Бю­ро­кра­тія як ді­а­гноз

Ген­на­дій ДРУЗЕНКО: «Ми бу­ли ви­му­ше­ні ви­ве­сти лі­ка­рів ПДМШ з вій­сько­вих ча­стин у зо­ні АТО, то­му що вла­да до­сі не офор­ми­ла їхній ста­тус»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Цьо­го ти­жня з’яви­лось по­ві­дом­ле­н­ня про те, що ме­ди­ки Пер­шо­го мо­біль­но­го шпи­та­лю ім. Пи­ро­го­ва за­ли­ша­ють зо­ну бо­йо­вих дій. На­справ­ді ПДМШ не за­ли­шив схід, а ли­ше тимчасово ві­ді­йшов з по­зи­цій вій­сько­вих ча­стин. Пов’ яза­но це ви­клю­чно з бю­ро­кра­ти­чни­ми мо­мен­та­ми. Вра­хо­ву­ю­чи за­го­стре­н­ня си­ту­а­ції на схо­ді, при­су­тність ме­ди­ків ПДМШ на те­ре­нах, звід­ки ци­віль­ні лікарі зде­біль­шо­го ви­їха­ли, вкрай не­об­хі­дна. « День » у черв­ні мав мо­жли­вість без­по­се­ре­дньо по­тра­пи­ти в лі­кар­ні й блін­да­жі ПДМШ, які роз­мі­ще­ні в без­по­се­ре­дній близь­ко­сті до лі­нії фрон­ту («День» за 19 черв­ня 2016 р.). Окре­мо вар­то ви­ді­ли­ти роль лі­ка­рів не ли­ше у до­по­мо­зі вій­сько­вим, ай у ро­бо­ті з мі­сце­вим на­се­ле­н­ням. Про си­ту­а­цію го­во­ри­мо із за­снов­ни­ком ПДМШ іме­ні Пи­ро­го­ва Ген­на­ді­єм ДРУЗЕНКОМ.

«ЛІКАРІ ПДМШ ТИМЧАСОВО ПОЛИШАЮТЬ ЛИ­ШЕ ВІЙСЬКОВІ ЧАСТИНИ, А НЕ СХІД»

— Па­не Ген­на­дію, у ЗМІ з’яви­лись по­ві­дом­ле­н­ня про те, що ПДМШ ви­хо­дить із зо­ни АТО. Ви за­ли­ша­є­те схід?

— За­ява про те, що ме­ди­ки­до­бро­воль­ці з мо­біль­но­го шпи­та­лю ім. Пи­ро­го­ва по­ки­ну­ли зо­ну АТО, де­що пе­ре­кру­че­на. На­справ­ді ПДМШ ви­во­дить ме­ди­ків з місць тим­ча­со­вої дис­ло­ка­ції вій­сько­вих ча­стин, але за­ли­ша­є­ться на ба­зі ци­віль­них лі­ка­рень на схо­ді. На­при­клад, в По­па­сній ми за­ли­ша­є­мось, хо­ча з вій­сько­вих ча­стин ми ви­хо­ди­мо. До ре­чі, ско­ро ми бу­де­мо у Вол­но­ва­сі. Ці мі­ста роз­та­шо­ва­ні в без­по­се­ре­дній близь­ко­сті до лі­нії фрон­ту.

— Яки­ми є об’єктив­ні при­чи­ни від­хо­ду?

— До­сі не був оформ­ле­ний ста­тус на­ших лі­ка­рів. Тоб­то не був ви­да­ний на­каз про за­лу­че­н­ня цих осіб до про­ве­де­н­ня АТО. Від­по­від­но ви­ни­кає за­пи­та­н­ня — що ро­блять ци­віль­ні лікарі на те­ри­то­рії за­кри­тих вій­сько­вих ча­стин з то­чки зо­ру юри­спру­ден­ції? На яких під­ста­вах во­ни пе­ре­бу­ва­ли там? На це не­має за­до­віль­ної від­по­віді. То­му ми ви­му­ше­ні бу­ли ви­ве­сти сво­їх лі­ка­рів. Але спо­ді­ва­юсь, що ця па­у­за на­дов­го не за­тя­гне­ться. Військові обі­ця­ють, що це пи­та­н­ня бу­де осьось ви­рі­ше­но. Але це « ось- ось » за­тя­гну­ло­ся на три мі­ся­ці, і я му­сив зро­би­ти па­у­зу, щоб при­ско­ри­ти про­цес.

— За­раз ми ба­чи­мо сут­тє­ве за­го­стре­н­ня на фрон­ті, від­по­від­но по­тре­ба в лі­ка­рях зро­стає.

— Са­ме це за­го­стре­н­ня, яке ма­ло так чи іна­кше ста­ти­ся, і має під­штов­хну­ти від­по­від­аль­них осіб до то­го, щоб при­швид­ши­ти від­по­від­ні те­хні­чні пи­та­н­ня що­до пе­ре­бу­ва­н­ня ПДМШ в зо­ні АТО. Адже що­до­би ми втра­ча­є­мо бій­ців, і при­су­тність лі­ка­рів там вкрай не­об­хі­дна. Зро­зу­мій­те, що ко­жен бо­єць, яко­го не змо­гли вря­ту­ва­ти лікарі, — це роз­слі­ду­ва­н­ня, де пи­та­н­ня ме­ди­ци­ни вже пе­ре­хо­дить в пло­щи­ну пи­тань пра­во­вої сфе­ри. Щоб по­тра­пи­ти у вій­сько­ву ча­сти­ну, вам як жур­на­лі­сту по­трі­бна акре­ди­та­ція. Від­по­від­но і ме­ди­кам по­трі­бні фор­маль­ні під­ста­ви для пе­ре­бу­ва­н­ня там. Якщо ме­дик ви­явив­ся без­си­лим і не вря­ту­вав бій­ця, то при­їжджає про­ку­рор, і у ньо­го ви­ни­кає кон­кре­тне за­пи­та­н­ня до кон­кре­тно­го ме­ди­ка, який за­ймав­ся по­ря­тун­ком за­ги­бло­го. Якщо у ме­ди­ка не бу­де під­став для пе­ре­бу­ва­н­ня на ре­жим­но­му об’ єкті і ні­хто офі­цій­но йо­го не за­лу­чав, то і ме­ди­ку, і ко­ман­ди­ру частини сві­тить ув’ язне­н­ня. Я був і у Му­жен­ка, і у Пол­то­ра­ка на при­йо­мі. По­трі­бен на­каз, який скла­да­є­ться з трьох абза­ців, про за­лу­че­н­ня до про­ве­де­н­ня АТО. Штаб АТОта­ко­го ні­ко­ли не ро­бив, то­му йо­му тре­ба на­бра­ти­ся смі­ли­во­сті і впер­ше ви­да­ти та­кий на­каз. Щой­но ми отри­ма­є­мо та­кий до­ку­мент, то ПДМШ швид­ко від­но­вить спів­пра­цю. У нас є лю­ди, за­со­би і ба­жа­н­ня. Біль­ше то­го, на схо­ді є ве­ли­че­зна по­тре­ба в нас.

— За но­вою ро­та­ці­єю бу­дуть за­лу­че­ні вже ста­рі уча­сни­ки чи й но­ві ме­ди­ки?

— Це як зав­жди бу­де мікс. У нас є до­свід­че­ні лю­ди в цій спра­ві, ає й ті, хто ба­жа­ють до­лу­чи­ти­ся до на­шо­го про­е­кту. 1 сер­пня з но­вою ро­та­ці­єю ми за­сту­па­є­мо у Вол­но­ва­сі і По­па­сній. Цим лю­дям оформ­лю­ють від­ря­дже­н­ня, і во­ни по­тра­плять до ци­віль­них лі­ка­рень. Те, що ко­жної ро­та­ції до нас до­лу­ча­ю­ться но­ві лікарі — це ду­же ва­жли­во, адже та­ким чи­ном ми фор­му­є­мо ці­лий се­гмент лі­ка­рів, які ма­ють до­свід ме­ди­чної до­по­мо­ги са­ме в умо­вах бо­йо­вих дій. У ви­пад­ку роз­гор­та­н­ня мас­шта­бної вій­ни та­кі лікарі вкрай не­об­хі­дні. Дер­жа­ва ма­ла б звер­ну­ти на це ува­гу і пе­ре­йня­ти або за­лу­ча­ти наш до­свід. По­ки ми зу­стрі­ча­є­мось з кон­флі­ктом сві­то­гля­дів — ефе­ктив­ною ор­га­ні­за­ці­єю про­це­су і бю­ро­кра­ти­чною за­ко­сте­ні­лі­стю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.