ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1299 — Бей Осман бен Ер­ту­грул про­го­ло­сив не­за­ле­жність сво­го кня­зів­ства від Ко­ній­сько­го сул­та­на­ту (Ту­реч­чи­на). Дер­жа­ва тюр­ків-огу­зів у пів­ні­чно-за­хі­дній Ана­то­лії ста­ла осно­вою для но­вої ім­пе­рії, яка при­йшла на змі­ну Ві­зан­тії пі­сля її па­ді­н­ня в 1453 ро­ці й по­гли­ну­ла чи­слен­ні дер­жа­ви в Пів­ден­но-Схі­дній Єв­ро­пі, За­хі­дній Азії, на Кав­ка­зі і в Афри­ці. 1586 — ан­глій­ський мо­ре­пла­вець сер Уол­тер Ре­лі при­віз з Аме­ри­ки до Ан­глії пер­ший тю­тюн. 1656 — за єре­ти­чні по­гля­ди май­бу­тній все­сві­тньо ві­до­мий фі­ло­соф 24-рі­чний Спі­но­за був ви­гна­ний з єв­рей­ської гро­ма­ди Ам­стер­да­му. Чле­ном гро­ма­ди бу­ло за­бо­ро­не­не будь- яке спіл­ку­ва­н­ня з ним, а са­мо­му Спі­но­зі за­бо­ро­ня­ло­ся ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти своє єв­рей­ське ім’я Ба­рух («бла­го­сло­вен­ний»). Від­так Спі­но­за взяв со­бі ім’я Бе­не­дикт. 1794 — На­ціо­наль­ний Кон­вент усу­нув від вла­ди і за­а­ре­шту­вав Ма­кси­мі­лі­а­на Ро­бесп’єра, основ­но­го на­тхнен­ни­ка і ре­а­лі­за­то­ра ідей яко­бин­ської ди­кта­ту­ри у Фран­ції. На­сту­пно­го дня він був стра­че­ний. 1830 — у Фран­ції по­ча­лась Ли­пне­ва ре­во­лю­ція, в хо­ді ко­трої бу­ло по­ва­ле­но вла­ду ко­ро­ля Кар­ла Х, ан­ти- кон­сти­ту­цій­ні ука­зи яко­го ста­ли при­чи­ною пов­ста­н­ня в Па­ри­жі. 1841 — за­ги­нув на ду­е­лі Ми­хай­ло Лер­мон­тов, ве­ли­кий ро­сій­ський по­ет і пи­сьмен­ник («Ге­рой на­шо­го ча­су»). Йо­му бу­ло не­пов­них 27 ро­ків. 1853 — на­ро­див­ся Во­ло­ди­мир Ко­ро­лен­ко, ви­зна­чний ро­сій­ський про­за­їк украї нсько­го по­хо­дже­н­ня («Слі­пий му­зи­кант», «Істо­рія мо­го су­ча­сни­ка»). По­мер 1921 р. 1866 — по дну Атлан­ти­чно­го оке­а­ну між США та Бри­та­ні­єю за­вер­ше­но про­кла­да­н­ня пер­шо­го те­ле­гра­фно­го ка­бе­ля. 1890 — ге­ні­аль­ний ху­до­жник Він­сент Ван Гог в пе­рі­од го­строї ду­шев­ної кри­зи смер­тель­но по­ра­нив се­бе по­стрі­лом з пі­сто­ле­та в гру­ди. Йо­му бу­ло 37 ро­ків. 1953 — під­пи­са­н­ням пе­ре­мир’я у мі­сті Пхан­мун­джом за­вер­ши­лась жа­хли­ва й кро­во­про­ли­тна Ко­рей­ська вій­на, ко­тра три­ва­ла 3 ро­ки і 32 дні. Офі­цій­ний мир­ний до­го­вір не під­пи­са­но й до­сі. 1967 — у Ве­ли­кій Бри­та­нії ска­со­ва­но кри­мі­наль­не пе­ре­слі­ду­ва­н­ня го­мо­се­ксу­а­лі­стів. 2002 — під час авіа шоу на Скни­лів­сько­му ае­ро­дро­мі під Льво­вом уна­слі­док па­ді­н­ня ви­ни­щу­ва­ча СУ-27 у на­товп гля­да­чів за­ги­ну­ло 77 осіб, се­ред них 28 ді­тей. Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.