Пан Гі Мун,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

ген­сек ООН:

Я за кли каю до то го, щоб спря мо ва ні на за во ю ван ня ме - да лі на і г ро вих по лях зу сил ля, збі­га ли­ся з ді я ми, які зму сять за мов к ну ти гар ма ти на по лях битв. Пе ре рва у бой о вих ді ях бу­де де мон ст ру ва ти цін нос ті, яким праг нуть спри я - ти І гри: по ва гу, друж бу, со лі дар ність і рів ність

(www.rio2016.com)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.