«Без змін укра­їн­ське те­ле­ба­че­н­ня не має май­бу­тньо­го»

У рам­ках Лі­тної шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня» сту­ден­ти від­ві­да­ли офіс те­ле­ка­на­ла «112 Укра­ї­на» та по­спіл­ку­ва­ли­ся з го­лов­ним ре­да­кто­ром Пав­лом Ку­же­є­вим

Den (Ukrainian) - - День України -

Ма­ри­на БАРБА, Хри­сти­на ПЕТРЕНКО, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016

За май­же трьо­хлі­тнє існу­ва­н­ня ка­на­лу «112 Укра­ї­на» вда­ло­ся ста­ти не ли­ше лі­де­ром се­ред но­вин­них мов­ни­ків, а й увійти до де­ся­тки най­по­пу­ляр­ні­ших ТБ за­галь­но­на­ціо­наль­но­го рів­ня. Крім то­го, це ме­діа має по­ту­жну ко­ре­спон­дент­ську ме­ре­жу в усіх ре­гіо­нах Укра­ї­ни та є ін­фор­ма­цій­ним пар­тне­ром Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту. PR-ме­не­джер те­ле­ка­на­лу Ва­лен­ти­на Рай­че­ва, яка на час зу­стрі­чі з « лі­тньо­шко­ля­ра­ми » узя­ла на се­бе обов’яз­ки екс­кур­со­во­да, за­зна­чи­ла, що прин­ци­по­ва від­мін­ність «112 Укра­ї­на» від ін­ших в то­му, що «18 го­дин на до­бу він мо­вить в пря­мо­му ефі­рі».

Пі­сля три­ва­лої екс­кур­сії те­ле­ка­на­лом, уча­сни­ки Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки « Дня » зу­стрі­ли­ся з го­лов­ним ре­да­кто­ром те­ле­ка­на­лу Пав­лом Ку­же­є­вим. Ві­до­мий те­ле­ві­зій­ний ве­ду­чий цьо­го ра­зу не брав інтерв’ю, а сам від­по­від­ав на за­пи­та­н­ня « лі­тньо­шко­ля­рів » . Він роз­по­вів від­вер­то про осо­бли­во­сті ро­бо­ти «112 Укра­ї­на» як ін­фор­ма­цій­но­го те­ле­ка­на­лу, стан­дар­ти у про­фе­сії та ви­кли­ки, з якими до­во­ди­ться ра­ху­ва­ти­ся. «Ін­фор­ма­цій­ні ка­на­ли остан­нім ча­сом ду­же за­тре­бу­ва­ні, з огля­ду на су­спіль­но- по­лі­ти­чне і еко­но­мі­чне жи­т­тя», — упев­не­ний Пав­ло Ку­же­єв. Біль­ше про май­бу­тнє ін­фор­ма­цій­но­го ТБ, про­бле­му по­шу­ку ква­лі­фі­ко­ва­них екс­пер­тів та стан­дар­ти по­да­н­ня но­вин — чи­тай­те в роз­мо­ві з Пав­лом Ку­же­є­вим у най­ближ­чих но­ме­рах «Дня».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.