Три­піль­ці жи­ли у... Вин­ни­ках

На Львів­щи­ні ар­хе­о­ло­ги зро­би­ли сен­са­цій­ні зна­хід­ки

Den (Ukrainian) - - Культура - Юлія ВАСИЛИНА, фото Оле­ксан­дра ДЯЧЕНКА

Уни­жньо­му ша­рі пам’ятки ар­хе­о­ло­ги зна­йшли за­ли­шки по­хо­вань пред­став­ни­ків куль­ту­ри лій­ча­сто­го по­су­ду, а звер­ху — ску­пче­н­ня гли­ня­ної обмаз­ки жи­тла пі­зньо­три­піль­сько­го пе­рі­о­ду (при­бли­зно 3300—3100 рр. до н. е.). До­слі­дже­н­ня про­во­дять укра­їн­ські ар­хе­о­ло­ги ра­зом з пра­ців­ни­ка­ми Ін­сти­ту­ту ар­хе­о­ло­гії Же­шув­сько­го уні­вер­си­те­ту, а та­кож істо­ри­ко­кра­є­знав­чим му­зе­єм у Вин­ни­ках.

— Лій­ча­стий шар бу­ло зруй­но­ва­но три­піль­ця­ми. Не ду­же зро­зумі­ло, чо­му во­ни по­се­ли­ли­ся на по­хо­ва­н­нях. Мо­жли­во, про­сто не бу­ло яки­хось зов­ні­шніх ознак по­хо­вань, адже цей лій­ча­стий шар ви­гля­дає при­бли­зно на 300 ро­ків стар­шим, — роз­по­від­ає ар­хе­о­лог Оле­ксандр ДЯЧЕНКО. На­ра­зі в ни­жньо­му ша­рі пе­рі­о­ду лій­ча­сто­го по­су­ду зна­йшли кіс­тки ніг та один хре­бець. Мо­гиль­ник де­таль­ні­ше до­слі­дять пі­сля то­го, як за­кін­чать ви­вча­ти пі­зньо­три­піль­ський шар.

За сло­ва­ми ар­хе­о­ло­гів, своє жи­тло у Вин­ни­ках три­піль­ці спа­ли­ли, ко­ли мі­гру­ва­ли. Май­же ко­жних 50 ро­ків во­ни від­да­ва­ли свої до­мів­ки во­гню й пе­ре­би­ра­ли­ся до ін­ших місць. То­чну при­чи­ну цьо­го див­но­го зви­чаю пред­ків вче­ні на­зва­ти не мо­жуть. Однак на­го­ло­шу­ють: обряд ри­ту­аль­но­го спа­ле­н­ня до­мі­вок є у пред­став­ни­ків май­же всіх куль­тур бал­ка­но-ду­най­сько­го ко­ла.

Ймо­вір­но, що це три­піль­ське по­се­ле­н­ня у Вин­ни­ках скла­да­ло­ся з 15—20 осель, ка­же О. Дяченко: «Ми зви­кли, що ві­зи­тів­кою Три­пі­л­ля є ве­ли­че­зні по­се­ле­н­ня. На­при­клад, у Пів­ні­чній Мол­до­ві та Укра­ї­ні їхня пло­ща ста­но­ви­ла по­над 50 га. Най­біль­ші ж, роз­та­шо­ва­ні в ме­жи­річ­чі Пів­ден­но­го Бу­гу та Дні­пра, ся­га­ють 200—340 га. Десь пі­сля 3400 р. до н. е. ця тра­ди­ція бу­дів­ни­цтва ве­ли­че­зних по­се­лень ра­пто­во при­пи­ня­є­ться. Ці­ка­во, що всі ці ве­ли­че­зні по­се­ле­н­ня роз­та­шо­ва­ні на ме­жі сте­пу та лі­со­сте­пу. Вже на пів­ніч і на лі­со­вих те­ре­нах та­ких не бу­ло».

У три­піль­сько­му ша­рі у Вин­ни­ках та­кож від­на­йшли ке­ра­мі­ку, кіль­ка пря­сел і зна­ря­д­дя пра­ці, а по­ряд з по­хо­ва­н­ня­ми пред­став­ни­ків куль­ту­ри лій­ча­сто­го по­су­ду збе­ре­гла­ся со­ки­ра з во­лин­сько­го кре­ме­ню.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.