Оле­ксандр БУКАЛОВ:

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ме ні зда єть ся, що не до­сить ви­сві­тле­на роль дер жа ви, яка май же жод ним чи ном не до по ма гає гро ма - дя­ни­ну пі­сля звіль­не­н­ня. Лю ди на ви хо дить на сво­бо­ду і не має ро­бо ти, жит ла. Во на від - чу ває, що ні ко му не по тріб на, са мо туж ки по до ла ти цю без ви хідь во на не в змо зі. Не­рід­ко са­ме сво­єю бай­ду­жі­стю до про­блем та ких лю дей дер жа ва на чеб то під - штов хує їх зно ву вчи ня ти зло чи ни, про те не не­се за це від­по­від­аль­но­сті. Нам вкрай по­трі­бна си­сте­ма ада­пта­ції ко­ли­шніх ув’язне них. Не має обов’ яз ку по ми лу ва ти лю - ди ну, але у дер жа ви є обов’ язок за без пе - чи ти кож ній осо бі ре алі за цію пра ва звер - ну­ти­ся з кло­по­та­н­ням про по­ми­лу­ва­н­ня, а ми зо бов’ яза ні роз гля ну ти йо го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.