Гюн­тер ОТТІНГЕР,

ко­мі­сар ЄС з пи­тань ци­фро­вої еко­но­мі­ки та су­спіль­ства:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

У вас біль­ше ІТ-фа­хів­ців, біль­ше стар­та­пів, ніж у ба­га­тьох єв­ро­пей­ських кра­ї­нах-чле­нах ЄС, у вас ви­со­кий рі­вень осві­ти й ака­де­мі­чних знань. Я впев­не­ний, що до кін­ця цьо­го де­ся­ти­річ­чя Укра­ї­на отри­має мо­жли­вість ре­а­лі­зу­ва­ти ци­фро­ву стра­те­гію та при­єд­на­ти­ся до єв­ро­пей­сько­го ци­фро­во­го про­сто­ру

«Укр­ін­форм»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.