«Мо­ло­ко-2016» — з 2 до 6 сер­пня, Оде­ський куль­тур­ний центр

Den (Ukrainian) - - Культура -

Від­криє IX Мі­жна­ро­дний фе­сти­валь те­а­трів «Мо­ло­ко» со­ці­аль­на ко­ме­дія «Ка­стинг, або хто хо­тів лю­стра­ції» Іва­но-Фран­ків­сько­го те­а­тру ім. І. Фран­ка, яка по­став­ле­на за мо­ти­ва­ми тво­рів В. Пе­ле­ві­на, Г. Гре­ко­ва, Ю. Му­ра­ви­цько­го, М. Жва­не­цько­го. По­тім гля­да­чі по­ба­чать ву­ли­чну ви­ста­ву «Кtre-jetй-lа» те­а­тру «Па­ра­ди­гма­рі­ум» (Ки­їв). 3 сер­пня фе­сти­валь­ну еста­фе­ту про­дов­жать го­спо­да­рі фо­ру­му — оде­си­ти. Те­атр ім. В. Ва­силь­ка пред­ста­вить «Остан­ній день лі­та» за О. Вам­пі­ло­вим. 4 сер­пня у про­гра­мі — ви­ста­ва «Ка­лі­ка з остро­ву Іні­шма­ан» М. Ма­кДо­на­ха Рів­нен­сько­го укра­їн­сько­го му­зи­чно-дра­ма­ти­чно­го те­а­тру. У п’ятни­цю на сце­ну ви­йдуть ки­я­ни і по­ка­жуть тра­гі­ко­ме­дію «Гра в Бо­га» Ан­дерс Ду­ус (Мо­ло­дий те­атр), а за­криє фо­рум ре­зо­нан­сна по­ста­нов­ка Ста­са Жир­ко­ва «Сла­ва ге­ро­ям!» за п’єсою Пав­ла Ар’є — це ко­про­ду­кція: Ки­їв­сько­го те­а­тру «Зо­ло­ті во­ро­та» та Іва­но-Фран­ків­сько­го му­зи­чно-дра­ма­ти­чно­го те­а­тру ім. І. Фран­ка. В основі сю­же­ту ці­єї дра­ми ле­жить су­ча­сна істо­рія двох ан­ти­по­дів, ве­те­ра­нів — УПА та Чер­во­ної ар­мії, яких до­ля зво­дить в одній лі­кар­ня­ній па­ла­ті. Го­лов­ні ро­лі гра­ють Оле­ксій Гна­тков­ський та Дмитро Ри­ба­лев­ський (на фото)... За про­гра­мою фе­сту від­бу­ду­ться май­стер-кла­си, твор­чі дис­ку­сії, фо­то­кон­курс «За­ку­лі­сне жи­т­тя», ві­део­кон­курс «Мо­ло­ко в ка­дрі», ла­бо­ра­то­рія мо­ло­дої ре­жи­су­ри, ко­стю­мо­ва­на ве­чір­ка, зу­стрі­чі з ми­тця­ми.

ФОТО З САЙТА ZOLOTI-VOROTA.KIEV.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.