«Ми­сте­цтво ба­чи­ти» — Щер­бен­ко Арт-центр

Den (Ukrainian) - - Культура -

Про ект « Мис тец т во ба чи ти » об’єд­нав в одно­му про­сто­рі тво­ри ук ра їнсь ких ху дож ни ків з об’єкта­ми пре­дме­тно­го ди­зай­ну від про від них у сту дій. Свої ро­бо ти пред с та ви ли ху дож ни ки: Оле­ксандр Ройт­бурд, Ва­силь Ба­жай, Олег Ті­стол, Яро­слав При­ся­жнюк, Ма­рія Ку­ли­ков­ська, Ан­на Ми­ро­но­ва та Юрій Му­са­тов. У про­е­кті бе­руть участь сту­дії ди­зай­ну: HIS, Drommel, Zimenko, FILD, DREAMDESIGN, Laconica, Staritska Maysternya. «Зу­пи­ни­ти­ся, за­ну­ри­ти­ся, ско­ро­ти­ти ча­со­вий про­мі­жок від мо­мен­ту ство­ре­н­ня до на­шо - го зна­йом­ства з тво­ром ми­сте­цтва — це мо­жли­во. Тре­ба ли­ше ди­ви­ти­ся і, зви­чай­но ж, ба - чи ти, — від зна чає ку ра тор ви став ки Ма ри на ЩЕР­БЕН­КО, ци ту ю чи сло ва ві до мо го ан г - лій­сько­го пи­сьмен­ни­ка, кри­ти­ка і ху­до­жни­ка Джо­на Бер­дже­ра, який у пра­ці «Ми­сте­цтво ба­чи­ти» на­пи­сав: «Спо­ча­тку кар­ти­ни бу­ли не­від’єм­ною ча­сти­ною бу­дів­лі, для якої во­ни ство­рю­ва­ли­ся... Уні­каль­ність будь-яко­го по­ло­тна бу­ла ча­сти­ною уні­каль­но­сті то­го мі­сця, де воно пе­ре­бу­ва­ло». Са­ме з люд­сько­го пра­гне­н­ня до кра­си в усіх сфе­рах жи­т­тя по­чи­на - ється своє­рі­дний син­тез ми­сте­цтва та ди­зай­ну». Ви став­ка три­ва­ти ме до 3 ве рес ня.

ФОТО НАДАНО ОРГАНІЗАТОРАМИ ВИСТАВКИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.