Укра­ї­нець пе­ре­міг на кон­кур­сі ком­по­зи­то­рів у Ні­меч­чи­ні

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Хер­сон­ський скри­паль і ком­по­зи­тор Оле­ксандр Го­но­бо­лін став ла­у­ре­а­том між­на­ро­дно­го кон­кур­су ком­по­зи­то­рів у Ні­меч­чи­ні. Про це йде­ться на сай­ті кон­кур­су Crossover composition award.

У му­зи­чних зма­га­н­нях бра­ли участь 353 ком­по­зи­ції із 44- х кра­їн сві­ту, з яких жу­рі обра­ло шість фі­на­лі­стів.

У спи­ску фі­на­лі­стів та­кож є ком­по­зи­то­ри зі США, Угор­щи­ни, Поль­щі та Ні­меч­чи­ни. Ком­по­зи­ції ла­у­ре­а­тів лу­на­ти­муть на фі­наль­но­му кон­цер­ті , який від­бу­де­ться 25 ве­ре­сня у ні­ме­цько­му Мен­хей­мі. Кон­курс про­во­ди­ться раз на три ро­ки. Йо­го ме­та — роз­ши­ри­ти ре­пер­ту­ар для скри­па­лів.

Оле­ксандр Чарль­зо­вич

ГО­НО­БО­ЛІН — за­слу­же­ний ар­тист Укра­ї­ни, ві­до­мий скри­паль, ди­ри­гент, ком­по­зи­тор, член фран­цузь­ких асо­ці­а­цій ком­по­зи­то­рів SACEM та ви­ко­нав­ців SPEDIDAM. Член ДААСП (Укра­ї­на).

Він — ав­тор по­над 200 тво­рів. Се­ред них — тво­ри для сим­фо­ні­чних та ка­мер­них ор­ке­стрів, ан­сам­блів, струн­но-сми­чко­вих ін­стру­мен­тів, фор­те­пі­а­но, а та­кож во­каль­ні тво­ри.

П’єси для скри­пки і фор­те­пі­а­но Largo, La Danse, Tango Му­зи­чної фе­де­ра­ці­єю Фран­ції ре­ко­мен­до­ва­ні для іспи­тів в му­зи­чних за­кла­дах кра­ї­ни.

Ком­по­зи­тор та­кож на­пи­сав му­зи­ку до спе­кта­клів, по­став­ле­них у те­а­трах Ки­є­ва, Хер­со­на, Ми­ко­ла­є­ва, Ри­ги (Ла­твія), За­ла­е­гер­сег (Угор­щи­на)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.