Лю­ди­на «не з кла­ну»

Den (Ukrainian) - - День України -

Уля­ну Су­прун при­зна­чи­ли в. о. мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я. «Во­на ма­є­сфор­му­ва­ти свою ко­ман­ду та ма­кси­маль­но мо­бі­лі­зу­ва­ти її на змі­ни», — ек­сперт

На вчо­ра­шньо­му за­сі­дан­ні уря­ду прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман при­зна­чив ві­до­му во­лон­тер­ку та гро­мад­ську ді­я­чку Уля­ну Су­прун ви­ко­ну­ва­чем обов’яз­ків мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я.

До осе­ні 2013 ро­ку Уля­на Су­прун ме­шка­ла у США, по­тім пе­ре­бра­ла­ся до Укра­ї­ни, отри­ма­ла укра­їн­ське гро­ма­дян­ство, за­сну­ва­ла тут гро­мад­ську ор­га­ні­за­цію «За­хист Па­трі­о­тів», що за­без­пе­чу­ва­ла укра­їн­ських бій­ців апте­чка­ми стан­дар­ту НАТО, очо­ли­ла Шко­лу ре­а­бі­лі­та­цій­ної ме­ди­ци­ни при Укра­їн­сько­му ка­то­ли­цько­му уні­вер­си­те­ті, бу­ла по­за­шта­тним кон­суль­тан­том пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань охо­ро­ни здо­ров’я.

У спа­док від по­пе­ре­дни­ка, в. о. мі­ні­стра Ві­кто­ра Ша­фран­сько­го, во­лон­тер­ка отри­ма­ла за­бло­ко­ва­ну про­це­ду­ру за­ку­пів­лі лі­ків че­рез між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції на 2016 рік, брак ва­кцин та «за­ви­слі» на скла­дах лі­ки, від­кла­де­ні тен­де­ри що­до за­ку­пів­лі ме­ди­ка­мен­тів за вну­трі­шні­ми про­гра­ма­ми, від­су­тність у мі­ні­стер­стві ко­ман­ди, за­ці­кав­ле­ної у ре­фор­мах. При цьо­му, су­спіль­ство очі­кує від Су­прун швид­ких та ді­є­вих змін.

Ек­спер­ти спри­йма­ють но­ве при­зна­че­н­ня по­зи­тив­но. «У нас ду­же ве­ли­кі спо­ді­ва­н­ня що­до Уля­ни Су­прун. Ва­жли­во, що ця лю­ди­на не на­ле­жить до жо­дно­го фар­ма­цев­ти­чно­го кла­ну. Але спо­ча­тку хо­ті­лось би по­ба­чи­ти но­ву ко­ман­ду та її пер­ші кро­ки, — за­ува­жи­ла член прав­лі­н­ня «Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції» Оле­ксан­дра Усті­но­ва. — За­раз їй тре­ба сфор­му­ва­ти свою ко­ман­ду та ма­кси­маль­но її мо­бі­лі­зу­ва­ти. Не про­сто ла­та­ти дір­ки, а до­ко­рін­но щось мі­ня­ти. Клю­чо­вим є пи­та­н­ня, чи да­дуть їй в уря­ді мо­жли­вість взя­ти у за­сту­пни­ки сво­їх лю­дей. Якщо до­зво­лять, для ме­не це бу­де ду­же по­ка­зо­вим. Бо во­на при­йшла у не­про­стий мо­мент, ко­ли ми на гра­ні фо­лу, по­чи­на­ю­чи від за­ку­пі­вель до то­го, що за­га­лом від­бу­ва­є­ться у МОЗ — маю на ува­зі звіль­не­н­ня за­сту­пни­ків мі­ні­стра та їх при­че­тність до ха­бар­ни­цтва».

Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.