Абе ого­ло­сив про­гра­му сти­му­лю­ва­н­ня еко­но­мі­ки на $265 млрд

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Прем’єр-мі­ністр Япо­нії Сін­дзо Абе ого­ло­сив вчо­ра про пла­ни з ре­а­лі­за­ції но­вої про­гра­ми сти­му­лю­ва­н­ня еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня. Ви­сту­па­ю­чи в мі­сті Фу­ку­о­ці, Абе оці­нив об­сяг про­гра­ми в 28 трлн єн (близь­ко $265 млрд), по­ві­дом­ляє агент­ство AP. За­про­по­но­ва­ний па­кет сти­му­лю­ва­н­ня еко­но­мі­ки по­ви­нен ще схва­ли­ти уряд на сво­є­му за­сі­дан­ні 2 сер­пня. Пі­сля цьо­го йо­го ма­ють вклю­чи­ти у до­да­тко­вий бю­джет і ви­не­сти на за­твер­дже­н­ня пар­ла­мен­ту у ве­ре­сні цьо­го ро­ку. Ра­ні­ше очі­ку­ва­ло­ся, що об­сяг но­вої про­гра­ми сти­му­лю­ва­н­ня ста­но­ви­ти­ме близь­ко 20 трлн єн. Із за­галь­но­го об­ся­гу па­ке­та при­бли­зно 13 трлн єн, за сло­ва­ми Абе, по­вин­ні ста­но­ви­ти «фі­скаль­ні за­хо­ди» — ви­да­тки дер­жав­но­го та мі­сце­вих бю­дже­тів, а та­кож про­гра­ми піль­го­во­го кре­ди­ту­ва­н­ня. Се­ред за­хо­дів, які, як очі­ку­є­ться, за­про­по­нує уряд Абе — під­ви­ще­н­ня зар­пла­ти у сфе­рах до­гля­ду за ді­тьми та лі­тні­ми лю­дьми, за­про­ва­дже­н­ня сти­пен­дій для сту­ден­тів ко­ле­джів, ско­ро­че­н­ня тру­до­во­го ста­жу, не­об­хі­дно­го для отри­ма­н­ня пен­сії. Зна­чна час­тка ви­да­тків бу­де спря­мо­ва­на на роз­бу­до­ву ін­фра­стру­кту­ри — роз­ши­ре­н­ня пор­тів, аби ті мо­гли при­йма­ти на­две­ли­кі су­дна, та при­ско­ре­н­ня роз­ви­тку про­е­кту за­лі­зни­ці на ма­гні­тній по­ду­шці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.