Не ре­кон­стру­кція, а ко­сме­ти­чний ре­монт

Ко­ле­ктив Львів­сько­го те­а­тру ім. М. Зань­ко­ве­цької че­кає на 700 тис. грн із бю­дже­ту на обла­шту­ва­н­ня бу­дів­лі

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Кіль­ка днів то­му Ка­бі­нет мі­ні­стрів до­ру­чив Мі­ні­стер­ству еко­но­мі­ки опра­цю­ва­ти пи­та­н­ня що­до фі­нан­со­вої до­по­мо­ги На­ціо­наль­но­го те­а­тру ім. Ма­рії Зань­ко­ве­цької. Іде­ться про 700 ти­сяч гри­вень, ко­трі зань­ків­ча­нам по­трі­бно на ре­монт гля­да­цької за­ли. Про це «Дню» роз­по­вів ге­не­раль­ний ди­ре­ктор уста­но­ви Ан­дрій МАЦЯК.

За сло­ва­ми Ан­дрія Оле­ксан­дро­ви­ча, близь­ко двох мі­ся­ців то­му в одній із те­хні­чних лож впав ме­тро­вий шмат шту­ка­тур­ки. Це ста­ло­ся вдень — щой­но за­кін­чи­ла­ся ди­тя­ча ви­ста­ва, і, сла­ва Бо­гу, ні­хто не по­стра­ждав.

— Я сприйняв це як сер­йо­зний «дзві­нок» для то­го, що­би де­таль­ні­ше огля­ну­ти за­лу — йде­ться і про шту­ка­тур­ку, і про лі­пни­ну, — роз­по­від­ає А. Мацяк. — Та­кож не­гай­но роз­по­вів про про­бле­му мі­ні­стро­ві куль­ту­ри, го­ло­ві обла­сної адмі­ні­стра­ції та ке­рів­ни­цтву мі­ста.

Ген­ди­ре­ктор то­го ж дня скли­кав спе­ці­аль­ну ко­мі­сію за уча­стю про­е­ктан­тів, ар­хі­те­кто­рів, бу­ді­вель­ни­ків та над­зви­чай­ни­ків, яка ді­йшла ви­снов­ку, що по­трі­бно би бу­ло при­зу­пи­ни­ти на кіль­ка ро­ків ро­бо­ту те­а­тру, аби при­ве­сти за­лу до ла­ду, бо востан­нє ка­пі­таль­но­му ре­мон­ту во­на під­ля­га­ла в 1940-х! Але на­ра­зі ді­йшли ви­снов­ку, що ро­бо­ти не при­пи­ня­ти­муть, аби не втра­ти­ти ні ко­ле­кти­ву, ні гля­да­ча.

Ни­ні тру­па у від­пус­тці, ко­тра три­ва­ти­ме до 6 ве­ре­сня. За цей час мо­жли­во «об­сту­ка­ти» шту­ка­тур­ку і про­ве­сти ко­сме­ти­чний ре­монт, що, за по­пе­ре­дні­ми під­ра­хун­ка­ми обі­йде­ться у 700 ти­сяч гри­вень.

До ре­чі, А.Мацяк на­га­дав про юві­лей — на­сту­пно­го ро­ку те­а­тро­ві ви­пов­ни­ться 100 ро­ків, отож хо­ті­ло­ся би до уро­дин при­че­пу­ри­ти бу­дів­лю. Пе­ре­дов­сім іде­ться про за­мі­ну під­ло­ги у за­лі і на бал­ко­нах та ре­став­ра­цію крі­сел. Ко­шти на ці ро­бо­ти час­тко­во є— з над­хо­джень те­а­тру. Та­кож від­ре­мон­то­ва­ні три ло­жі. На чер­зі — ще три. На­га­да­є­мо, що пе­ред тим вла­сним ко­штом і ко­штом бла­го­дій­ни­ків бу­ли змі­цне­ні сце­на і по­во­ро­тне ко­ло під нею, по­шту­ка­ту­ре­не фойє. Та­кож при­ве­де­ні до ла­ду вби­раль­ні.

— Не­має жо­дно­го ор­га­ну на дер­жав­но­му чи мі­сце­во­му рів­ні, ку­ди б ми не звер­та­ли­ся у по­шу­ках ко­штів, — зі­зна­є­ться ди­ре­ктор. — Ни­ні ситуація за­ви­сла — при­бли­зно так, як за­ви­сає комп’ютер. То­му звер­нув­ся з цим пи­та­н­ням до на­ро­дно­го де­пу­та­та від Львів­щи­ни Окса­ни Юри­нець, ко­тра, вла­сне, й ви­сту­пи­ла на за­сі­дан­ні Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів із «на­шим» пи­та­н­ням.

Те­пер зань­ків­ча­ни че­ка­ють на ре­зуль­тат.

Вар­то до­да­ти, що за остан­ні п’ять ро­ків Львів­ський те­атр не отри­мав на по­то­чні ре­мон­ти жо­дної ко­пій­ки із Дер­жбю­дже­ту! А за­га­лом «епо­пея» із ре­став­ра­ці­єю бу­дів­лі Те­а­тру ім. М. Зань­ко­ве­цької (екс­плу­а­та­ція Те­а­тру гра­фа Ста­ні­сла­ва Скар­бе­ка роз­по­ча­ла­ся ще у 1842 р. — Т.К.), ко­тра у пря­мо­му ро­зу­мін­ні сло­ва трі­ща­ла по швах, роз­по­ча­ла­ся по­над 20 ро­ків то­му...

ФОТО ПАВЛА ПАЛАМАРЧУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.