Український фольк-рок-панк по­чу­ють за оке­а­ном

31 ли­пня Kozak System ста­не хе­длай­не­ром фе­сти­ва­лю CNUF (Ка­на­да)

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Ві­до­мий гурт Kozak System, який все лі­то тра­ди­цій­но пе­ре­бу­ває в кон­цер­тно­му ту­рі, ви­рі­шив цьо­го ро­ку не обме­жу­ва­тись укра­їн­ськи­ми та єв­ро­пей­ськи­ми му­зи­чни­ми фе­сти­ва­ля­ми: наприкінці ли­пня на ви­ступ одно­го з най­яскра­ві­ших му­зи­кан­тів су­ча­сно­сті че­ка­ють у Ка­на­ді, а вже за два ти­жні — в США.

Ко­жен кон­церт Kozak System — шоу в сти­лі KozakRock, це по­ту­жна му­зи­чна фор­ма­ція з уні­каль­ним облич­чям. Ком­по­зи­ції гур­ту мо­жна на­зва­ти син­те­зом укра­їн­ської та бал­кан­ської му­зи­ки, ро­ку та пан­ку, а ще — це зав­жди енер­гія сло­ва та ви­бу­хо­ва си­ла ко­жно­го ін­стру­мен­та!

— Цьо­го ро­ку ми як Kozak System впер­ше ви­сту­па­ти­ме­мо в Спо­лу­че­них Шта­тах, в Ка­на­ду їде­мо вже вче­твер­те. Бу­де­мо від- вер­ті — гра­фік на­ших ви­сту­пів цьо­го лі­та ви­дав­ся ду­же на­си­че­ним, май­же по­стій­но зна­хо­ди­мо­ся в по­їзд­ках, то­му ко­ли ви­да­є­ться хо­ча б кіль­ка віль­них днів на мі­сяць, — від­си­па­є­мо­ся та го­ту­є­мо­ся до зйо­мок клі­пу на но­ву пі­сню «Не Моя», який пла­ну­є­мо пре­зен­ту­ва­ти вже ду­же ско­ро. Впев­не­ні, що пі­сня ста­не одним із най­біль­ших хі­тів дру­гої по­ло­ви­ни 2016 ро­ку, — по­ді­лив­ся пла­на­ми лі­дер гур­ту Іван ЛЕНЬО у со­цме­ре­жах.

Так, на сай­ті гур­ту по­ві­дом­ля­є­ться, що 31 ли­пня Kozak System ста­не хе­длай­не­ром фе­сти­ва­лю CNUF (Canada’s National Ukrainian Festival) у Да­у­фі­ні (Ма­ні­то­ба, Ка­на­да), а 14 та 21 сер­пня за­гра­ють у Чи­ка­го (США) на Uktober Fest та Ukrainian Days Festival.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.