Про­вал мі­жна­ро­дно­го мас­шта­бу

Адво­ка­ти аре­што­ва­них топ-ме­не­дже­рів Оде­сько­го при­пор­то­во­го за­во­ду че­ка­ють при­йо­му в... по­сла США

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

За­хист го­ло­ви на­гля­до­вої ра­ди ОПЗ Сер­гія Пе­ре­ло­ми і пер­шо­го за­сту­пни­ка го­ло­ви прав­лі­н­ня під­при­єм­ства Ми­ко­ли Щу­ри­ко­ва, за­а­ре­што­ва­них Со­лом’ян­ським су­дом Ки­є­ва на 60 діб із пра­вом вне­се­н­ня за­ста­ви, від­по­від­но, на 80 і 40 міль­йо­нів гри­вень (САП прос ила при­зна­чи­ти за­ста­ву по 205 міль­йо­нів гри­вень ко­жно­му) за­яв­ляє про ке­ро­ва­ність суд­ді. «Вва­жаю, що ми по­ве­ли­ся до­сить ко­ре­ктно, ко­ли за­про­по­ну­ва­ли суд­ді за­яви­ти са­мо­від­від без ого­ло­ше­н­ня фа­ктів, які ми по­ві­до­ми­ли у від­по­від­ній за­яві. Су­д­дя від­мо­вив­ся. І то­ді ми до­ве­ли, що цей су­д­дя не мо­же роз­гля­да­ти будь-яку ан­ти­ко­ру­пцій­ну спра­ву або спра­ви, пов’яза­ні з ко­ру­пці­єю, оскіль­ки він сам пі­до­зрю­є­ться у ско­єн­ні кри­мі­наль­них зло­чи­нів і що­до ньо­го НАБУ ве­де роз­слі­ду­ва­н­ня. То­му не вар­то спо­ді­ва­ти­ся, що та­кий су­д­дя роз­гля­да­ти­ме цю спра­ву не­упе­ре­дже­но. Бу­ли та­кож на­да­ні до­ка­зи, що цей су­д­дя ра­ні­ше не­о­дно­ра­зо­во по­ру­шу­вав за­кон. То­му Ква­лі­фі­ка­цій­ною ко­мі­сі­єю суд­дів бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня, що він не мо­же ви­ко­ну­ва­ти свої обов’яз­ки, оскіль­ки по­ру­шив при­ся­гу. Крім то­го, ми на­да­ли до­ка­зи, що у Пе­чер­сько­му су­ді він є зви­ну­ва­че­ним у спра­ві в отри­ман­ні ха­ба­ра. І нас ду­же силь­но зди­ву­ва­ла по­зи­ція про­ку­ра­ту­ри, яка ска­за­ла: а ми вва­жа­є­мо, що цей су­д­дя мо­же роз­гля­да- ти цю спра­ву», — го­во­рить адво­кат Ігор Че­ре­зов.

«На­ціо­наль­не ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро, — го­во­рить Че­ре­зов, — з яки­хось... не­зро­зумі­лих при­чин по­ча­ло актив­ні дії, у то­му чи­слі і що­до за­три­ма­н­ня то­пме­не­дже­рів під­при­єм­ства якраз на­пе­ре­до­дні при­ва­ти­за­ції, хо­ча кри­мі­наль­ній спра­ві вже рік, і во­на ні­яким чи­ном не роз­слі­ду­ва­ла­ся. Але за­три­ма­н­ня і гу­чні зви­ну­ва­че­н­ня по­си­па­ли­ся не за мі­сяць до і не за мі­сяць пі­сля за­кін­че­н­ня при­йо­му за­явок на при­ва­ти­за­цію. Ду­маю, це не ви­пад­ко­во. Ку­лу­ар­но до­сить ча­сто на­зи­ва­ю­ться іме­на «сі­рих кар­ди­на­лів» ці­єї спра­ви. А ко­ли ми спіл­ку­є­мо­ся з по­са­до­ви­ми осо­ба­ми НАБУ та САП, то во­ни якось див­но вка­зу­ють у бік За­хо­ду і го­во­рять, що на­справ­ді во­ни не ду­же при­йма­ють рі­ше­н­ня. На­справ ді є де які за хід ні ке рів ни ки НАБУ, які да­ють цін­ні вка­зів­ки, що ро­би­ти у цій спра­ві».

Він та­кож зга­дав про те, що НАБУ і САП не на­да­ва­ли су­ду ма­те­рі­а­лів пе­ре­вір­ки ОПЗ, що про­во­ди­ла­ся фі­нан­со­вою ін­спе­кці­єю, і ли­ше за на­по­ля­га­н­ням за­хи­сту бу­ли зму­ше­ні за­лу­чи­ти їх до спра­ви. «День» по­про­сив адво­ка­та по­ві­до­ми­ти про ви­снов­ки фі­нін­спе­кції. «Так, пе­ре­вір­ка ви­яви­ла по­ру­ше­н­ня, але во­ни до­сить смі­шні, не­зна­чні і жо­дним чи­ном не пов’яза­ні з ді­яль­ні­стю і одно­го і дру­го­го пі­до­зрю­ва­них, — ска­зав Че­ре­зов, — ко­мусь не за­пла­ти­ли за не­ви­ко­ри­ста­ну від­пус­тку, десь біль­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли бен­зи­ну. А основ­ний ви­сно­вок про фі­нан­со­ву ді­яль­ність по­ля­гає в то­му, що за ми­ну­лий рік під­при­єм­ство отри­ма­ло при­бу­ток в 220 міль­йо­нів гри­вень, хо­ча у по­пе­ре­дні ро­ки бу­ло зби­тко­вим (2014 ро­ку во­ни скла­ли 270 міль­йо­нів)». «Якось див­но, — за­ува­жує адво­кат, — під­при­єм­ство, зви­ну­ва­че­не в не­д­опла­ті гро­шей за газ, по­при це, отри­мує при­бу­ток».

«Щоб ро­зі­бра­ти­ся в цьо­му, — по­яснив за­хи­сник Пе­ре­ло­ми, — ми звер­ну­ли­ся до іно­зем­них по­сольств. Без­ліч по­ру­шень, допу­ще­них не ли­ше що­до ОПЗ, але й ба­га­тьох ін­ших гу­чних справ, при­зве­ли до то­го, що ми, адво­ка­ти, че­ка­є­мо зу­стрі­чі з по­слом Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки, і зго­ду на цю зу­стріч ми в прин­ци­пі отри­ма­ли. Ми за­раз че­ка­є­мо по­ві­дом­ле­н­ня про її час. Хо­че­мо до­ве­сти до по­сла США, що йо­го ім’ям або ім’ям Спо­лу­че­них Шта­тів до­сить ча­сто при­кри­ва­ю­ться у сво­їй ді­яль­но­сті де­те­кти­ви НАБУ. І це, як ми ба­чи­мо, при­зво­дить до то­го, що все­ре­ди­ні НАБУ, все­ре­ди­ні ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри з’яви­ли­ся якісь лю­ди, які чо­мусь, за­мість бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, актив­но про­су­ва­ють пев­ні кри­мі­наль­ні спра­ви в пев­но­му на­прям­ку».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.