25 лю­дей, 4 фі­гу­ри

Укра­їн­ські па­ра­шу­ти­сти вста­но­ви­ли но­вий на­ціо­наль­ний ре­корд

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Сим­біоз адре­на­лі­ну і від­ва­ги, спор­ту і про­фе­сіо­на­лі­зму. А ще — не­пе­ре­вер­ше­но­го від­чу­т­тя не­ба, яке ви­ни­кає у віль­но­му по­льо­ті. Що­ро­ку па­ра­шу­тизм як вид спор­ту і хо­бі за­хо­плює все біль­ше лю­дей. На­пе­ре­до­дні Дня па­ра­шу­ти­ста, який в Укра­ї­ні від­зна­чи­ли вчо­ра, укра­їн­ські спортс­ме­ни вста­но­ви­ли но­вий на­ціо­наль­ний ре­корд. До­ся­гне­н­ня за­фі­ксо­ва­но у ка­те­го­рії «Ве­ли­кі фор­ма­ції» — 25-way (5 фі­гур). Ре­корд був вста­нов­ле­ний на ае­ро­дро­мі «Ко­ро­тич» під Хар­ко­вом. У віль­но­му па­дін­ні па­ра­шу- ти­сти зі­бра­ли фор­ма­цію з 25 лю­дей і чо­ти­ри ра­зи її пе­ре­бу­ду­ва­ли. Суд­ді між­на­ро­дної ка­те­го­рії, пе­ре­гля­нув­ши ві­део, за­фі­ксу­ва­ли ре­корд. Та­ку акцію ор­га­ні­за­то­ри при­уро­чи­ли рі­чни­ці вста­нов­ле­н­ня дру­го­го На­ціо­наль­но­го ре­кор­ду Укра­ї­ни у стриб­ках з па­ра­шу­том у ка­те­го­рії «Ве­ли­кі фор­ма­ції» — 25-way, який був вста­нов­ле­ний 7 сер­пня 1999 ро­ку. То­ді фор­ма­ція з 25 осіб бу­ла пе­ре­бу­до­ва­на три­чі.

ФОТО ЗІ СТОРІНКИ FACEBOOK ЯРОСЛАВА МАРКЕВИЧА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.