Ер­до­ган за від­нов­ле­н­ня смер­тної ка­ри

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Ту­реч­чи­ни Ре­джеп Та­їп Ер­до­ган зно­ву ви­сту­пив за від­нов­ле­н­ня смер­тної ка­ри в кра­ї­ні. В ін­терв’ю ні­ме­цько­му те­ле­ка­на­лу ARD він за­зна­чив, що в умо­вах де­мо­кра­ти­чної дер­жа­ви вла­да по­вин­на при­слу­ха­ти­ся до дум­ки на­ро­ду, а «на­род хо­че, щоб смер­тна ка­ра зно­ву бу­ла за­про­ва­дже­на», ци­тує агент­ство dpa. При цьо­му Ер­до­ган вка­зав на те, що смер­тна ка­ра, окрім Єв­ро­пи, існує пра­кти­чно у всіх кра­ї­нах сві­ту. На­пе­ре­до­дні пре­зи­дент Єв­ро­ко­мі­сії Жан-Клод Юн­кер на­го­ло­сив, що у ра­зі за­про­ва­дже­н­ня Ан­ка­рою смер­тної ка­ри пе­ре­го­во­ри про мо­жли­ве при­єд­на­н­ня Ту­реч­чи­ни до ЄС бу­дуть не­гай­но при­пи­не­ні. Одра­зу пі­сля не­вда­лої спро­би пу­тчу Ер­до­ган дав зро­зу­мі­ти, що схва­лить від­нов­ле­н­ня смер­тної ка­ри, якщо за від­по­від­ні змі­ни до кон­сти­ту­ції про­го­ло­сує пар­ла­мент. Го­во­ря­чи про тер­мін дії ре­жи­му над­зви­чай­но­го ста­ну, Ер­до­ган за­зна­чив, що він мо­же три­ва­ти ли­ше три мі­ся­ці, «якщо ситуація нор­ма­лі­зу­є­ться».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.