«Світ май­бу­тньо­го – це світ бо­роть­би за мо­жли­во­сті на­да­ти лю­дям свою ін­фор­ма­цію»

Го­стем Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки га­зе­ти «День» ста­ла пі­ар-ме­не­джер «Google-Укра­ї­на» Ма­ри­на Та­ра­со­ва

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія МАТЯЖ, Хри­сти­на СОЛТИС, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

«Жи­т­тя пі­сля «по­ке­мо­нів» обі­цяє люд­ству ба­га­то ці­ка­вих мо­жли­во­стей», — пе­ре­ко­на­на Ма­ри­на ТА­РА­СО­ВА. Во­на ві­рить. що те­хно­ло­гії, які сьо­го­дні актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться в но­во­му по­ко­лі­н­ня комп’ютер­них ігор, не­за­ба­ром мі­гру­ють в бі­знес-сфе­ру. І зов­сім ско­ро, йду­чи ву­ли­ця­ми рі­дно­го мі­ста, на ма­га­зи­нах та ре­сто­ра­нах за­мість зви­чних ми ба­чи­ти­ме­мо вір­ту­аль­ні ви­ві­ски, на яких бу­де вся акту­аль­на ін­фор­ма­ція: що сьо­го­дні го­тує шеф, які ре­чі про­да­ють за зниж­ка­ми то­що.

Ма­ри­на Та­ра­со­ва пе­ре­ко­на­на: в ско­ро­му май­бу­тньо­му най­го­стрі­ша бо­роть­ба сві­ту то­чи­ти­ме­ться за мо­жли­во­сті пред­ста­ви­ти лю­дям свою ін­фор­ма­цію. І до­бре, щоб лю­ди вчи­ли­ся її від­філь­тро­ву­ва­ти вже за­раз. «Ве­ли­ке рі­зно­ма­ні­т­тя ін­тер­нет-ре­сур­сів має спри­йма­тись по­зи­тив­но. Во­но дає лю­ди­ні ви­бір... Не мо­жна в XXI сто­літ­ті за­бо­ро­ня­ти якийсь кон­тент. Це — без­ре­зуль­та­тно. Я ві­рю, що люд­ство ро­зум­не, і во­но зда­тне роз­рі­зни­ти прав­ду від ма­ні­пу­ля­цій, — го­во­рить Та­ра­со­ва. — Су­спіль­ство ми­ну­ло­го — це су­спіль­ство го­то­вих від­по­від­ей. Су­ча­сна лю­ди­на — та, для якої при­ро­дним є ре­жи­мі по­шу­ку».

Біль­ше про зу­стріч чи­тай­те у на­сту­пних ви­пу­сках га­зе­ти «День». Ма­рія ЧАДЮК, На­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет «Ки­є­во-Мо­ги­лян­ська ака­де­мія»:

— Зу­стріч по­да­ру­ва­ла без­ліч по­зи­тив­них емо­цій. Це й не див­но, бо бу­ло обго­во­ре­но ве­ли­ку кіль­кість но­вих про­е­ктів, те­хно­ло­гій, які є у трен­ді в біль­шо­сті сві­ту. На­дзви­чай­но ва­жли­вим є про­ект «Ци­фро­ве пе­ре­тво­ре­н­ня Укра­ї­ни». Ни­ні — це не про­сто по­пу­ля­ри­за­ція вну­трі­шньо­го ту­ри­зму, це та­кож на­ла­го­дже­н­ня кон­та­ктів між ре­гіо­на­ми, руй­ну­ва­н­ня сте­ре­о­ти­пів. А ті са­мі ка­на­ли на YouTube мо­жуть об’єд­на­ти ме­шкан­ців не тіль­ки всі­єї Укра­ї­ни, а й сві­ту. Тоб­то, по су­ті, іні­ці­а­ти­ви Google ство­рю­ють пла­тфор­му для об’єд­на­н­ня кра­ї­ни. Окса­на ВОЙТКО, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Іва­на Фран­ка.

— При­єм­но вра­же­на чу­ти з уст Ма­ри­ни Та­ра­со­вої, що ком­па­нія Google в Укра­ї­ні по­кра­щує не ли­ше якісь сво­єї ро­бо­ти, а й по­пу­ля­ри­зує вну­трі­шній ту­ризм і до­по­ма­гає за­но­во від­кри­ва­ти куль­тур­но­істо­ри­чну Укра­ї­ну. Це до­по­ма­гає для спо­сте­ре­же­н­ня роз­ви­тку го­тов­но­сті лю­дей до спіл­ку­ва­н­ня без бар’єрів та пе­ре­о­сми­сле­н­ня цін­но­сті ці­ну­ва­н­ня се­бе без ком­пле­ксу мен­шо­вар­то­сті.

На­га­да­є­мо, цьо­го ро­ку Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки про­хо­дить за під­трим­ки Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.