«Хре­сна про­во­ка­ція»

«Так зва­на хо­да і її фі­нан­су­ва­н­ня є мо­сков­ським за­ми­слом, а ор­га­ні­за­ція — «опо­бло­ків­ська», — Ві­ктор ЄЛЕНСЬКИЙ

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Сьо­го­дні вно­чі так зва­на «Хре­сна хо­да за мир» під про­во­дом УПЦ МП ма­ла б ді­ста­ти­ся сто­ли­ці Укра­ї­ни. Про­те учо­ра ситуація змі­ни­ла­ся — про це тро­хи ниж­че. На­га­да­є­мо, 9 ли­пня з По­ча­їв­ської лав­ри (Тер­но­піль­ська обл.) та зі Свя­то­гор­ської лав­ри (До­не­цька обл.) ви­ру­ши­ли дві ко­ло­ни лю­дей, які ма­ють зу­стрі­ти­ся 27 ли­пня у Ки­є­ві на Во­ло­ди­мир­ській гір­ці і про­ве­сти мо­ле­бен. Ор­га­ні­за­то­ри оці­ню­ють кіль­кість уча­сни­ків у 30 тис. осіб, Слу­жба безпеки — вдві­чі мен­шу.

«Хре­сний хід... прой­де по всій на­шій дер­жа­ві. Він фа­кти­чно об’єд­нає Укра­ї­ну, адже Пра­во­слав­на Цер­ква зав­жди бу­ла і є та­кою си­лою, яка об’єд­нує всіх лю­дей. Ми по­вин­ні, від­ки­нув­ши гнів, не­на­висть, зло­бу, озбро­їв­шись лю­бов’ю і про­ще­н­ням, по­си­ли­ти свій по­двиг мо­ли­тви: щоб пе­ре­ста­ли ли­ти­ся ма­те­рин­ські сльо­зи, щоб ді­ти не за­ли­ша­ли­ся си­ро­та­ми, жін­ки — вдо­ва­ми, щоб мо­лодь не ста­ва­ла ін­ва­лі­да­ми, щоб на­ші мі­ста і се­ла не бу­ли зруй­но­ва­ні, а до­мів­ки — по­ки­ну­ті», — за­зна­чив ми­тро­по­лит Ону­фрій ще на по­ча­тку хо­ди.

Про­те та­кі «бла­гі на­мі­ри» обу­ри­ли біль­шу ча­сти­ну укра­їн­сько­го су­спіль­ства — за­над­то силь­ні і сві­жі асо­ці­а­ції з ве­сни 2014 ро­ку, ко­ли та­кі ж «пра­во­слав­ні» не да­ва­ли укра­їн­ським вій­сько­вим зу­пи­ни­ти пов­зу­чу ро­сій­ську оку­па­цію або вза­га­лі до­по­ма­га­ли агре­со­ру. «Ця хо­да не від­по­від­ає га­слам, під яки­ми во­на ор­га­ні­зо­ва­на, — роз­по­від­ає «Дню» на­ро­дний де­пу­тат та ре­лі­гі­є­зна­вець Ві­ктор ЄЛЕНСЬКИЙ. — За­кли­ки до ми­ру тре­ба адре­су­ва­ти не ки­їв­ській вла­ді, а ту­ди, звід­ки від­бу­ва­є­ться вій­сько­ва агре­сія. На­то­мість це пов­ні­стю вкла­да­є­ться у про­па­ган­дист­ську кар­тин­ку Крем­ля, що в Укра­ї­ні то­чи­ться «гро­ма­дян­ська вій­на» і що в на­шій дер­жа­ві діє «пар­тія вій­ни». Са­ма хо­да і її фі­нан­су­ва­н­ня є мо­сков­ським за­ми­слом, а ор­га­ні­за­ція — «опо­бло­ків­ська», і ті, хто її ор­га­ні­зо­ву­вав, вже роз­по­ві­ли про це».

«Зро­зумі­ло, що ця хо­да анон­со­ва­на як «ан­ти­во­єн­на», про­те її основ­ні уча­сни­ки не на­зи­ва­ють то­го, хто на­справ­ді є агре­со­ром і звід­ки над­хо­дить за­гро­за ми­ру в Укра­ї­ні, Єв­ро­пі та сві­ті, — про­дов­жує пар­ла­мен­тар. — Це все, зви­чай­но, ви­кли­кає обу­ре­н­ня. Так са­мо, якщо з одно­го бо­ку го­во­рять про єд­ність, а з дру­го­го — міль­йо­ни укра­їн­ців, які ві­рять в Ісу­са Хри­ста, а не в «рус­ский мир», тав­ру­ють «роз­коль­ни­ка­ми» та «без­бла­го­да­тни­ми». Тим біль­ше, є ре­мі­ні­сцен­ції про те, як у 2013 ро­ці охо­ро­на «Да­рів вол­хвів» ви­ко­ну­ва­ла роз­ві­дни­цькі опе­ра­ції в Укра­ї­ні, а май­бу­тній те­ро­рист Гір­кін-Стрєл­ков очо­лю­вав цю слу­жбу безпеки».

Тож обу­ре­н­ня по­ча­ли пе­ре­хо­ди­ти в акції про­ти­дії. Так Бо­ри­спіль­ська мі­ськра­да за­бо­ро­ни­ла пу­ска­ти хо­ду до сво­го мі­ста, яку на в’їзді зу­стрі­ча­ли акти­ві­сти із га­сла­ми про­ти «рус­ско­го ми­ра» та Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту. У «Пра­во­му се­кто­рі» по­обі­ця­ли за­без­пе­чу­ва­ти гро­мад­ський по­ря­док і не до­пу­ска­ти про­во­ка­цій з бо­ку уча­сни­ків хре­сної хо­ди.

Що ж до по­зи­ції вла­ди, то Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко до­ру­чив прем’єру Во­ло­ди­ми­ру Грой­сма­ну і ки­їв­сько­му ме­ру Ві­та­лію Кли­чку по­си­ли­ти за­хо­ди безпеки. «За­без­пе­че­н­ня спо­кою та впев­не­но­сті у сво­їй за­хи­ще­но­сті всіх гро­ма­дян, які про­жи­ва­ють і пе­ре­бу­ва­ють в Укра­ї­ні, має ста­ти прі­о­ри­те­тним у ді­яль­но­сті Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів», — за­зна­чив По­ро­шен­ко.

СБУ за­про­по­ну­ва­ла, аби уча­сни­ки «хре­сної хо­ди» пе­ре­су­ва­ли­ся мі­стом на ав­то­бу­сах, на­да­них вла­дою Ки­є­ва. Во­дно­час в МВС по­ві­до­ми­ли, що уча­сни­ків акції су­про­во­джу­ва­ти­муть 4,5 тис. пра­во­охо­рон­ців, на Во­ло­ди­мир­ській гір­ці бу­дуть вста­нов­ле­ні ме­та­ло­шу­ка­чі.

Та пі­сля то­го як зран­ку у вів­то­рок пра­во­охо­рон­ці зна­йшли по дві бо­йо­ві гра­на­ти, ди­мо­ві ша­шки та му­ля­жі ви­бу­хо­вих при­стро­їв на мар­шру­ті слі­ду­ва­н­ня хре­сної хо­ди, очіль­ник МВС Ар­сен Ава­ков роз­по­ря­див­ся за­бло­ку­ва­ти про­хід акції Ки­є­вом. «В по­ряд­ку по­пе­ре­дже­н­ня мо­жли­вих те­ро­ри­сти­чних за­гроз та про­во­ка­цій дов­ко­ла хре­сної хо­ди пра­во­слав­ної цер­кви (мп) — я від­дав на­каз втру­ти­ти­ся в по­ря­док анон­со­ва­ної ор­га­ні­за­то­ра­ми хо­ди, — за­зна­чив Ава­ков на сво­їй сто­рін­ці в FB. — Без­пе­ка гро­ма­дян — ви­ща за ре­лі­гій­ні ри­ту­а­ли».

«Укра­ї­на на­віть у во­єн­ний час спро­мо­гла­ся за­без­пе­чи­ти не ли­ше гро­ма­дя­нам, а всім су­щим в дер­жа­ві сво­бо­ду со­ві­сті, ві­ро­спо­віда­н­ня, про­це­сії і т.д. — про­дов­жує ко­мен­тар Ві­ктор Єленський. — Вла­да, по су­ті спра­ви, бе­ре на се­бе обов’язок охо­ро­ни ці­єї хо­ди до Ки­є­ва, не­д­опу­ще­н­ня всі­ля­ких про­во­ка­цій з жо­дно­го бо­ку. Се­ред тих, хто йде у цій «хре­сній хо­ді», зви­чай­но, є щи­ро ві­ру­ю­чі пра­во­слав­ні — на­сам­пе­ред їм за­без­пе­чать мо­жли­вість при­йти по­мо­ли­ти­ся і з ми­ром ро­зійти­ся».

«Я б по­ра­див всім тим, хто хо­че про­де­мон­стру­ва­ти свою по­зи­цію, на­сту­пно­го дня, ко­ли в Укра­ї­ні офі- цій­но про­го­ло­ше­но День хре­ще­н­ня Ру­сі-Укра­ї­ни, при­єд­на­ти­ся до хо­ди Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту — як він це ро­бить що­ро­ку — від Во­ло­ди­мир­сько­го со­бо­ру до пам’ятни­ка кня­зю Во­ло­ди­ми­ру » , — ви­сло­вив­ся Єленський.

За сло­ва­ми ре­лі­гі­є­знав­ця, спец­слу­жби «зав­жди чу­тли­ві до ре­лі­гій­них ор­га­ні­за­цій, але в Ро­сії це до­ве­де­но до ви­со­ко­го сту­пе­ня про­ни­кне­н­ня».

«Вза­га­лі ж РПЦ не ви­ко­нує свою роль як «вну­трі­шня скрє­па», то­му Пра­во­слав­на Цер­ква ці­ка­вить пре­зи­ден­та РФ й ін­ші ві­дом­ства як зов­ні­шньо­по­лі­ти­чний ін­стру­мент, — про­дов­жує пар­ла­мен­тар. — Не дар­ма Пу­тін не­о­дно­ра­зо­во го­во­рив, що «пра­во­слав’я — це єди­не спіль­не, що за­ли­ши­ло­ся в Укра­ї­ни і Ро­сії». То­му він осо­би­сто за­ймав­ся об’єд­на­н­ням РПЦ за кор­до­ном, ко­ли ро­сій­ські ме­діа кри­ти­ку­ва­ли Ющен­ка за те, що він ні­би­то втру­ча­є­ться у спра­ви цер­кви. То­му во­ни не шко­ду­ють гро­шей на со­бор у Ні­ці». «Тре­ба пов­ся­кча­сно це пам’ята­ти тим, хто від­по­від­аль­ний за по­лі­ти­ку від­но­сно цер­кви в Укра­ї­ні і тим, хто по­ви­нен за по­са­дою за­по­бі­га­ти зло­вжи­ван­ню ре­лі­гі­єю в ан­ти­дер­жав­них ці­лях», — до­дає Єленський.

За сло­ва­ми ре­лі­гі­є­знав­ця, за два ро­ки на по­са­ді ми­тро­по­ли­та Ону­фрій сер­йо­зно змі­нив по­зи­ціо­ну­ва­н­ня цер­кви: «В 2009—2010 рр., згі­дно з со­ціо­ло­гі­чни­ми до­слі­дже­н­ня­ми, лю­ди го­во­ри­ли, що во­ни мо­жуть на­ле­жа­ти до УПЦ МП і ли­ша­ти­ся укра­їн­ця­ми. Цьо­му спри­я­ла по­лі­ти­ка ми­тро­по­ли­та Во­ло­ди­ми­ра, який ка­зав, що «у нас тіль­ки ду­хов­на єд­ність з Мо­сков­ським па­трі­ар­ха­том — ми не є в адмі­ні­стра­тив­ній за­ле­жно­сті». Во­ло­ди­мир де­мон­стра­тив­но від­мов­ляв­ся і ні­ко­ли не зга­ду­вав до­ктри­ну «рус­ско­го ми­ра». А ко­ли на Ар­хі­єрей­сько­му со­бо­рі у Москві па­трі­арх Ки­рил ска­зав, що «ми ске­ро­ву­є­мо­ся ство­ри­ти аль­тер­на­тив­ний ци­ві­лі­за­цій­ний центр си­ли, який про­ти­ді­я­ти­ме За­хо­ду», Во­ло­ди­мир від­по­вів, що «УПЦ не бе­ре на се­бе від­по­від­аль­ність ви­зна­ча­ти ци­ві­лі­за­цій­ні пе­ре­ва­ги сво­їх вір­них». Це бу­ла смі­ли­ва і не­за­ле­жна по­зи­ція. Ми­тро­по­лит Ону­фрій в свою чер­гу по­го­див­ся, що йо­го по­лі­ти­ка ви­зна­ча­є­ться Мо­сквою і в цьо­му він ка­те­го­ри­чно від­рі­зня­є­ться від сво­го по­пе­ре­дни­ка».

ФОТО УНІАН

СЕ­РЕД УЧА­СНИ­КІВ ХРЕ­СНОЇ ХО­ДИ Є ЩИРІ Й НАЇВНІ ВІРЯНИ, ЯКІ ПОВЕЛИСЬ НА ОЧЕВИДНУ РО­СІЙ­СЬКУ ТЕХНОЛОГІЮ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ. ПРО­ТЕ БІЛЬ­ШІСТЬ КОНТИНГЕНТУ АКЦІЇ БАГАТЬОМ НАГАДАЛА УЧА­СНИ­КІВ СЕПАРАТИСТСЬКИХ ШАБАШІВ НАВЕСНІ 2014 РО­КУ НА ДОНБАСІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.