ПАТРIОТ, який вчив не спро­щу­ва­ти істо­рію

Пі­шов з жи­т­тя ві­до­мий укра­їн­сько-ка­над­ський вче­ний Орест Суб­тель­ний

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

На­ді­йшла сум­на звіс­тка з-за оке­а­ну: на 76-му ро­ці жи­т­тя на­зав­жди за­ли­шив нас іно­зем­ний член НАН Укра­ї­ни, зна­ний укра­їн­ський та ка­над­ський істо­рик, про­фе­сор Йорк­сько­го уні­вер­си­те­ту (м. То­рон­то) Орест Суб­тель­ний. Укра­їн­ці до­бре зна­йо­мі з йо­го на­у­ко­ви­ми й на­у­ко­во-по­пу­ляр­ни­ми пра­ця­ми, на­пи­са­ни­ми як ан­глій­ською, так і укра­їн­ською мо­ва­ми. Зокре­ма, ши­ро­кої по­пу­ляр­но­сті за­слу­же­но здо­бу­ла йо­го кни­га «Ма­зе­пин­ці» (Ки­їв, ви­дав­ни­цтво «Ли­бідь», 1994 рік), де про­зо­ро, до­сту­пно й чі­тко ви­кла­де­на істо­рія вій­сько­во­го, по­лі­ти­чно­го, і, що не менш ва­жли­во, ідей­но­го дво­бою геть­ма­на Іва­на Ма­зе­пи та йо­го со­ра­тни­ків, на­сам­пе­ред Пи­ли­па Ор­ли­ка, з те­ро­ри­сти­чною дер­жав­ною ма­ши­ною ца­ря Пе­тра І. Кни­га, за­сно­ва­на на справ­жніх істо­ри­чних до­ку­мен­тах до­би, чи­та­є­ться лег­ко і зі справ­жнім ін­те­ре­сом.

Але ві­тчи­зня­ний чи­тач знає про Оре­ста Суб­тель­но­го пе­ре­дов­сім з йо­го зна­ме­ни­тої (без пе­ре­біль­ше­н­ня!) «Істо­рії Укра­ї­ни», упер­ше на­дру­ко­ва­ної ще 1991 ро­ку (кни­га — ро­ве­сни­ця не­за­ле­жно­сті). Від­то­ді ця пра­ця ви­три­ма­ла, якщо не по­ми­ля­юсь, ма­ло не пів­то­ра де­ся­тка ви­дань і ста­ла, в пев­но­му сен­сі, «су­ча­сною кла­си­кою» на­у­ко­во-по­пу- ляр­ної істо­ри­чної лі­те­ра­ту­ри. І це по­при жорс­тку кри­ти­ку пев­ної частини ша­но­ва­них уче­них; йшло­ся про те, що кон­це­пція кни­ги є за­над­то спро­ще­ною, вза­га­лі за­ста­рі­лою, а то й во­на (кон­це­пція) зов­сім від­су­тня.

На­вряд чи та­кі за­ки­ди є спра­ве­дли­ви­ми. Річ, оче­ви­дно, у тім, що час — 1991 рік — по­тре­бу­вав та­кої пра­ці, де б си­стем­но, про­ду­ма­но, зро­зумі­ло для ши­ро­ких верств чи­та­чів (це ду­же ва­жли­во) бу­ла б ви­кла­де­на істо­рія Укра­ї­ни від най­дав­ні­ших ча­сів і аж по сьо­го­дні (без «на­у­ко­по­ді­бних» су­хих роз­мір­ко­ву­вань, але й без при­мі­тив­но­го за­гра­ва­н­ня з ма­ло­ін­те­ле­кту­аль­ним чи­та­чем). Пра­ці, де б справ­жній укра­їн­ський па­трі­о­тизм по­єд­ну­вав­ся б з ши­ро­ким, не «чор­но-бі­лим» по­гля­дом на істо­рію, по­за «про­стих» схем (Бан­де­ра — або «ве­ли­кий ге­рой», або «зра­дник», «ні­ме­цький най­мит»), по­за яв­но не­спро­мо­жним по­гля­дом на Укра­ї­ну як на ві­чну жер­тву «під­сту­пів во­ро­гів».

Орест Суб­тель­ний зміг ство­ри­ти та­ку пра­цю. Мо­жна ствер­джу­ва­ти, що її ува­жно про­чи­та­ло і за­сво­ї­ло го­лов­ні йо­го ідеї ці­ле по­ко­лі­н­ня ро­ве­сни­ків не­за­ле­жної Укра­ї­ни. Цим істо­рик із То­рон­то за­слу­жив на­шу щи­ру вдя­чність і дов­гу-дов­гу пам’ять.

«День» ви­слов­лює гли­бо­ке спів­чу­т­тя рі­дним та близь­ким по­кій­но­го.

ФОТО З САЙТА UZH.PLAST.ORG.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.