ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

988 — День Хре­ще­н­ня Ки­їв­ської Ру­сі-Укра­ї­ни. 1596 — ан­глій­ський до­слі­дник та ман­дрів­ник То­мас Хер­рі­от ( 1560— 1621) впер­ше за­віз до Єв­ро­пи з Аме­ри­ки кар­то­плю. 1655 — по­мер Сі­ра­но де Бер­же­рак, фран­цузь­кий пи­сьмен­ник, дра­ма­тург, ду­е­лянт (фан­та­сти­чні ро­ма­ни «Ін­ший світ, або Дер­жа­ви та ім­пе­рії Мі­ся­ця», «Дер­жа­ви та ім­пе­рії Сон­ця»). На­ро­див­ся 1619 р. 1741 — по­мер Ан­то­ніо Ві­валь­ді, ви­да­тний іта­лій­ський композитор і скри­паль. На­ро­див­ся 1678 р. 1750 — по­мер Йо­ганн Се­ба­стьян Бах, ве­ли­кий ні­ме­цький композитор. На­ро­див­ся 1685 р. 1765 — Ка­те­ри­на ІІ ви­да­ла указ про лі­кві­да­цію пол­ко­во­го устрою на Сло­бо­жан­щи­ні. 1834 — від­кри­т­тя Ки­їв­сько­го уні­вер­си­те­ту. 1858 — від­би­тки паль­ців упер­ше ви­ко­ри­ста­ні для іден­ти­фі­ка­ції при роз­слі­ду­ван­ні зло­чи­нів. 1914 — Ав­стро-Угор­щи­на ого­ло­си­ла вій­ну Сер­бії, що ста­ло ка­та­лі­за­то­ром по­ча­тку Пер­шої сві­то­вої вій­ни. 1986 — ке­рів­ник СРСР Ми­хай­ло Гор­ба­чов ого­ло­сив про по­ча­ток про­це­ду­ри ви­ве­де­н­ня ра­дян­ських військ з Аф­га­ні­ста­ну. Оста­то­чно ця три­ва­ла епо­пея бу­ла за­вер­ше­на в лю­то­му 1989 р. Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.