«Пер­ший се­ктор», де Укра­ї­на змо­же пе­ре­мог­ти

Грой­сман та От­тін­гер до­мо­ви­ли­ся про ство­ре­н­ня ро­бо­чої гру­пи що­до при­єд­на­н­ня до ци­фро­во­го спів­то­ва­ри­ства Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу

Den (Ukrainian) - - Репортаж «дня» - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

І дея ство­ре­н­ня ци­фро­во­го спів­то­ва­ри­ства ово­ло­ді­ває сві­том. Як від­зна­чи­ли прем’ єр- мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман та єв­ро­ко­мі­сар з пи­тань ци­фро­вої еко­но­мі­ки і су­спіль­ства Гюн­тер От­тін­гер у спіль­но­му ре­лі­зі, при­свя­че­но­му ого­ло­шен­ню спів­дру­жно­сті в цій сфе­рі між Укра­ї­ною та Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом, ци­фро­ва еко­но­мі­ка за­ли­ша­є­ться сфе­рою з не­ре­а­лі­зо­ва­ним по­тен­ці­а­лом як в Єв­ро­со­ю­зі, так і в Укра­ї­ні. Але при цьо­му во­ни на­го­ло­си­ли, що ци­фро­ві те­хно­ло­гії, по­слу­ги та си­сте­ми є над­зви­чай­но ва­жли­ви­ми для со­ці­аль­но­го роз­ви­тку і зда­тні за­без­пе­чи­ти ство­ре­н­ня но­вих ро­бо­чих місць в усіх га­лу­зях еко­но­мі­ки.

Одним із пер­шо­чер­го­вих прі­о­ри­те­тів Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії є від­мі­на ре­гу­ля­тор­них та ін­ших бар’єрів за­ра­ди ство­ре­н­ня про­тя­гом най­ближ­чих ро­ків єди­но­го ци­фро­во­го рин­ку. Ре­а­лі­за­ція ці­єї іні­ці­а­ти­ви, на дум­ку фа­хів­ців, має при­но­си­ти ЄС 415 мі­льяр­дів єв­ро що­ро­ку і спри­я­ти ство­рен­ню со­тень ти­ся­чно­вих ро­бо­чих місць. Ав­то­ри пе­ре­ко­на­ні, що ці пе­ре­ва­ги не по­вин­ні обме­жу­ва­ти­ся кор­до­на­ми ЄС. Ни­ми ма­ють ко­ри­сту­ва­ти­ся та­кож міль­йо­ни спо­жи­ва­чів в Укра­ї­ні. На­шій кра­ї­ні це га­ран­ту­ва­ти­ме та­кож ста­біль­не по­лі­ти­чне се­ре­до­ви­ще та істо­тний про­грес на шля­ху до со­ці­аль­ної та еко­но­мі­чної мо­дер­ні­за­ції. Як від­зна­ча­ють ав­то­ри, на цьо­му шля­ху мо­ти­ву­ю­чим чин­ни­ком є успіх Енер­ге­ти­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва — спіль­ної іні­ці­а­ти­ви, яка роз­ши­ри­ла вну­трі­шній енер­ге­ти­чний ри­нок ЄС на кра­ї­ни пів­ден­но- схі­дної Єв­ро­пи і на­віть да­лі. Во­ни ствер­джу­ють, що ада­пта­ція за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни до го­лов­них стан­дар­тів ЄС у ци­фро­вій сфе­рі на­дасть їй змо­гу ін­те­гру­ва­ти­ся в єди­ний ци­фро­вий ри­нок.

Ви­сту­па­ю­чи в Ки­є­ві на па­нель­ній дис­ку­сії ви­со­ко­го рів­ня з пи­тань ство­ре­н­ня ци­фро­во­го спів­то­ва­ри­ства, пан От­тін­гер за­зна­чив: « Що­дня єв­ро­пей­ська кра­ї­на не сто­їть окре­мо від цьо­го про­це­су, і окре­мо во­на не бу­ла б до­сить по­ту­жною, щоб ін­ве­сту­ва­ти і ста­ти лі­де­ром у цій га­лу­зі » . «Ра­зом з кра­ї­на­ми — су­сі­да­ми і з асо­ці­йо­ва­ни­ми пар­тне­ра­ми Єв­ро­со­юз мо­же бу­ти до­сить по­ту­жним для то­го, щоб це ро­би­ти, — на­го­ло­шує єв­ро­ко­мі­сар. —І в цьо­му про­це­сі Укра­ї­на не по­вин­на сто­я­ти осто­ронь, і Ки­їв, де ду­же ви­со­кий по­тен­ці­ал ци­фро­во­го се­кто­ру, який за­без­пе­чу­ють ва­ші ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ні про­фе­сіо­на­ли... Цей се­ктор є най­пер­шим, у яко­му ви мо­же­те пе­ре­мог­ти», — спро­гно­зу­вав гість.

Грой­сман та От­тін­гер до­мо­ви­ли­ся про ство­ре­н­ня ро­бо- чої гру­пи з роз­роб­ки пла­ну дій що­до при­єд­на­н­ня Укра­ї­ни до ци­фро­во­го спів­то­ва­ри­ства Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. Прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни впев­не­ний у зда­тно­сті на­шої кра­ї­ни за­йма­ти про­від­ні по­зи­ції у сфе­рі ци­фро­вої еко­но­мі­ки. На йо­го дум­ку, пе­ре­хід Укра­ї­ни до еле­ктрон­но­го управ­лі­н­ня сти­му­лю­ва­ти­ме роз­ви­ток на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки.

Пер­ший ві­це-прем’єр, мі­ністр еко­но­мі­ки Сте­пан Ку­бів у роз­мо­ві з жур­на­лі­ста­ми на­го­ло­сив, що пер­шим ефе­ктив­ним за­хо­дом у ци­фро­вій сфе­рі в Укра­ї­ні ста­ло за­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми «Про­зо­ро», яка вже да­ла ефект до двох мі­льяр­дів гри­вень, а на на­сту­пний рік, за йо­го сло­ва­ми, пла­ну­є­ться зав­дя­ки цій си­сте­мі за­оща­ди­ти 40 — 50 мі­льяр­дів гри­вень, тоб­то 8 — 11% ви­трат дер­жав­но­го бю­дже­ту. Ві­це­прем’єр та­кож по­ві­до­мив, що пер­ше за­сі­да­н­ня ро­бо­чої гру­пи, про яку до­мо­ви­ли­ся Грой­сман та От­тін­гер, за­пла­но­ва­но на ве­ре­сень, а в жов­тні во­на ві­зьме участь у за­сі­дан­ні мі­ні­стрів кра­їн Схі­дно­го пар­тнер­ства (Укра­ї­на, Мол­до­ва, Бі­ло­русь, Гру­зія, Вір­ме­нія та Азер­бай­джан) у Брюс­се­лі, яке бу­де при­свя­че­не пи­та­н­ням ци­фро­во­го спів­то­ва­ри­ства.

Чи до­сить ре­сур­сів має Укра­ї­на для то­го, щоб по­сі­сти одне з про­від­них місць у сві­ті з упро­ва­дже­н­ня ци­фро­вих те­хно­ло­гій? З та­ким за­пи­та­н­ням « День » звер­нув­ся до зна­но­го спе­ці­а­лі­ста в цій га­лу­зі, за­сту­пни­ка го­ло­ви Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Дми­тра Шим­кі­ва. «В Укра­ї­ні таких ре­сур­сів ду­же ба­га­то, — від­по­вів він. — Ми вже бу­ду­є­мо ци­фро­ву еко­но­мі­ку. У нас по­над 90 ти­ся­чїї роз­ро­бни­ків, за­га­лом по­над 100 ти­сяч ІТ- фа­хів­ців, і є пер­спе­кти­ви зро­ста­н­ня їх кіль­ко­сті до 200 ти­сяч. Це озна­чає, що ми бу­ли, є і за­ли­ша­є­мо­ся клю­чо­вим еле­мен­том ци­фро­во­го су­спіль­ства сві­ту. Ми сьо­го­дні про­ду­ку­є­мо ду­же ба­га­то ін­но­ва­цій, які ко­ри­сту­ю­ться по­пи­том за кор­до­ном».

«Чи мо­жна спо­ді­ва­ти­ся, що при­єд­на­н­ня до єв­ро­пей­ської ци­фро­вої еко­но­мі­ки при­пи­нить від­тік на­ших фа­хів­ців?» — за­пи­тав «День». «Ми зо­бов’ яза­ні ство­ри­ти умо­ви, ко­ли в Укра­ї­ні ста­не до­ціль­ні­ше ство­рю­ва­ти ІТ- бі­знес, ніж де ін­де. Йде­ться про подаль­шу де­ре­гу­ля­цію, но­ві іні­ці­а­ти­ви що­до ви­ко­ри­ста­н­ня ци­фро­вих те­хно­ло­гій в управ­лін­ні кра­ї­ною. Однак ми по­вин­ні ро­зу­мі­ти, що сві­то­ва мі­гра­ція бу­де зав­жди. І все ж від­тік спе­ці­а­лі­стів тре­ба всі­ля­ко стри­му­ва­ти. У нас є ба­га­то про­е­ктів і в дер­жав­но­му, і в при­ва­тно­му се­кто­рах, де ці ви­со­ко­осві­че­ні лю­ди ма­ють мо­жли­вість зна­йти се­бе і зре­штою за­ли­ши­ти­ся у сво­їй кра­ї­ні».

ЗА­СТУ­ПНИК ГЛА­ВИ АДМІ­НІ­СТРА­ЦІЇ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА ДМИТРО ШИМКІВ ТА ПЕР­ШИЙ ВІ­ЦЕ-ПРЕМ`ЄР-МІ­НІСТР — МІ­НІСТР ЕКО­НО­МІ­КИ СТЕ­ПАН КУ­БІВ У ДОБРОМУ ГУМОРІ: В УКРА­Ї­НИ З`ЯВИВСЯ ШАНС УВІЙТИ ДО СВІТОВОГО СПІВ­ТО­ВА­РИ­СТВА ЩЕ НА ОДНО­МУ ПЕРСПЕКТИВНОМУ НАПРЯМІ

ПОСОЛ ЄВРОСОЮЗУ В УКРА­Ї­НІ ЯН ТОМБІНСЬКИЙ (У ЦЕН­ТРІ) У ЗВ’ЯЗ­КУ З ПЕРЕХОДОМ НА ІН­ШУ РО­БО­ТУ ЗАЛИШАЄ НАШУ КРА­Ї­НУ, ТА УКРА­ЇН­ЦІ НЕ ЗАБУДУТЬ ПРО ЙО­ГО ВНЕСОК У РОЗ­ВИ­ТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ІТ-ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.