«До­сить по­жи­ра­ти Укра­ї­ну»

Під та­кою на­звою в Му­зеї істо­рії Ки­є­ва ро­сій­ський опо­зи­ціо­нер SAVA пред­ста­вив ро­бо­ти, при­свя­че­ні по­ді­ям у Кри­му та на Донбасі

Den (Ukrainian) - - Культура - Ма­ри­на СНІЖИНСЬКА, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

STOP EATING UKRAINE ( « До­сить по­жи­ра­ти Укра­ї­ну») — так гро­мад­ський акти­віст та бло­гер із Ро­сії на­звав ви­став­ку з оди­над­ця­ти по­ло­тен, на яких го­стро кри­ти­кує по­лі­ти­ку Ро­сії що­до Укра­ї­ни. Це своє­рі­дний « крик » про тра­гі­чні по­дії 2014 — 2016 ро­ків. Ви­став­ка бла­го­дій­на. Охо­чі мо­жуть при­дба­ти кар­ти­ни, ко­шти з яких пі­дуть на до­по­мо­гу сім’ ям оди­над­ця­ти по­літв’язнів.

SAVA — псев­до­нім опо­зи­ціо­не­ра, ко­тро­му до­ве­ло­ся ви­їха­ти з Ро­сії че­рез свої по­лі­ти­чні по­гля­ди. Про­ве­сти ви­став­ку під справ­жнім ім’ ям SAVA не мо­же: за чин­ним за­ко­но­дав­ством РФ за та­кі кар­ти­ни ху­до­жни­ка мо­жуть по­са­ди­ти за ґра­ти. То­му SAVA за­ли­шив­ся ін­ко­гні­то і для від­ві­ду­ва­чів ви­став­ки. Від іме­ні акти­ві­ста ви­сту­пав йо­го друг Ми­хай­ло Ки­рей­то, який на­го­ло­сив на то­му, що ме­тою ху­до­жни­ка є бо­роть­ба про­ти по­лі­ти­чно­го зла для звіль­не­н­ня по­літв’язнів.

Ек­спо­зи­ція скла­да­є­ться з двох ци­клів. Пер­ший сим­во­лі­чно по­ка­зує за­хо­пле­н­ня Дон­ба­су, ане­ксію Кри­му та за­мах на існу­ва­н­ня Укра­ї­ни як та­кої. Укра­ї­на за­фар­бо­ва­на жов­тим та бла­ки­тним, а Ро­сія — чер­во­ним, агре­сив­ним, ко­му­ні­сти­чним. У дру­го­му ци­клі че­рез кон­кре­тні чи­сла пе­ре­да­но пу­тін­ські зло­чи­ни пе­ред укра­їн­ським на­ро­дом: 10 000 — це кіль­кість за­ги­блих укра­їн­ців че­рез вій­сько­ву опе­ра­цію Ро­сії. За пів­рі­чний пе­рі­од ро­бо­ти ху­до­жни­ка над кар­ти­на­ми збіль­ши­ло­ся до 29 чи­сло укра­їн­ців, ко­трі ви­яви­ли­ся ув’язне­ни­ми в Ро­сії з по­лі­ти­чних при­чин. 340 — це кіль­кість ро­сі­ян, ко­трі по­тра­пи­ли за ґра­ти за ви­слов­ле­н­ня не­зго­ди з по­лі­ти­кою Пу­ті­на.

Одна з най­більш фі­ло­соф­ських кар­тин ви­став­ки — оди­ни­ця в цен­трі по­ло­тна. Во­на має на­зву «Ти». «Ти один — ти но­мер один. Ти уча­сник усіх цих по­дій, і ко­жна з них тор­кну­ла­ся, впли­ну­ла, змі­ни­ла і про­дов­жує змі­ню­ва­ти те­бе і твоє жи­т­тя. Его не мо­же бу­ти ве­ли­ким. Са­ме це і від­обра­жає роз­мір шри­фту в ро­бо­ті», — по­ясне­но в ко­мен­та­рі до кар­ти­ни.

— Хо­чу, щоб ро­сі­я­ни зро­зумі­ли, що та тем­ря­ва, яку ви­дно на по­ло­тнах, є не ли­ше тем­ря­вою їхньо­го вла­сно­го жи­т­тя, а й тем­ря­вою по­ве­дін­ки. Во­ни са­мі ма­ють ска­за­ти: « До­сить нам їсти сво­їх су­сі­дів», — так про­ко­мен­ту­вав ви­став­ку гла­ва ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Ре­фат ЧУБАРОВ.

По­ба­чи­ти кар­ти­ни ро­сій­сько­го опо­зи­ціо­не­ра при­йшов і лі­дер крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Му­ста­фа ДЖЕМІЛЬОВ: «Для збе­ре­же­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті та безпеки на­шої кра­ї­ни ми спо­ді­ва­є­мо­ся і на вну­трі­шні си­ли Ро­сії. Та­кі іні­ці­а­ти­ви по­зи­тив­но впли­ва­ють на те, щоб між на­ши­ми кра­ї­на­ми в май­бу­тньо­му вста­но­ви­ли­ся до­бро­су­сід­ські від­но­си­ни. Чим біль­ше бу­де та­ких лю­дей, як SAVA, тим кра­ще бу­де і для Ро­сії, і для нас. Не мо­же бу­ти, щоб у ХХІ сто­літ­ті бу­ло тор­же­ство бан­ди­ти­зму».

■ Ек­спо­зи­ція три­ва­ти­ме до 28 ли­пня.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.