«Де Ер­він?»

Кри­мSOS вла­што­вує акцію на під­трим­ку зни­клих без­ві­сти жи­те­лів оку­по­ва­но­го пів­остро­ва

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

27 ли­пня бі­ля По­соль­ства РФ в Укра­ї­ні акти­ві­сти ви­ма­га­ли у ро­сій­ської вла­ди не­гай­но вжи­ти за­хо­дів за­для роз­шу­ку ви­кра­де­них ме­шкан­ців Кри­му, зокре­ма Ер­ві­на Ібра­гі­мо­ва. Іні­ці­ю­ва­ла по­дію гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція Кри­мSOS.

Чле­на ви­кон­ко­му Все­сві­тньо­го кон­гре­су крим­ських та­тар і чле­на Ме­джлі­су Ер­ві­на Ібра­гі­мо­ва ви­кра­ли в ніч на 25 трав­ня, і про йо­го мі­сце­зна­хо­дже­н­ня до­сі ні­чо­го не ві­до­мо. За рі­зни­ми да­ни­ми на те­ри­то­рії оку­по­ва­но­го пів­остро­ва про­па­ло без­ві­сти від 13 до 20 осіб, чо­ти­рьох зна­йшли уби­ти­ми.

Лю­ди до­лу­ча­ю­ться до акції рі­зни­ми спосо­ба­ми. Так, мо­жна на­ма­лю­ва­ти пла­кат з хе­ште­га­ми #where_is_ervin і #где­_ер­він, сфо­то­гра­фу­ва­ти­ся з ним і ви­кла­сти сві­тли­ну у со­цме­ре­жі з ти­ми ж мі­тка­ми.

Та­мі­ла ТАШЕВА, спів­за­снов­ник і ко­ор­ди­на­тор гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції Кри­мSOS:

— Ми вла­што­ву­є­мо акцію бі­ля по­соль­ства РФ, бо за­раз са­ме Ро­сія здій­снює кон­троль над оку­по­ва­ною те­ри­то­рі­єю Кри­му. Від­по­від­но, ро­сій­ська вла­да має да­ти від­по­відь на пи­та­н­ня, що ста­лось зі зни­кли­ми без­ві­сти на пів­остро­ві лю­дьми, ве­сти об’єктив­не роз­слі­ду­ва­н­ня та­ких ви­пад­ків — на­ра­зі цьо­го не­має.

Ер­він Ібра­гі­мов зник по­над два мі­ся­ці то­му, а про де­яких зни­клих без­ві­сти не­має ін­фор­ма- ції по­над два ро­ки. Ми під­три­му­є­мо зв’язок з ро­ди­ча­ми і близь­ки­ми Ер­ві­на. Во­ни на­ма­га­ли­ся щось ді­зна­ти­ся про до­лю чо­ло­ві­ка, ро­сій­ська вла­да ого­ло­си­ла йо­го в офі­цій­ний роз­шук на те­ри­то­рії всі­єї РФ, але по­ки кон­кре­тних ре­зуль­та­тів не­має, як і що­до по­шу­ку ін­ших зни­клих.

Укра­їн­ська вже по­ча­ла до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня сто­сов­но зни­кне­н­ня Ер­ві­на. На­ша ор­га­ні­за­ція се­ред ін­ших по­да­ва­ла від­по­від­не звер­не­н­ня до про­ку­ра­ту­ри Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим, до управ­лі­н­ня МВС Укра­ї­ни в Кри­му, яке за­раз пра­цює в Оде­сі. Че­рез обме­же­н­ня в до­сту­пі до пів­остро­ва, до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня не бу­де ефе­ктив­ним, але во­но по­трі­бно, щоб зокре­ма у подаль­шо­му ма­ти змо­гу звер­та­тись до єв­ро­пей­ських су­до­вих ін­сти­ту­цій.

То­чних да­них що­до кіль­ко­сті зни­клих у Кри­му не­має, ми го­во­ри­мо тіль­ки про за­до­ку­мен­то­ва­ні ви­пад­ки. Ін­ко­ли лю­ди не по­ві­дом­ля­ють пра­во­за­хи­сни­кам про та­кі си­ту­а­ції, бо бо­я­ться роз­го­ло­су. Тож кіль­кість зни­клих мо­же бу­ти на­віть біль­шою, ніж 20 осіб.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.