Си­сте­ма за­хи­сту ав­тор­сько­го пра­ва... де­гра­дує

Че­рез іні­ці­а­ти­ву Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку Укра­ї­ну мо­жуть ви­клю­чи­ти з Мі­жна­ро­дної кон­фе­де­ра­ції то­ва­риств ав­то­рів та ком­по­зи­то­рів

Den (Ukrainian) - - День України -

Ма­рія МАТЯЖ, Хри­сти­на СОЛТИС, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016

Укра­ї­ну мо­жуть ви­клю­чи­ти з Мі­жна­ро­дної кон­фе­де­ра­ції то­ва­риств ав­то­рів та ком­по­зи­то­рів (з франц. CISAC) та по­зба­ви­ти Укра­їн­ський ін­сти­тут ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті ста­ту­су Мі­жна­ро­дно­го по­шу­ко­во­го ор­га­ну та Ор­га­ну мі­жна­ро­дної по­пе­ре­дньої екс­пер­ти­зи. При­чи­ною цьо­му є іні­ці­а­ти­ва Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку що­до ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми за­хи­сту ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті.

Ме­тою ре­фор­му­ва­н­ня ма­ло ста­ти до­ся­гне­н­ня єв­ро­пей­ських стан­дар­тів. Тож актив­ну до­по­мо­гу в цьо­му пи­тан­ні Укра­ї­ні ви­зва­лась до­по­мог­ти Мі­жна­ро­дна кон­фе­де­ра­ція су­спільств ав­то­рів та ком­по­зи­то­рів. Во­на на­да­ва­ла по­ра­ди Укра­їн­сько­му агент­ству з ав­тор­ських та су­мі­жних прав (УААСП) про­тя­гом ше­сти мі­ся­ців. Про­те, ко­ли про­ект ре­фор­му­ва­н­ня був пред­став­ле­ний, по­ста­ло пи­та­н­ня про ви­клю­че­н­ня­Укра­ї­ни з CISAC.

По­за­шта­тний кон­суль­тант Ко­мі­те­ту ВР Укра­ї­ни з пи­тань на­у­ки і осві­ти Ген­на­дій Ан­дро­щук за­зна­чив, що онов­ле­ний про­ект ви­явив­ся на­стіль­ки по­га­ним, що не має ана­ло­гів у сві­ті, хі­ба що у не­до­ро­з­ви­не­них афри­кан­ських кра­ї­нах. Зро­зумі­ло, що про жо­дні Єв­ро­пей­ські стан­дар­ти вже й мо­ви не мо­же бу­ти. Ек­сперт пе­ре­ко­на­ний, що про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до За­ко­ну Укра­ї­ни « Про ав­тор­ське пра­во і су­мі­жні пра­ва» має ба­га­то не­до­лі­ків, зокре­ма не­ви­ко­на­н­ня Ре­гла- мен­ту СІЗАК. Та­кож у ньо­му ви­яв­ле­но озна­ки ко­ру­пції, що по­ни­жу­ють рі­вень за­хи­сту ав­тор­ських прав, унор­му­ва­н­ня не­про­зо­ро­сті ді­яль­но­сті, а та­кож ви­яв­ле­но де­кіль­ка вну­трі­шніх су­пе­ре­чно­стей. Тож пі­сля опри­лю­дне­н­ня про­гра­ми ре­фор­му­ва­н­ня з СІЗАК на­ді­сла­ли ли­ста з по­пе­ре­дже­н­ням про ви­клю­че­н­ня та про­ха­н­ням вне­сти змі­ни до про­е­кту. По­ки що жо­дних змін не від­бу­лось. Ви­клю­че­н­ня Укра­ї­ни з СІЗАК мо­же не­сти за со­бою по­га­ні на­слід­ки, а са­ме ви­клю­че­н­ня укра­їн­ських твор­ців з мі­жна­ро­дної ме­ре­жі ав­тор­ських су­спільств, від­су­тність кон­тро­лю за ви­пла­тою ро­ял­ті укра­їн­цям на між­на­ро­дній аре­ні.

Юрій ГАНЦЮК, го­ло­ва ГО «Все­укра­їн­ське агент­ство ав­тор­ських прав».

— Ре­фор­му­ва­н­ня пе­ред­ба­чає зна­чне зву­же­н­ня фун­кцій Дер­жав­ної слу­жби ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Укра­ї­ни та по­ни­же­н­ня її ста­ту­су як ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди. Ці змі­ни суперечать між­на­ро­дним зо­бов’яза­н­ням, які взя­ла на се­бе Укра­ї­на. Близь­ко 20 фа­хів­ців сфе­ри куль­ту­ри і ми­сте­цтва звер­ну­ли­ся до РНБО, Ген­про­ку­ра­ту­ри, МВС та СБУ з про­ха­н­ням при­зу­пи­ни­ти іні­ці­а­ти­ву Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку що­до ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми за­хи­сту ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. Ре­фор­му­ва­н­ня тре­ба при­пи­ни­ти і на­пра­ви­ти в ін­ше у ру­сло. У нас є для цьо­го пе­ред­умо­ви. Вли­ває те, що не пра­цю­ють су­ди, не пра­цює МВС, не пра­цю­ють пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни, не пра­цює ми­тни­ця, си­сте­ма збо­рів. Це тре­ба по­си­ли­ти і то­ді бу­дуть ре­зуль­та­ти. Це то­чко­ві мо­мен­ти, тре­ба їх ви­пра­ви­ти і то­ді бу­де ре­зуль­тат. Ген­на­дій АН­ДРО­ЩУК, по­за­шта­тний кон­суль­тант Ко­мі­те­ту ВР Укра­ї­ни з пи­тань на­у­ки і осві­ти

— З лю­то­го 2016 ро­ку «Укр­па­тент» по­чав ви­ко­ну­ва­ти фун­кцій Мі­жна­ро­дно­го по­шу­ко­во­го ор­га­ну та Ор­га­ну мі­жна­ро­дної по­пе­ре­дньої ек­спер­ти- зи. Та­кий ста­тус ма­ють ли­ше 20 кра­їн сві­ту. Нам зна­до­би­лось май­же 6 ро­ків щоб отри­ма­ти йо­го. Цьо­му пе­ре­ду­ва­ла ве­ли­ка ро­бо­та та бу­ло за­лу­че­но чи­ма­ло ре­сур­сів. А за­раз нас мо­жуть про­сто по­зба­ви­ти цьо­го ста­ту­су. То­ді всі екс­пер­ти­зи за­явок бу­дуть ро­би­тись в Росії, чи в Поль­щі, але в Укра­ї­ні то­чно не бу­де. Крім то­го, якщо за­ли­шить ся ли ше од на ор га ні за ція УААСП, SISAC дав чі­тко зро­зу­мі­ти, що нас мо­жуть ви­клю­чи­ти з ор­га­ні­за­ції. Та­ко­го пре­це­ден­ту не існує в жо­дній роз­ви­ну­тій кра­ї­ні. Ми по­вин­ні зу­пи­ни­ти іні­ці­а­ти­ви МЕРТ. Ма­рія МАТЯЖ, Хри­сти­на СОЛТИС, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.