Білл Клін­тон: Гіл­ла­рі най­більш спро­мо­жна змі­ни­ти кра­ї­ну на кра­ще

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ко­ли­шній пре­зи­дент США Білл Клін­тон під­три­мав ви­су­не­н­ня сво­єї дру­жи­ни на пост пре­зи­ден­та США від Де­мо­кра­ти­чної пар­тії, на­звав­ши її сво­їм кра­щим дру­гом і по­яснив­ши, чо­му, на йо­го по­гляд, во­на по­вин­на очо­ли­ти кра­ї­ну. Під час з’їзду де­мо­кра­тів у Фі­ла­дель­фії він за­явив, що Гіл­ла­рі Клін­тон спро­мо­жна змі­ни­ти кра­ї­ну на кра­ще біль­ше, ніж будь-хто з тих, ко­го він зу­стрі­чав. Екс-пре­зи­дент роз­по­вів про те, як во­ни по­зна­йо­ми­ли­ся, і за­зна­чив її при­хиль­ність слу­жін­ню су­спіль­ству. «Я одру­жив­ся на сво­є­му кра­що­му дру­зі, — ска­зав Клін­тон, по­ді­лив­шись істо­рі­єю їх зна­йом­ства в Єль­ської шко­лі пра­ва на­ве­сні 1971 ро­ці. — З тих са­мих пір ми ра­зом хо­ди­ли, роз­мов­ля­ли і смі­я­ли­ся». Гіл­ла­рі Клін­тон — ко­ли­шня держ­се­кре­тар, се­на­тор і пер­ша ле­ді — зав­дя­ки сво­є­му до­сві­ду як ні­хто ін­ший під­хо­дить на по­са­ду гла­ви дер­жа­ви, за­зна­чив її чо­ло­вік. Клін­тон вже офі­цій­но ста­ла кан­ди­да­том в пре­зи­ден­ти США від Де­мо­кра­ти­чної пар­тії, успі­шно по­до­лав­ши не­об­хі­дний по­ріг в 2382 го­ло­си де­ле­га­тів з’їзду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.