«КНИ­ГА СУБ­ТЕЛЬ­НО­ГО ДО 1995 РО­КУ БУ­ЛА ОСНОВНИМ ДЖЕРЕЛОМ ЗНАНЬ ПРО ІСТО­РІЮ УКРА­Ї­НИ...»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ста­ні­слав КУЛЬЧИЦЬКИЙ, до­ктор істо­ри­чних на­ук:

— Основ­на кни­га Оре­ста Суб­тель­но­го «Укра­ї­на: Істо­рія», яка бу­ла пе­ре­кла­де­на в нас і яку я й за­раз ба­чу ін­ко­ли у кни­гар­нях, до 1995 ро­ку бу­ла основним джерелом знань з ві­тчи­зня­ної істо­рії для всіх гро­ма­дян Укра­ї­ни, то­му що ми не змо­гли в Ін­сти­ту­ті істо­рії то­ді ще на­віть кон­ку­ру­ва­ти з ним. Ось чо­му й бу­ла ви­да­на ця кни­га. Кни­га Суб­тель­но­го, ко­ли він пи­сав її ан­глій­ською мо­вою, на­віть не при­зна­ча­ла­ся для на­у­ков­ців. Це бу­ло по­пу­ляр­не ви­да­н­ня для йо­го зем­ля­ків, укра­їн­ців у Ка­на­ді. Але вже з 1995 ро­ку ми зро­би­ли три ко­ле­ктив­ні ви­да­н­ня «Істо­рія Укра­ї­ни: но­ве ба­че­н­ня», за­сно­ва­ні на ар­хів­них дже­ре­лах. На­ші най­більш ква­лі­фі­ко­ва­ні про­фе­со­ри пи­са­ли від­по­від­ні роз­ді­ли за сво­єю спе­ці­а­лі­за­ці­єю, і, зви­чай­но, ці кни­ги вже бу­ли більш ва­го­мі.

Пам’ятаю, і в ме­не збе­ріг­ся до­сі ма­те­рі­ал із роз­мо­ви Оре­ста Суб­тель­но­го у «Дні», хоч це бу­ло й до­сить дав­но. Я тіль­ки ін­ко­ли з ним зу­стрі­чав­ся, ко­ли він при­їздив у Ки­їв, на­при­клад, чи­та­ти ле­кції в Ди­пло­ма­ти­чній ака­де­мії. Ко­ли він був пов’яза­ний із Ін­сти­ту­том стра­те­гі­чних до­слі­джень, ми ра­зом ви­ко­ну­ва­ли де­які пра­ці по про­бле­мах укра­їн­сько­го дер­жа­во­тво­ре­н­ня вже пі­сля 1991 ро­ку. Де­ся­тки ро­ків він чи­тав в уні­вер­си­те­ті То­рон­то спе­ці­а­лі­зо­ва­ні кур­си з істо­рії ХХ, XIX, ХVIII сто­літь, а та­кож за­галь­ні. Він і йо­го дру­жи­на бу­ли ви­хо­ван­ця­ми Оме­ля­на Прі­ца­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.