В Япо­нії на­па­дник убив но­жем 19 лю­дей у бу­дин­ку для ін­ва­лі­дів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Озбро­є­ний но­жем чо­ло­вік вчи­нив у ніч на вів­то­рок на­пад на за­клад для лю­дей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми в мі­сті Са­га­мі­ха­ра, що май­же в 40 кі­ло­ме­трах від То кіо. В ре зуль та ті на па ду за ги ну ли 19 осіб — дев’ ять чо­ло­ві­ків та 10 жі­нок у ві­ці від 18 до 70 ро­ків. Ще 25 лю­дей отри ма ли різ но ма ніт ні по ра нен - ня. За да ни ми Reuters, 20 по - стра­жда­лих — у важ­ко­му ста - ні. Не­вдов­зі пі­сля ско­є­н­ня зло­чи­ну на­па­дник під’їхав на сво­є­му ав то мо бі лі до най ближ чо го від­діл­ку по­лі­ції й здав­ся пра­во- охо рон цям. При со бі він мав сум­ку з за­кри­вав­ле­ни­ми но­жа­ми. За сло ва ми пред с тав ни ків по лі ції, мо­тив вчи не но го 26-рі­чним япон­цем зло­чи­ну по­ки не­ві­до­мий, однак, як ствер­джує ви­да­н­ня Asahi Shimbun, вже на пер­шо­му ж до­пи­ті на­пад ник зі­знав ся, що хо тів би, аби всі ін­ва­лі­ди зни­кли. Сам він пра­цю­вав до­не­дав­на у цьо­му ж за­кла ді. То­му де які ЗМІ при­пу­ска­ють, що мо­жли­вим мо­ти­вом бу­ла злість че­рез втра­ту ро­бо­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.