«25 се­стер Не­за­ле­жно­сті»

У сто­ли­чно­му Му­зеї Ге­тьман­ства три­ває ви­став­ка ви­ши­тих ля­льок-мо­та­нок

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

До 25-ї рі­чни­ці Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни май­стри­ні-ляль­кар­ки се­стри На­та­ля та Те­тя­на Ка­три­чен­ко ці­лий рік го­ту­ва­ли 25 ав­тор­ських ро­біт, які пла­ну­ють пред­ста­ви­ти у 24 обла­стях Укра­ї­ни та АР Крим. Ко­жна з ля­льок — осо­бли­ва і має сво­ю­і­сто­рію. Усі во­ни — з май­стер­ною ви­шив­ко­ю­ру­чної ро­бо­ти, ви­ко­на­но­ю­на ста­ро­вин­но­му до­мо­тка­но­му по­ло­тні в рі­зних те­хні­ках, що при­та­ман­ні рі­зним ре­гіо­нам Укра­ї­ни. На­при­клад, для «крим­ської ляль­ки» се­стри ви­ко­ри­ста­ли сти­лі­за­ці­ю­крим­сько­та­тар­ської ви­шив­ки. Ор­на­мен­ти — ро­слин­ні та гео­ме­три­чні. Основ­ні ко­льо­ри: ні­жні та ся­ю­чі во­дно­час, як не­бо на за­хо­ді сон­ця на Чор­но­му мо­рі — від ро­же­во­го та си­ньо­го до зо­ло­то­го. До­пов­не­но мо­тан­ку роз­ши­тим го­лов­ним убо­ром крим­ських та­тар — фе­сом. За­га­лом для 25 ля­льок ви­ко­ри­ста­но по­над п’ят­де- сят рі­зно­ма­ні­тних те­хнік ви­шив­ки та по­над дві­сті ко­льо­рів. Та­ким рі­зно­ма­ні­т­тям те­хнік, ко­льо­рів та обра­зів се­стри Ка­три­чен­ко по­ка­зу­ють рі­зно­барв’я та кра­су ста­ро­вин­ної тра­ди­цій­ної укра­їн­ської куль­ту­ри. Се­стри Ка­три­чен­ко ро­блять ляль­ки-мо­тан­ки з 2009 ро­ку. У кві­тні 2012-го пред­ста­ви­ли пер­шу пер­со­наль­ну ви­став­ку «Мо­тан­ка.UA» в Ки­є­ві. Зго­дом ро­бо­ти пред­став­ля­ли Укра­ї­ну в черв­ні 2012 ро­ку під час Днів укра­їн­ської куль­ту­ри у Вар­ша­ві та Вро­цла­ві (Поль­ща), на фе­сти­ва­лях у Стам­бу­лі (Ту­реч­чи­на), Тбі­лі­сі (Гру­зія). Ляль­ки се­стер Ка­три­чен­ко ни­ні є май­же в усіх єв­ро­пей­ських кра­ї­нах, по­бу­ва­ли та­кож в Ав­стра­лії, Но­вій Зе­лан­дії, Ка­на­ді, США, Япо­нії та Пів­ден­ній Афри­ці. Пі­дго­ту­ва­ла Хри­сти­на ПЕТРЕНКО, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016

ФОТО З САЙТА HROMADSKE.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.