«Iм­пульс Фест-2016»

Під та­кою на­звою з 29 до 31 ли­пня в се­ли­щі Бе­злю­дів­ка по­бли­зу Хар­ко­ва від­бу­де­ться му­зи­чний фо­рум

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

«Ім­пульс Фест» збе­ре по­над со­рок уча­сни­ків — ві­до­мих пред­став­ни­ків укра­їн­ської му­зи­чної сце­ни та мо­ло­ді ко­ле­кти­ви. Ра­ні­ше цей фе­сти­валь від­бу­вав­ся в хар­ків­сько­му клу­бі «Жа­ра», але ни­ні ор­га­ні­за­то­ри змі­ни­ли фор­мат і мас­шта­би по­дії.

На­га­да­є­мо, пер­ші чо­ти­ри фе­сти­ва­лі від­бу­ва­ли­ся у 2008, 2010 — 2012 ро­ках у Хар­ко­ві. «Ім­пульс Фест-2016» — це три­ден­не дій­ство про­сто не­ба з ве­ли­кою кіль­кі­стю ар­ти­стів і рі­зно­ма­ні­тни­ми спор­тив­ни­ми зма­га­н­ня­ми на во­ді й на су­ші», — ци­тує сло­ва ор­га­ні­за­то­ра Ан­дрія КАПЛУНА i-pro.kiev.ua. За­хід від­бу­де­ться бі­ля озе­ра, на те­ри­то­рії зо­ни від­по­чин­ку NEBO Summer Beach, де бу­дуть роз­та­шо­ва­ні дві сце­ни — ве­ли­ка для хе­длай­не­рів і ма­ла для му­зи­кан­тів­по­ча­тків­ців.

Се­ред хе­длай­не­рів «Ім­пульс Фе­сту-2016» — 5’Nizza, Pianoбой, «Жа­дан і Со­ба­ки», Сер­гій Баб­кін, 4.А.Й.К.А., які вже не впер­ше бе­руть участь у фе­сти­ва­лі. Та­кож ма­ють бу­ти гур­ти « Бум­бокс » , BRUTTO & Ля­пис, O.TORVALD, «Один в ка­ное», Sinoptik, ШАNА, Epolets, «Ва­го­но­во­жа­тые», Vivienne Mort, «Ор­кестр Че» та ін­ші.

ФОТО З САЙТА JETSETTER.UA

ВИСТУПАЄ КОМПОЗИТОР І МУЗИКАНТ-ВІРТУОЗ ДМИТРО ШУРОВ (PIANOБОЙ)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.