У Кра­ко­ві роз­по­ча­ли­ся Дні ка­то­ли­цької мо­ло­ді

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Вчо­ра у Кра­ко­ві від­крив­ся XXXI Все­сві­тній день мо­ло­ді у Кра­ко­ві, який три­ва­ти­ме п’ять днів з уча­стю Па­пи Рим­сько­го Фран­ци­ска. За рі­зни­ми під­ра­хун­ка­ми, у цьо­му фо­ру­мі ві­зьме участь 1,5—2 млн лю­дей. Крім то­го, очі­ку­є­ться, що в Кра­ків при­бу­де 50—60 тис. па­лом­ни­ків з Укра­ї­ни. Сьо­го­дні, 28 ли­пня, пон­ти­фік від­ві­дає санкт­у­а­рій Пре­свя­тої Ді­ви Ма­рії в Чен­сто- хо­ві, а вже вве­че­рі у пе­ред­мі­сті Кра­ко­ва він зу­стрі­не­ться з со­тня­ми ти­ся­ч­пред­став­ни­ків ка­то­ли­цької мо­ло­ді із усьо­го сві­ту. У п’ятни­цю Па­па Рим­ський по­мо­ли­ться бі­ля «cті­ни смер­ті» в му­зеї-кон­цта­бо­рі в Освен­ці­мі, і в цей же день вве­че­рі пон­ти­фік зно­ву бу­де роз­мов­ля­ти з мо­лод­дю і ра­зом з нею ру­шить хре­сною хо­дою. У су­бо­ту він пра­ви­ти­ме ме­су в одно­му з хра­мів Кра­ко­ва, сим­во­лі­чно по­обі­дає з пред­став­ни­ка­ми мо­ло­ді з усіх кон­ти­нен­тів, а вве­че­рі ві­зьме участь в ри­ту­а­лі ні­чно­го пиль­ну­ва­н­ня, яке від­бу­де­ться в спе­ці­аль­но по­бу­до­ва­но­му з ці­єю ме­тою та­бо­рі бі­ля на­се­ле­но­го пун­кту Бжеґ не­да­ле­ко від Кра­ко­ва. У не­ді­лю там же, в Бже­ґу, Па­па Фран­циск від­слу­жить ме­су з мо­лод­дю і ого­ло­сить мі­сце про­ве­де­н­ня чер­го­вих Днів мо­ло­ді.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.