Укра­їн­ська пі­сня і... ор­ган

Den (Ukrainian) - - Культура - Мі­ле­на СКИБЕНКО, фото ав­то­ра

Ни­ні, ко­ли ко­ле­кти­ви те­а­трів і кон­цер­тних за­лів пі­шли у від­пус­тку май­же єди­ним му­зи­чним осе­ред­ком у Ки­є­ві за­ли­шив­ся На­ціо­наль­ний бу­ди­нок ор­ган­ної та ка­мер­ної му­зи­ки, який за­вер­шить се­зон 30 ли­пня.

Не­що­дав­ній кон­церт за­про­по­ну­вав по­ці­но­ву­ва­чам во­каль­но­го ми­сте­цтва ве­чір, ціл­ком скла­де­ний із зна­ме­ни­тих укра­їн­ських на­ро­дних пі­сень. Ав­то­ром ми­сте­цько­го про­е­кту під на­звою «На­ро­дне дже­ре­ло» ви­сту­пив со­ліст цьо­го за­кла­ду, ві­до­мий бас Сер­гій Ко­тко. Іні­ці­а­ти­ву ар­ти­ста під­три­ма­ла ле­ген­дар­на спів­а­чка Оль­га Ба­си­стюк, твор­ча біо­гра­фія якої не­ро­зрив­но пов’яза­на з На­ціо­наль­ним бу­дин­ком ор­ган­ної та ка­мер­ної му­зи­ки від дня йо­го за­сну­ва­н­ня.

Ори­гі­наль­на по­бу­до­ва ве­чо­ра вті­ли­ла ідею об’єд­на­н­ня в одно­му про­сто­рі двох обра­зних сфер укра­їн­ської пі­сні — ко­за­цької ро­ман­ти­ки, ге­ро­ї­чної зви­тя­ги (пер­ше від­ді­ле­н­ня кон­цер­ту), та тре­пе­тно-жі­но­чих, лі­ри­ко-ін­тим­них, ча­сом грай­ли­вих обра­зів-на­стро­їв (у від­ді­лен­ні спів­а­ла О. Ба­си­стюк). Де­що не­зви­чний на пер­ший по­гляд фор­мат ви­ко­на­н­ня на­ро­дних пі­сень під аком­па­не­мент ор­га­ну (Ган­на Бу­бно­ва), при­му­сив зга­да­ти ста­ро­дав­ні, до­хри­сти­ян­ські ча­си укра­їн­ської істо­рії, ко­ли при дво­рах дав­ньо­ру­ських кня­зів не­рід­ко зву­чав пнев­ма­ти­чний ор­ган (пре­док су­ча­сно­го), під су­про­во­дом яко­го зву­чав го­лос спів­ця...

У на­тхнен­но­му ви­ко­нан­ні Сер­гія Ко­тка про­лу­на­ли пер­ли­ни пі­сен­но­го фоль­кло­ру на вір­ші Та­ра­са Шев­чен­ка «Зо­ре моя ве­чір­няя», «Бан­ду­ри­сте, ор­ле си­зий», а та­кож «Го­мін, го­мін по ді­бро­ві», «Взяв би я бан­ду­ру», «Ой чо­го ти, ду­бе, на яр по­хи­лив­ся». Кра­си­вий роз­ло­гий бас спів­а­ка роз­крив пе­ред при­су­тні­ми ви­ня­тко­ве ін­то­на­цій­не ба­гат­ство та емо­цій­но на­си­че­ні кар­ти­ни істо­ри­чних пі­сень укра­їн­сько­го на­ро­ду.

Уні­каль­не окса­ми­то­ве со­пра­но Оль­ги Ба­си­стюк по­ло­ни­ло слу­ха­чів не­пе­ре­вер­ше­ною кан­ти­ле­ною, ча­рів­ли­вою пла­сти­кою го­ло­су, осо­бли­во у пі­снях «Ой спів­а­но­чки мої» та «Ой не сві­ти, мі­ся­чень­ку». Тож пе­ред слу­ха­ча­ми, які ді­ста­ли справ­жню на­со­ло­ду й по­да­ру­ва­ли спів­а­кам три­ва­лі ова­ції, по­став не­ося­жний і пре­кра­сний світ укра­їн­ської пі­сні.

— В укра­їн­ську на­ро­дну пі­сню впле­те­но всю істо­рію на­шо­го на­ро­ду, і кар­ти­ни при­ро­ди, і про­ни­кли­ві ро­ман­ти­чні по­чу­т­тя лю­бо­ві до ко­ха­ної дів­чи­ни, так при­ро­дньо по­єд­на­ні із ге­ро­ї­чни­ми сто­рін­ка­ми лі­то­пи­су Укра­ї­ни, — роз­ка­зав пі­сля кон­цер­ту Сер­гій Ко­тко. — Ко­ли слу­ха­єш, а тим біль­ше — ко­ли спів­а­єш укра­їн­ські на­ро­дні пі­сні, ро­зу­мі­єш, яким скар­бом ми во­ло­ді­є­мо! І зов­сім не па­фо­сно зву­чать сьо­го­дні сло­ва ге­ні­аль­но­го Миколи Го­го­ля: «На­ро­дні пі­сні для Укра­ї­ни — все: і по­е­зія, й істо­рія, і ба­тьків­ська мо­ги­ла. Пі­сні ці — на­ро­дний лі­то­пис, жи­вий, яскра­вий, спов­не­ний барв, істи­ни, який роз­кри­ває все жи­т­тя на­ро­ду». Це на­справ­ді так, адже з ба­га­тьма ко­за­цьки­ми пі­сня­ми пов’яза­ні ре­аль­ні істо­ри­чні по­дії. На­при­клад, пі­сня «Ой чо­го ти, ду­бе, на яр по­хи­лив­ся» при­свя­че­на ле­ген­дар­но­му ва­таж­ку гай­да­ма­ків, ге­рою Ко­лі­їв­щи­ни Ма­кси­му За­лі­зня­ку, а дуб-ве­ле­тень, про який йде­ться ще й до­сі ви­со­чіє в Хо­ло­дно­му Яру, і був мов­ча­зним свід­ком істо­ри­чних ко­за­цьких зі­брань. Во­дно­час ця пі­сня за­ря­дже­на та­ким по­ту­жним ма­гне­ти­змом обра­зів та по­ло­нить кра­сою роз­ло­гої ме­ло­ди­ки , що сво­го ча­су зна­ме­ни­тий укра­їн­ський актор, зі сла­ве­тної пле­я­ди «ко­ри­фе­їв» Ми­хай­ло Са­дов­ський вклав са­ме цю пі­сню у ву­ста ге­роя сво­єї п’єси — ко­за­цько­го ота­ма­на Іва­на Сір­ка. Тож вкрай ва­жли­во до­но­си­ти ко­жне сло­во до слу­ха­ча, адже в до­ско­на­ло­му злит­ті з ме­ло­ди­кою, во­но й сьо­го­дні сво­єю мен­таль­ною си­лою на­пов­нює сен­сом усе на­ше жи­т­тя...

Під за­ві­су се­зо­ну ме­ло­ма­нів по­ра­ду­вав кон­церт Оль­ги Ба­си­стюк і Сер­гія Ко­тка під аком­па­не­мент Ган­ни Бу­бно­вої

ВИСТУПАЮТЬ СОЛІСТИ НА­ЦІО­НАЛЬ­НО­ГО БУ­ДИН­КУ ОР­ГАН­НОЇ ТА КА­МЕР­НОЇ МУ­ЗИ­КИ: БАС СЕР­ГІЙ КО­ТКО Й ОРГАНІСТКА ГАН­НА БУ­БНО­ВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.