У ко­ли­шній шко­лі пі­я­рів

У Лю­бе­шо­ві на Во­ли­ні бу­де му­зей Та­де­у­ша Ко­стю­шка

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Зцим не­ве­ли­ким во­лин­ським мі­сте­чком на­ціо­наль­но­го ге­роя Поль­щі і Спо­лу­че­них Шта­тів Та­де­у­ша Ко­стю­шка пов’язу­ють кіль­ка ро­ків йо­го на­вча­н­ня у мі­сце­вій шко­лі пі­я­рів (на­вчаль­но­му за­кла­ді ка­то­ли­цько­го ор­де­ну). При­мі­ще­н­ня ці­єї шко­ли, хо­ча йо­му вже кіль­ка сто­літь, і до­сі сто­їть у цен­трі Лю­бе­шо­ва, й са­ме є ці­ка­вим ту­ри­сти­чним об’єктом. У 60-х ро­ках ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя ате­їсти­чна вла­да пі­дір­ва­ла на­дзви­чай­но гар­ну, з древ­ні­ми фре­ска­ми, спо­ру­ду ко­сте­лу пі­я­рів. А під ним бу­ли по­хо­ва­н­ня шля­хе­тно­го ро­ду Доль­ських, які ба­га­то вкла­ли у роз­ви­ток мі­сте­чка та око­лиць...

У Лю­бе­шо­ві бу­ває чи­ма­ло лю­дей з усьо­го сві­ту, бо у цьо­му ре­гіо­ні ство­ре­но на­ціо­наль­ний при­ро­дний парк «Прип’ять — Сто­хід», ра­ні­ше ча­сто бу­ва­ли гру­пи по­ля­ків, ни­ні, ка­жуть, їх тро­хи ля­кає не­ого­ло­ше­на вій­на, що три­ває на схо­ді Укра­ї­ни. У мі­сце­вій гім­на­зії з 5 кла­су ви­вча­ють поль­ську мо­ву. А ось не­ма і не бу­ло ні­ко­ли за на­дзви­чай­но ці­ка­вої істо­рії в Лю­бе­шо­ві най­мен­шо­го му­зею. На­ра­зі іде мо­ва про ство­ре­н­ня кім­на­ти-му­зею Та­де­у­ша Ко­стю­шка, при­мі­ще­н­ня, як по­ві­до­мив лю­бе­шів­ський се­ли­щний го­ло­ва Ва­силь Ко­рець, ви­зна­че­но у ко­ли­шній шко­лі пі­я­рів. Істо­ри­чна спо­ру­да, істо­ри­чний дух... Че­рез мі­сце­ву га­зе­ту «Но­ве жи­т­тя» до зем­ля­ків звер­ну­ли­ся чле­ни лю­бе­шів­сько­го осе­ред­ку То­ва­ри­ства поль­ської куль­ту­ри на Во­ли­ні іме­ні Єви Фе­лін­ської, які про­сять гро­мад­ськість ви­сло­ви­ти дум­ки, яким має бу­ти та­кий му­зей, чи по­трі­бен він вза­га­лі. Ва­лен­ти­на Фран­ців­на Шо­ло­ми­цька, одна з пред­став­ниць осе­ред­ку, ка­же, що лю­бе­шів­ці з поль­ським ко­рі­н­ням хо­ті­ли б та­кож вста­но­ви­ти на мі­сці зруй­но­ва­но­го у 60-х ро­ках ко­сте­лу пі­я­рів фі­гу­ру Бо­го­ро­ди­ці, яка ни­ні збе­рі­га­є­ться у мі­сце­во­му ко­сте­лі ка­пу­ци­нів. Але зруй­но­ва­ний ко­стел є ці­ка­вим для ар­хе­о­ло­гів, а ні­яких роз­ко­пок тут ні­ко­ли не про­во­ди­ли. Це мі­сце, вва­жає ке­рів­ник дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Во­лин­ські ста­ро­жи­тно­сті» Оле­ксій Зла­то­гор­ський, є зна­ко­вим і ці­ка­вим як для по­ля­ків, так і укра­їн­ців. То­му, на­пев­не, зі вста­нов­ле­н­ням фі­гу­ри Бо­го­ро­ди­ці до­ве­де­ться за­че­ка­ти, адже ни­ні на мі­сці ко­ли­шньо­го ко­сте­лу ще й ди­тя­чий май­дан­чик. А ось кім­на­та-му­зей зна­ме­ни­то­го зем­ля­ка бу­де.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.