«Ти­по­ва схі­дна хи­трість»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Схо­же, у від­но­си­нах Ан­ка­ри і Мо­скви пі­сля більш як пів­рі­чно­го за­го­стре­н­ня на­сту­пає сер­йо­зне по­те­плі­н­ня. На­га­да­є­мо, що зби­т­тя ту­ре­цьки­ми ВПС ро­сій­сько­го Су-24 над те­ри­то­рі­єю Ту­реч­чи­ни у ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку при­зве­ло до різ­ко­го по­гір­ше­н­ня від­но­син між обо­ма кра­ї­на­ми. Ро­сія одра­зу за­про­ва­ди­ла тор­го­вель­ні сан­кції про­ти Ту­реч­чи­ни і фа­кти­чно за­бо­ро­ни­ла ро­сі­я­нам від­по­чи­ва­ти на ту­ре­цьких ку­рор­тах.

Пер­ші озна­ки по­те­плі­н­ня між обо­ма кра­ї­на­ми з’яви­лись пі­сля то­го, як ту­ре­цький пре­зи­дент Ре­джеп Та­їп Ер­до­ган ви­ба­чив­ся пе­ред ро­ди­ною за­ги­бло­го пі­ло­та Су-24. Однак на­справ­ді си­гна­лом про від­нов­ле­н­ня від­но­син між Ан­ка­рою та Мо­сквою ста­ла за­ява мі­ні­стра енер­ге­ти­ки Оле­ксан­дра Но­ва­ка пі­сля ро­бо­чої зу­стрі­чі з мі­ні­стром еко­но­мі­ки Ту­реч­чи­ни Ні­ха­том Зей­бе­кчі про те, що ро­сій­ська сто­ро­на го­то­ва до від­нов­ле­н­ня пе­ре­го­во­рів що­до спіль­них про­е­ктів у сфе­рі енер­ге­ти­ки. При цьо­му Зей­бе­кчі за­зна­чив, що Ту­реч­чи­на го­то­ва взя­тись за бу­дів­ни­цтво пер­шої ни­тки га­зо­го­ну «Ту­ре­цький по­тік», який ви­гі­дний для обох кра­їн».

На­га­да­є­мо, про­ект « Ту­ре­цький по­тік» пе­ред­ба­чав про­кла­де­н­ня чо­ти­рьох ни­ток за­галь­ною по­ту­жні­стю 63 млн ку­бо­ме­трів га­зу на рік. Пла­ну­ва­лось, що 16 млн ку­бо­ме­трів га­зу по­ста­ча­ти­ме­ться до Ту­реч­чи­ни, ре­шта об­ся­гів ма­ла роз­по­ді­ля­тись на кор­до­ні з Гре­ці­єю.

Крім то­го, гла­ва мін­еко­но­мі­ки Ту­реч­чи­ни за­явив, що Ан­ка­ра зня­ла усі за­ко­но­дав­чі бар’єри, що стри­му­ва­ли ство­ре­н­ня АЕС « Ак­кую » бі­ля мі­ста Мер­сін. У бу­дів­ни­цтві чо­ти­рьох бло­ків бе­ре участь ро­сій­ська дер­жав­на ком­па­нія «Ро­са­том». За­сту­пник го­ло­ви прав­лі­н­ня «Газ­про­му» Оле­ксандр Ме­две­дєв по­ві­до­мив, що пре­зи­ден­ти Ту­реч­чи­ни та РФ пла­ну­ють обго­во­ри­ти де­та­лі уго­ди що­до АЕС, як і що­до «Ту­ре­цько­го по­то­ку» 9 сер­пня у Санкт-Пе­тер­бур­зі.

Ек­сперт — про го­тов­ність Ан­ка­ри і Мо­скви від­но­ви­ти пе­ре­го­во­ри що­до «Ту­ре­цько­го по­то­ку» і як ді­я­ти Ки­є­ву в цій си­ту­а­ції

« День » звер­нув­ся до пре­зи­ден­та цен­тру гло­ба­лі­сти­ки «Стра­те­гія XXI » Ми­хай­ла ГОНЧАРА про­ко­мен­ту­ва­ти та­кий поворот у від­но­си­нах між Ан­ка­рою та Мо­сквою і зокре­ма пер­спе­кти­ву бу­дів­ни­цтва « Ту­ре­цько­го по­то­ку » , який ста­но­вить пря­му за­гро­зу для Укра­ї­ни як тран­зи­те­ра ро­сій­сько­го га­зу.

«БАЗОВІ Й СИСТЕМНІ ІНТЕРЕСИ РОСІЇ ТА ТУ­РЕЧ­ЧИ­НИ В ОСНОВІ СУПЕРЕЧАТЬ ОДНІ ОДНИМ»

— Тре­ба від­зна­чи­ти, що пи­та­н­ня ре­а­лі­за­ції про­е­кту бу­дів­ни­цтва АЕС не при­пи­ня­лось і під час за­го­стре­н­ня ро­сій­сько-ту­ре­цьких від­но­син.

А що сто­су­є­ться « Ту­ре­цько­го по­то­ку » , то цей про­ект не був оста­то­чно за­твер­дже­ний. Ту­реч­чи­на — не на­стіль­ки при­мі­тив­на кра­ї­на, щоб одра­зу при­ста­ти на всі про­по­зи­ції Росії. Тим біль­ше, що Ту­реч­чи­на ра­зом з Азер­бай­джа­ном ре­а­лі­зо­вує про­ект « ТАНАП » , за яким азер­бай­джан­ський газ має при­йти в Єв­ро­пу. А вже най­ближ­чи­ми ро­ка­ми Ан­ка­ра хо­че, щоб газ із Тур­кме­ні­ста­ну та­кож цим же мар­шру­том че­рез пів­ден­ний Кав­каз і Ту­реч­чи­ну про­йшов у Єв­ро­пу.

То­му я ду­маю, що в цьо­му ра­зі має мі­сце своє­рі­дна ту­ре­цька хи­трість, за­гра­ва­н­ня з Ро­сі­єю: го­во­ри­ти те, що по­до­ба­є­ться Мо­скві, ре­а­гу­ва­ти на про­е­кти, які є прі­о­ри­те­тни­ми для Крем­ля, але ти­хо ро­би­ти своє. Тур­ки не­за­ле­жно від то­го, хто за­раз є лі­де­ром дер­жа­ви, зро­би­ли свої ви­снов­ки із пра­кти­ки від­но­син з Ро­сі­єю про­тя­гом остан­ніх ро­ків.

Від­так це ти­по­ва схі­дна хи­трість по­ка­за­ти, щоб на тлі без­пре­це­ден­тно­го за­го­стре­н­ня між Ан­ка­рою та ЄС, США та НАТО за­хі­дні пар­тне­ри не йшли да­ле­ко в ігно­ру­ван­ні Ту­реч­чи­ни. Мо­жуть бу­ти ін­ші ва­рі­ан­ти, але це не озна­чає, що тур­ки бу­дуть біг­ти з по­кло­ном до Мо­скви.

За­хід до­пу­скає сер­йо­зні про­ма­хи що­до Ту­реч­чи­ни сво­єю по­лі­ти­кою ігно­ру­ва­н­ня Ер­до­га­на, по­гро­жу­ва­н­ня від­мо­вою що­до пер­спе­кти­ви всту­пу до ЄС, тим ча­сом як Ту­реч­чи­на ба­га­то ро­ків є кан­ди­да­том на член­ство. І тим са­мим За­хід під­штов­хує Ер­до­га­на хай до си­ту­а­тив­но­го альян­су з Ро­сі­єю.

Єв­ро­пей­ці про­дов­жу­ють жи­ти ілю­зі­єю, що у сві­ті ні­чо­го не змі­ни­лось. На­при­клад, те, що від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні, во­ни роз­гля­да­ють як якісь вну­трі­шні укра­їн­сько-ро­сій­ські роз­бір­ки, щось ло­каль­не. А що­до остан­ніх по­дій у Ту­реч­чи­ні, ре­а­кція Єв­ро­пи — там по­га­ний, ав­то­ри­тар­ний Ер­до­ган, але єв­ро­пей­ці не ба­чать гли­бин­них про­це­сів, які там від­бу­ва­ю­ться.

Базові й системні інтереси Росії та Ту­реч­чи­ни в основі суперечать одні одним. Ту­реч­чи­на ча­сів Ер­до­га­на плав­но ево­лю­ціо­нує від кон­це­пції Ата­тюр­ка і по­вер­та­є­ться до кон­це­пції осма­ні­зму, мо­жли­во, не в та­ко­му від­вер­то­му ви­гля­ді. Але кон­це­пту­аль­но че­рез тюр­ський світ тур­ки ба­чать мі­сію Ту­реч­чи­ни як до­мі­ну­ю­чої си­ли на про­сто­рі всьо­го тюр­сько­го сві­ту. Зві­сно, це не в’яже­ться з тим, що де­кла­рує Ро­сія — єв­ра­зій­ський про­стір від Вла­ди­во­сто­ка до Лі­са­бо­на і від Пе­тер­бур­га до Ко­лом­бо. І там Ту­реч­чи­ні від­ве­де­на ін­ша роль, ніж про це ду­ма­ють в Ан­ка­рі. То­му іскри між ни­ми не уни­кну­ти. Ін­ци­дент із Су-24 — пер­ша сер­йо­зна іскра, не оста­н­ня. І ми бу­де­мо ба­чи­ти, як на тлі цих енер­ге­ти­чних ін­те­ре­сів мо­же за­і­скри­ти ще по­ту­жні­ше, перш за все на Пів­ден­но­му Кав­ка­зі.

Ве­ли­ка ро­сій­сько- ту­ре­цька лю­бов пі­сля пе­рі­о­ду вза­єм­них зви­ну­ва­чень і не­на­ви­сті так са­мо швид­ко мо­же ми­ну­ти. Адже базові інтереси кра­їн за­ли­ши­лись рі­зни­ми. Так по­ки що во­ни схо­дя­ться тіль­ки в ан­ти­за­хі­дній ри­то­ри­ці, але Ту­реч­чи­на до­во­лі обе­ре­жна в цьо­му від­но­шен­ні.

«ТУРЕЦЬКИМ ПОТОКОМ» АН­КА­РА ДОПОМАГАЄ РОСІЙСЬКОМУ АГРЕСОРУ ПІДРИВАТИ УКРА­Ї­НУ»

— Для Укра­ї­ни ре­а­лі­за­ція « Ту­ре­цько­го по­то­ку » є за­гро­зою на­ціо­наль­ним ін­те­ре­сах, оскіль­ки цей про­ект є пря­мим кон­ку­рен­том для укра­їн­ської ГТС. То як ми ма­є­мо ре­а­гу­ва­ти на це?

— По­трі­бно від­вер­то ста­ви­ти пи­та­н­ня пе­ред ту­ре­цькою сто­ро­ною в рам­ках стра­те­гі­чно­го ко­мі­те­ту пре­зи­ден­тів, що не мо­жна так по­во­ди­тись з та­ки­ми гі­бри­дни­ми дру­зя­ми, що «турецьким потоком» Ан­ка­ра допомагає російському агресору підривати Укра­ї­ну. Я не ви­клю­чаю то­го, що в хо­ді за­кри­тих кон­суль­та­цій ро­сій­ська сто­ро­на мо­же за­про­по­ну­ва­ти тур­кам про­во­ка­тив­ну про­по­зи­цію, змі­ни­ти мар­шрут у мор­ській ча­сти­ні «Ту­ре­цько­го по­то­ку, під­няв­ши йо­го ви­ще до узбе­реж­жя Кри­му, у ви­клю­чну мор­ську зо­ну Росії. Якщо ту­ре­цька сто­ро­на про­ков­тне та­кий під­хід, то во­на де-фа­кто ви­знає при­на­ле­жність Кри­му. Та­кий ва­рі­ант не мо­жна ви­клю­ча­ти і укра­їн­ська сто­ро­на по­вин­на жорс­тко ре­а­гу­ва­ти на по­ді­бні дії.

Ки­є­ву та­кож по­трі­бно ве­сти кон­суль­та­ції з Єв­ро­пей­ською ко­мі­сі­єю, яка ще в 2008 ро­ці ого­ло­си­ла ам­бі­тний про­ект ство­ре­н­ня пів­ден­но­го енер­ге­ти­чно­го ко­ри­до­ру, суть яко­го по­ля­гає в то­му, що че­рез те­ри­то­рію Ту­реч­чи­ни в Єв­ро­пу при­йде газ з рі­зних, не ро­сій­ських дже­рел. На сьо­го­дні спо­ру­джу­є­ться про­ект «ТАНАП» і че­рез йо­го про­дов­же­н­ня по те­ри­то­рії Єв­ро­пи газ при­йде до Ал­ба­нії та Пів­дня Іта­лії.

І тут ви­ни­кає кон­флікт ін­те­ре­сів і для тур­ків, і для Єв­ро­пи. « Пів­ден­ний по­тік » чи « Ту­ре­цький по­тік » про­по­нує той са­мий ро­сій­ський газ, а це стри­мує пер­спе­кти­ви роз­ви­тку для азер­бай­джан­сько­го га­зу. То­му тут Укра­ї­на має ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти не­про­сту си­ту­а­цію для ЄС і зокре­ма на­ма­га­тись у кон­суль­та­ці­ях по­ка­за­ти, що ці кро­ки не по­трі­бно ро­би­ти. Тре­ба ро­би­ти кон­суль­та­ції зі США, які ма­ють сер­йо­зний вплив на сво­їх єв­ро­пей­ських со­ю­зни­ків і мо­жуть за­ста­ви­ти їх оду­ма­тись.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.