Зно­ву за­го­стре­н­ня

Остан­ні тор­фо­за­во­ди Чер­ні­гів­щи­ни пла­ну­ють пу­сти­ти на ме­тал

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій НАЗАРЕНКО, Чер­ні­гів

Остан­ні два з дев’ яти тор­фо­бри­ке­тних за­во­дів Чер­ні­гів­щи­ни пла­ну­ють лі­кві­ду­ва­ти. Від­по­від­ний лист із про­по­зи­ці­я­ми лі­кві­да­ції на­ді­йшов з Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­ки на адре­су го­ло­ви Чер­ні­гів­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Ва­ле­рія Ку­лі­ча. Щой­но про це ста­ло ві­до­мо пра­ців­ни­кам ДП « Чер­ні­гів­торф » , во­ни при­гро­зи­ли вла­ді акці­я­ми гро­ма­дян­ської не­по­ко­ри.

Го­ло­ва пер­вин­ної проф­спіл ко вої ор га ні за ції ДП «Чер­ні­гів­торф» Ва­лен - ти­на Огі­єн­ко на­зва­ла дії мі - ніс тер ст ва еко но міч ною ди - вер­сі­єю. «Ми до­ве­ли, що мо­же мо пра цю ва ти без до та - цій, — ка­же во­на. — За­па­сів тор фу тіль ки на Смо линсь - кій діль­ни­ці ви­ста­чить на 50 ро ків. Рей де ри не змог ли зни­щи­ти га­лузь зни­зу, те­пер про­бу­ють зни­щи­ти її з мі­ні­стер­ства».

За гро зу зу пин ки стра - те гіч них енер ге тич них під - при­ємств під­твер­див за­сту­пник го­ло­ви Чер­ні­гів­ської обл дер жад мі ніс т ра ції Сер гій Сер гі єн ко. « Остан ні ми дня - ми на ад ре су Чер ні гівсь кої обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції над­хо­ди­ли ли­сти від мі­ні­стер­ства еко­но­мі­ки, в яких за про по но ва но, у зв’ яз ку з ве ли кою по дат ко вою за бор - го­ва­ні­стю, пе­ре­да­ти дер­жав­не під при єм ст во « Чер ні гів - торф » на ба ланс Фон ду дер - жав но го май на з йо го по - даль­шою лі­кві­да­ці­єю, — за­зна­чає чи­нов­ник. — Го­ло­вою Чер­ні­гів­ської ОДА Ва­ле­рі­єм Ку­лі­чем опе­ра­тив­но на адре­су мі­ні­стер­ства бу­ло на­ді­сла­но лис ти, в яких він за зна - чив, що Чер­ні­гів­ська ОДА не вба­чає за до­ціль­не лі­кві­до­ву­ва­ти під­при­єм­ство».

За ступ ник го ло ви об - лас ної ад мі ніс т ра ції та кож за­ува­жив, що Ва­ле­рій Ку­ліч осо­би­сто зу­стрі­чав­ся в Ки­є­ві з пред с тав ни ка ми мі ніс тер - ства і роз­мов­ляв на цю те­му. За сло ва ми Сер гія Сер гі єн - ка, ще од ні­єю те мою роз мо - ви бу­ла про­бле­ма отри­ма­н­ня лі­цен­зії на ви­до­бу­ток тор­фу Ір­ван­ців­ським тор­фо­бри­ке­тним за­во­дом.

Ди­ре­ктор Ір­ван­ців­сько­го тор­фо­бри­ке­тно­го за­во­ду, що роз­мі­щу­є­ться в се­ли­щі Ку­ти-2 Се­ме­нів­сько­го ра­йо­ну Чер­ні­гів­щи­ни, Ми­ко­ла Сте­пчук пе­ре­ко­на­ний: че­рез від­су­тність лі­цен­зії впли­во­ві рей­де­ри на­ма­га­ю­ться по­зба­ви­ти за­вод си­ро­вин­ної ба­зи. Він та­кож за­зна­чив, що за всі ро­ки існу­ва­н­ня за­во­ду він ні­ко­ли не пе­ре­жи­вав на­стіль­ки кри­ти­чної си­ту­а­ції. Си­ро­ви­ни бра­кує ка­та­стро­фі­чно. «Цьо­го ро­ку по­пит на нашу про­ду­кцію зріс. Якби нам по­но­ви­ли лі­цен­зію та по­вер­ну­ли ста­тус юри­ди­чної осо­би, ми б змо­гли са­мо­стій­но укла­да­ти кон­тра­кти з опто­ви­ми по­ку­пця­ми, — ка­же Ми­ко­ла Сте­пчук. — Якщо ми не за­го­то­ви­мо си­ро­ви­ни, не бу­де обі­го­вих ко­штів, лю­ди за­ли­ша­ться без ро­бо­ти. Нев­же вла­да хо­че від­пра­ви­ти біль­ше ста пра­ців­ни­ків на бір­жу пра­ці?»

Го­ло­ва Се­ме­нів­ської ра­йон­ної ра­ди Ва­силь Мал­ко­вич не пер­ший рік звер­та­є­ться до уря­ду з про­ха­н­ням по­вер­ну­ти Ір­ван­ців­сько­му тор­фо­бри­ке­тно­му за­во­ду ста­тус юри­ди­чної осо­би. У 2003 ро­ці суд по­зба­вив за­вод ста­ту­су за бор­ги. Від­то­ді на ДП «Чер­ні­гів­торф» змі­ни­ло­ся два де­ся­тки ке­рів­ни­ків, а з на­ко­пи­че­ни­ми бор­га­ми так ні­хто і не ро­зі­брав­ся. «За­вод є одним із чо­ти­рьох бю­дже­то­утво­рю­ю­чих під­при­ємств ра­йо­ну, — ка­же го­ло­ва Се­ме­нів­ської рай­ра­ди. — Тіль­ки за ми­ну­лий рік під­при­єм­ство спла­ти­ло до бю­дже­ту 6 міль­йо­нів гри­вень по­да­тку. То­му, за­крив­ши за­вод, тре­ба го­ту­ва­ти­ся до за­кри­т­тя ра­йо­ну».

За сло­ва­ми ви­ко­ну­ва­ча обов’ яз ків ди рек то ра ДП « Чер ні гів торф » Юрія Бон да рен ка, лік ві до ву ва ти під при єм ст во є ду ріс тю, ад - же во но по ча ло за роб ля ти гро ші, а су ма під пи са них кон­тра­ктів на сьо­го­дні пе­ре­ви щи ла 10 міль йо нів гри - вень. Най­більш плі­дно по­ча­ла пра цю ва ти Смо линсь ка діль­ни­ця з ви­до­бу­тку тор­фу, роз та шо ва на в се лі Смо лин Чер ні гівсь ко го рай о ну («День» пи­сав про це у №115 від 5 ли­пня).

Го ло ва Чер ні гівсь кої рай он ної ра ди Олек сандр Лар чен ко не ро зу міє, як за ко ло саль ної по тре би в аль - тер­на­тив­них дже­ре­лах енер­гії, на яв нос ті спе ці а лі зо ва - но го під при єм ст ва, спе ці а - ліс тів та міс це вої си ро ви ни пи тан ня іс ну ван ня га лу зі ви­рі­шу­ють в Ки­є­ві. «Те, що від бу ва єть ся ни ні, є пе ре ві - ре­ною рей­дер­ською схе мою. Якби не ко­ле­ктив, то за­вод у Смо ли ні уже б по рі за ли на ме та лоб рухт » , — обу рю єть - ся чи­нов­ник.

За­сту­пник го­ло­ви Чер­ні­гів­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Сер­гій Сер­гі­єн­ко по­обі­цяв до по мог ти ди рек ції Ір­ван цівсь ко го тор фоб ри - кет но го за во ду ви би ти лі - цен зію на ви до бу ток тор фу. «Тут го­лов­ною про­бле­мою є те, що ча­сти­на зе­мель на­ле­жить до при ро до о хо рон ної зо ни, а та кож на під при єм - ст ві іс нує за бор го ва ність, яка скла дає 9,4 міль йо на гри­вень, — ка­же за­сту­пник го­ло­ви Чер­ні­гів­ської обл­держад мі ніс т ра ції. — Ке рів - ни­цтву за­во­ду тре­ба не­гай­но пи са ти лис ти до мі ніс тер ства з до­ка­за­ми то­го, що во­ни по­га­ша­ють бор­ги».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.