«Не­за­до­ку­мен­то­ва­на істо­рія – істо­рія, якої не існує»

Го­стем Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки став фо­то­ко­ре­спон­дент, пе­ре­мо­жець фо­то­кон­кур­су «Дня» 2015 ро­ку Оле­ксандр КЛИМЕНКО

Den (Ukrainian) - - День України -

Ві­та ШНАЙДЕР, Ма­рія ЧАДЮК, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016

«Ме­ні не ці­ка­во хо­ди­ти у Вер­хов­ну Ра­ду, бо ці пер­со­на­жі — «мер­тві», не жи­ві, а ті, що жи­ві — не­справ­жні», — по­ді­лив­ся зі сту­ден­та­ми фо­то­граф. Са­ме то­му Оле­ксандр Клименко по­ру­чзі справ­жні­ми — на­ши­ми бій­ця­ми. Фо­то­граф ра­ні­ше ви­сві­тлю­вав по­дії ми­ро­твор­чих опе­ра­цій, а ни­ні став тво­ри­ти лі­то­пис вій­ни на схо­ді сво­єї кра­ї­ни. Остан­ній уча­сни­кам ЛШЖ вда­ло­ся по­ба­чи­ти у під­бір­ці ро­біт Оле­ксан­дра Кли­мен­ка, що де­мон­сту­ва­ли­ся під час зу­стрі­чі. Гість зга­ду­вав істо­рії, за­кар­бо­ва­ні на фо­то­гра­фі­ях, іме­на бій­ців, їхню подаль­шу до­лю. Ко­жна з фо­то­гра­фій за­до­ку­мен­ту­ва­ла вій­ну та­кою, яка во­на є на­справ­ді, без при­крас і цен­зу­ри.

Те­мою роз­мо­ви ста­ли та­кож се­кре­ти про­фе­сії фо­то­гра­фа. Оле­ксандр Клименко за­зна­чив: «Ро­бо­та роз­ві­дни­ка і жур­на­лі­ста — це одне й те са­ме. Про­сто роз­ві­дник не пу­блі­кує свої ма­те­рі­а­ли». То­му клю­чо­вим у ро­бо­ті є вмі­н­ня спіл­ку­ва­ти­ся з лю­дьми. Гість роз­ка­зав про без­ліч скла­дних си­ту­а­цій, зокре­ма в Афри­ці, з яких він ви­хо­див зав­дя­ки діа­ло­гу. Крім то­го, по­при не­без­пе­ку йо­го ді­яль­но­сті, Оле­ксандр Клименко за­зна­чив, що ні­ко­ли не сум­ні­вав­ся у пра­виль­но­сті сво­го рі­ше­н­ня — фо­то­гра­фу­ва­ти в зо­ні бо­йо­вих дій.

Про став­ле­н­ня вій­сько­вих до фо­то­гра­фів, пла­ни Оле­ксан­дра Кли­мен­ка на май­бу­тнє та ба­га­то ін­шо­го чи­тай­те у на­сту­пних ви­пу­сках га­зе­ти «День».

ВРАЖЕННЯ

Ан­на ГОЛІШЕВСЬКА, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Іва­на Фран­ка:

— Ще ми­ну­ло­го ро­ку по­мі­ти­ла ро­бо­ту Оле­ксан­дра Кли­мен­ка на фо­то­ви­став­ці «Дня». Повз йо­го «Со­ю­зни­ка» не­мо­жли­во прой­ти, не за­ми­слив­шись. Йо­го ро­бо­ти — які­сна ре­тро­спе­кти­ва на­шої кра­ї­ни. За де­ся­тки ро­ків в фо­то­ми­сте­цтві Оле­ксандр до­ку­мен­ту­вав че­рез об’єктив най­ва­жли­ві­ші ві­тчи­зня­ні, істо­ри­чні мо­мен­ти. Щи­ра й ду­же лег­ка роз­мо­ва роз­бав­ля­лась по­ка­зом най­кра­щих фото ле­кто­ра, які бу­ли над­зви­чай­но силь­ни­ми та гли­бо­ки­ми. З по­зи­ти­вом, щи­рі­стю, та те­плом. Са­ме та­ка зу­стріч­для нас бу­ла справ­жнім ін­те­ле­кту­аль­ним за­ря­дом.

На­га­да­є­мо, що цьо­го­річ Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня» від­бу­ва­є­ться за під­трим­ки Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО в Укра­ї­ні.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.