Се­ред сві­жих екс­по­на­тів – мо­не­та з пе­три­ків­кою

Дні­пров­ські му­зей­ни­ки го­ту­ю­ться до юві­лею грив­ні

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

На­пе­ре­до­дні свя­тку­ва­н­ня Дня Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни у Дні­про­пе­тров­сько­му на­ціо­наль­но­му істо­ри­чно­му му­зеї ім. Д.Явор­ни­цько­го від­кри­ва­є­ться ви­став­ка «Юві­лей грив­ні, або роз­по­віді про гро­ші на юві­леї грив­ні». Во­на при­свя­че­на іще одній рі­чни­ці — двад­ця­ти­лі­т­тю за­про­ва­дже­н­ня укра­їн­ської на­ціо­наль­ної ва­лю­ти. Ви­став­ка зна­йо­мить з ба­га­то­ві­ко­вою істо­рі­єю гро­шо­вих від­но­син на те­ре­нах су­ча­сної Укра­ї­ни. Ек­спо­на­ти ви­став­ки пред­став­ля­ють ево­лю­цію гро­шей від най­про­сті­ших форм (че­ре­па­шки ка­у­рі, на­ко­не­чни­ки стріл, на­ми­сти­ни, пря­сла і та­ке ін­ше) до най­су­ча­сні­шої і най­скла­дні­шої про­ду­кції Бан­кно­тно-мо­не­тно­го дво­ру На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни.

Однак не ли­ше про фі­нан­си та еко­но­мі­чні пе­ре­тво­ре­н­ня роз­по­від­а­ють ек­спо­на­ти ви­став­ки. Ві­дві­ду­ва­чі змо­жуть отри­ма­ти ін­фор­ма­цію про істо­ри­чні по­дії, свід­ка­ми, а іно­ді й уча­сни­ка­ми яких бу­ли гро­шо- ві зна­ки. Ви­став­ка дає мо­жли­вість по­го­во­ри­ти про ви­да­тних ді­я­чів укра­їн­ської істо­рії та куль­ту­ри, адже до ство­ре­н­ня гро­шей ча­сто бу­ли за­лу­че­ні ві­до­мі ху­до­жни­ки і скуль­пто­ри, а, ска­жі­мо, пам’ятні мо­не­ти мо­жуть роз­гор­ну­ти ці­лу га­ле­рею зна­ме­ни­тих істо­ри­чних по­ста­тей. На ви­став­ці в істо­ри­чно­му му­зеї екс­по­ну­є­ться близь­ко 300 пре­дме­тів, які за­ці­кав­лять лю­би­те­лів ну­мі­зма­ти­ки і бо­ні­сти­ки, а та­кож усіх від­ві­ду­ва­чів, які ма­ють ба­жа­н­ня по­зна­йо­ми­ти­ся з пам’ятка­ми ве­ли­ко­го му­зей­но­го зі­бра­н­ня. До ре­чі, одним з остан­ніх екс­по­на­тів, що по­пов­ни­ли ну­мі­зма­ти­чну ко­ле­кцію му­зею, ста­ла юві­лей­на мо­не­та з Пе­три­ків­ським роз­пи­сом, яку не­що­дав­но ввів в обіг На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни. Срі­бна мо­не­та но­мі­на­лом в 10 гри­вень оздо­бле­на ко­льо­ро­вим там­по­дру­ком фра­гмен­тів все­сві­тньо ві­до­мо­го укра­їн­сько­го на­ро­дно­го роз­пи­су.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.