По­лі­ція за­стре­ли­ла за­хо­плю­ва­чів цер­кви у Фран­ції

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Фран­цузь­кий спе­цназ «нейт ра лі зу вав » двох лю дей, що взя­ли кіль­кох за­ру­чни­ків у церк ві міс теч ка Сент-Етьєнн- дю­Рув­ре у ре гіо­ні Нор­ман­дія, що на пів но чі кра ї ни. По лі ція швид­ко при­бу­ла на мі­сце по­дій у Ви­со­кій Нор­ман­дії. Від­так бу­ло під твер д же но, що обид вох на­па­дни­ків уби­то. За­ги­нув один із за­ру­чни­ків, яких бу­ло п’яте­ро: свя ще­ник, дві мо на хи ні і двоє па­ра­фі­ян. Одній з мо на - хинь вда ло ся втек ти і під ня ти три­во­гу. По­ві­дом­ля­ють, що на­па­дни­ки, які бу­ли озбро­є­ні хо­ло­дною збро­єю, пе­ре­рі­за­ли гор­ло мі­сце­во­му свя­ще­ни­ко­ві. На­пад на цер к ву Ґам бет та став ся за чверть на дев’ яту ран ку за мі­сце­вим ча­сом. По­лі­ція ева­кую ва ла ве ли ку зо ну на вко ло і оче­пи­ла її. Ого­ло­ше­но, що пре­зи­дент Фран­ції Фран­суа Ол­ланд ви­ру­шає до Сент-Етьєнн- дю­Рув­ре.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.