МОДА — це ми­сте­цтво!

Во­се­ни в Укра­ї­ні від­бу­де­ться Мі­жна­ро­дна бі­є­на­ле fashion-ілю­стра­ції IMAGO

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Гор­та­ю­чи мо­дні жур­на­ли, ми зви­кли ба­чи­ти яскра­ві фо­то­се­сії остан­ніх ко­ле­кцій мо­дних ди­зай­не­рів, но­ви­нок ко­сме­ти­ки та аксе­су­а­рів. Але остан­нім ча­сом з ни­ми ціл­ком гар­мо­ній­но ужи- ва­є­ться ілю­стра­ція, яку в 30-х ро­ках XX сто­лі­т­тя по­ча­ли ви­ті­сня­ти зі сві­ту мо­ди, у зв’яз­ку з кон­ку­рен­ці­єю з те­хні­чним про­гре­сом. І це спра­ве­дли­во, адже са­ме ілю­стра­ція ви­ко­ну­ва­ла фун­кції фо­то­гра­фії то­ді, ко­ли до по­яви фо­то­апа­ра­та бу­ло ще ду­же да­ле­ко: зна­йо­ми­ла з мо­дни­ми но­вин­ка­ми, де­мон­стру­ва­ла но­ві на­ря­ди та тен­ден­ції.

У ХХI сто­літ­ті fashion-ілю­стра­ція по­ча­ла від­ро­джу­ва­ти­ся, з’яви­ла­ся ве­ли­ка кіль­кість ілю­стра­то­рів, які де­мон­стру­ють рі­зно­ма­ні­тні те­хні­ки, але біль­шість з них зна­хо­дить на­тхне­н­ня у ро­бо­тах ав­то­рів, які сто­я­ли у са­мих ви­то­ків.

Щоб по­пу­ля­ри­зу­ва­ти цей жанр в Укра­ї­ні, Ukrainian Fashion Weak ра­зом з пар­тне­ра­ми за­по­ча­тку­ва­ли Мі­жна­ро­дну бі­є­на­ле fashion-ілю­стра­ції IMAGO, в рам­ках якої тра­ди­цій­но від­бу­ва­є­ться кон­курс ма­люн­ків. Орг­ко­мі­тет бі­є­на­ле про­по­нує уча­сни­кам пред­став­ля­ти свої ро­бо­ти, орі­єн­ту­ю­чись на те­ми: fashion і жи­т­тя лю­ди­ни у по­стін­ду­стрі­аль­но­му сві­ті; не­о­чі­ку­ва­на кра­са; со­ці­аль­на роль fashion у су­ча­сно­му су­спіль­стві.

Для уча­сті не­об­хі­дно за­пов­ни­ти фор­му уча­сни­ка на сай­ті Укра­їн­сько­го Ти­жня Мо­ди. Участь у кон­кур­сі не має про­фе­сій­них, ві­ко­вих обме­жень та є від­кри­тою для уча­сни­ків з будь-яких кра­їн. Уча­сни­ки кон­кур­су для від­бо­ру над­си­ла­ють одну- три свої ро­бо­ти в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді. Роз­мір зо­бра­жень: 600х900 мм (або 900 мм по біль­шій сто­ро­ні). Ко­лір­на мо­дель: RGB, роз­діль­на зда­тність — 112 dpi. Ве­ктор­на гра­фі­ка — ори­гі­нал у фор­ма­ті EPS, ра­стро­ва гра­фі­ка — фор­мат TIFF. Ро­бо­ти кон­кур­сан­тів при­йма­ю­ться до 8 ве­ре­сня 2016 ро­ку.

Лі­лія ПУСТОВIТ,

ди­зай­нер:

— Моя ро­бо­та над ко­ле­кці­єю по­чи­на­є­ться з ескі­зів. Це нор­маль­ний ро­бо­чий про­цес ди­зай­не­рів в усьо­му сві­ті. Але є лю­ди, об­ста­ви­ни, епо­хи, ко­ли зви­чай­ні, зда­ва­ло­ся б, ескі­зи ста­ють тво­ра­ми ми­сте­цтва, за­ли­ша­ю­чи гли­бо­кий слід у пам’яті по­ко­лінь. Бакст чи Ер­те ста­ли сим­во­ла­ми сво­єї епо­хи. Спро­буй­те се­бе в цьо­му ди­во­ви­жно­му на­прям­ку на ме­жі фешн та обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва...

АВ­ТОР МАЛЮНКА МА­РІЯ ГАВРИЛЮК

АВ­ТОР МАЛЮНКА АННА ХОМЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.