По­ба­че­н­ня

Den (Ukrainian) - - Культура -

Сі­сти в мар­шру­тку бі­ля вок­за­лу. Тря­сти­ся в за­ду­сі на ку­цо­му си­дін­ні за си­ньою за­на­ві­скою, обли­ва­ти­ся по­том, за­стря­га­ти в за­то­рах на пе­кель­но роз­жа­ре­них роз­би­тих ву­ли­цях. Роз­пи­ту­ва­ти про зу­пин­ку па­са­жи­рів, бо во­дій не знає вла­сно­го мар­шру­ту. На­ре­шті, май­же ви­пад­ко­во ви­йти на м’який від сон­ця тро­ту­ар пе­ред чер­во­ним, геть не­ту­те­шнім па­ла­цом. Опи­ни­тись під тін­ню ко­рінф­ської ко­ло­на­ди. При­ві­та­ти­ся з ка­сир­кою і до­гля­да­чка­ми.

В Оде­сько­му ху­до­жньо­му му­зеї востан­нє я був 18 ро­ків то­му. То­ді він ме­не за­ча­ру­вав: за­ли­ти­ми сон­цем за­ла­ми, спі­раль­ни­ми схо­да­ми на дру­гий по­верх, і, го­лов­не, роз­кі­шною до­бір­кою жи­во­пи­су кін­ця ХІХ — по­ча­тку ХХ сто­лі­т­тя. «Валь­кі­рія» Вру­бе­ля, Бе­нуа, Со­мов, дві іко­ни На­та­лії Гон­ча­ро­вої, чо­ти­ри ран­ніх пей­за­жі Ва­си­ля Кан­дін­сько­го і, на­ре­шті, по­ло­тна Зі­на­ї­ди Се­ре­бря­ко­вої — в її «Ав­то­порт­рет у ко­стю­мі Ар­ле­кі­на» я про­сто за­ко­хав­ся.

За ці два де­ся­ти­лі­т­тя ме­ні по­ща­сти­ло по­ба­чи­ти кіль­ка сві­то­вих му­зей­них зі­брань. Те­пер зно­ву кро­кую на­го­ру ри­пу­чи­ми схо­да­ми. Що я хо­чу зро­зу­мі­ти чи пе­ре­ві­ри­ти? Те, на­скіль­ки я змі­нив­ся? На­скіль­ки змі­нив­ся Оде­ський ху­до­жній? Чи мо­жна увійти дві­чі в одну ко­ле­кцію?

І ось во­но. Як ма­ло! Су­ціль­ні до­ма­шні вті­хи. З пам’ яті ви­ри­на­ють Пра­до і Ме­тро­по­лі­тен, Лувр і Ва­ти­кан, і на­че ста­до сло­нів, за­то­пту­ють одно­го Вру­бе­ля і чо­ти­рьох Кан­дин­ських і кіль­кох Бе­нуа і ба­га­тьох Со­мо­вих і всю Се­ре­бря­ко­ву. Але. Де ще так ри­плять схо­ди, де ще про­зи­рає кра­є­чок мо­ря крізь ві­кна, де ще Ар­ле­кін з кар­ти­ни Со­мо­ва «Фе­єр­верк», зняв­ши пів­ма­ску, по­си­лає та­єм­ну по­смі­шку не ко­стю­мо­ва­ній ко­ке­тці по­руч, а Ар­ле­кі­ну-Зі­на­ї­ді?

Та ні­де біль­ше. Ані в Пра­до, ані в Ме­тро­по­лі­те­ні, ані в Лув­рі, ані у Ва­ти­ка­ні.

Теж ме­ні.

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День», Оде­са—Ки­їв

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.