо­ді в Ци­та­дель роз­мі­ще­но стенд пам’яті за­ги­блих ге­ро­їв АТО — ви­хід­ців із Ба­ту­ри­на. На жаль, їхній спи­сок за остан­ній рік збіль­шив­ся.

ВЕЛИЧНИЙ ПАЛАЦ

Пі­сля спа­ле­н­ня Ба­ту­ри­на від­но­ви­ти мі­сто вда­ло­ся Ки­ри­лу Ро­зу­мов­сько­му. З до­зво­лу ім­пе­ра­три­ці Єли­за­ве­ти ІІ, Ки­ри­ло пе­ре­ніс сто­ли­цю з Глу­хо­ва до Ба­ту­ри­на, від­ро­джу­вав ко­за­цьку спра­ву. Він же за­про­сив ви­да­тно­го то­го­ча­сно­го ар­хі­те­кто­ра Чарль­за Ка­ме­ро­на для спо­руд- же­н­ня па­ла­цу. Ни­ні з ві­кна від­ре­став­ро­ва­ної бу­дів­лі мо­жна по­ба­чи­ти величний Сейм, а та­кож ро­ман­ти­чне тро­ян­до­ве по­двір’я. А все­ре­ди­ні — ста­туї муз, про­сто­рі й оша­тно оздо­бле­ні кім­на­ти та укра­їн­ська му­зи­ка. Зда­є­ться, тре­ба тіль­ки за­плю­щи­ти очі, і роз­по­чне­ться бал.

Екскур­со­во­ди звер­ну­ли осо­бли­ву ува­гу студентів на порт­ре­ти в ро­дин­ній за­лі — пред­став­ни­ків ро­ду Ро­зу­мов­ських. На одно­му з них — На­та­лія Ро­зу­мов­ська, ма­ти Ки­ри­ла Ро­зу­мов­сько­го, з іні­ці­а­ти­ви якої бу­ло зве­де­но со­бор Рі­здва Бо­го­ро­ди­ці в Ко­зель­ці. На зво­ро­тно­му шля­ху член лі­ги екс­кур­со­во­дів Ки­є­ва Оле­на Со­ко­ло­ва за­про­си­ла юних ман­дрів­ни­ків за­ві­та­ти до ньо­го. Як роз­по­ві­ла Оле­на Пав­лів­на, храм є уні­каль­ною пам’яткою на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня ХVIII сто­лі­т­тя. Цю ди­во­ви­жну кра­су, яка ціл­ком роз­бу­ди­ла сон­них пі­сля зли­ви в Ба­ту­ри­ні «шко­ля­рів», спо­ру­ди­ли ар­хі­те­кто­ри Іван Гри­го­ро­вич-Бар­ський та Ан­дрій Ква­сов. «Не­мо­жли­во оми­ну­ти ува­гою один із най­біль­ших іко­но­ста­сів Укра­ї­ни, який ра­ні­ше був за­барв­ле­ний у си­ньо-зо­ло­ти­стий ко­лір, і хо­ча час стер цю по­зо­ло­ту, однак іко­но­стас не втра­тив сво­єї при­ва­бли­во­сті, а нав­па­ки — на­був ви­тон­че­но­го шар­му», — роз­по­від­ає Оле­на Со­ко­ло­ва.

ПРИЇЖДЖАЙТЕ В БА­ТУ­РИН!

Бе­зу­мов­но, істо­ри­чне зна­че­н­ня Ба­ту­ри­на не мо­жна при­мен­ши­ти. Ду­же шко­да, що до мі­ста при­їжджа­ють зде­біль­шо­го лю­ди з най­ближ­чих обла­стей. То­му обов’яз­ко­во ра­ди­мо звер­ну­ти ува­гу на вір­ту­аль­ну екс­кур­сію за­по­від­ни­ком, що є на сай­ті « Дня » « Укра­ї­на Incognita» incognita.day.kiev.ua. « Прой­ді­ться » нею і обов’ яз­ко­во за­пла­нуй­те по­їзд­ку, на­при­клад, на осінь. На­та­лія Са­єн­ко роз­по­від­ає, що якраз у цей час у Ба­ту­ри­ні від­бу­ва­ти­му­ться но­ві роз­ко­пки, і, мо­жли­во, ко­мусь по­ща­стить по­ба­чи­ти, як з-під зем­лі ді­ста­ють чер­го­ву зна­хід­ку ко­за­цької до­би! Про­те най­біль­шою зна­хід­кою для Ба­ту­ри­на, як зда­ло­ся «шко­ля­рам», є мі­сце­ві спів­ро­бі­тни­ки, які ви­ко­ну­ють ко­ло­саль­ну ро­бо­ту для ві­днов­ле­н­ня геть­ман­ської сто­ли­ці.

ВРАЖЕННЯ

Ма­рія ЧАДЮК, На­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет «Ки­є­во­Мо­ги­лян­ська ака­де­мія»:

— Враження від по­їзд­ки в Ба­ту­рин — це при­від по­ду­ма­ти на кіль­ка мі­ся­ців. Для ме­не це бу­ло щось на кшталт по­до­ро­жі все­ре­ди­ну Укра­ї­ни і все­ре­ди­ну се­бе. Най­біль­ше за­пам’ятав­ся зріз ґрун­ту в ар­хе­о­ло­гі­чно­му му­зеї. Там чор­ни­ми лі­ні­я­ми по­пе­лу бу­ло від­мі­че­но дві ві­хи укра­їн­ської істо­рії: спа­ле­н­ня Ба­ту­ри­на та­та­ро-мон­го­ла­ми і спа­ле­н­ня Ба­ту­ри­на Ро­сі­єю. До­сі беруть му­ра­шки від то­го, що зем­ля все пам’ятає. І зда­є­ться, що цей шар ґрун­ту — це сим­во­лі­чно зріз на­шої укра­їн­ської сві­до­мо­сті. Усі ці тра­ге­дії, їх ні­би ни­ні не ви­дно, але во­ни є все­ре­ди­ні нас. По­ки ми їх не про­го­во­ри­мо, то не звіль­ни­мо­ся. А по­їзд­ки в та­кі мі­сця — най­кра­щий при­від для цьо­го.

На­га­да­є­мо, цьо­го ро­ку Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня» від­бу­ва­є­ться за під­трим­ки Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.