В Укра­ї­ні за­пу­ще­но те­сто­вий ре­жим е-де­кла­ру­ва­н­ня

Про­грам­не за­без­пе­че­н­ня роз­ро­би­ла і пе­ре­да­ла НАЗК Про­гра­ма роз­ви­тку ООН в Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

На­ціо­наль­не агент­ство з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції й Про­гра­ма роз­ви­тку ООН в Укра­ї­ні вчо­ра в те­сто­во­му ре­жи­мі за­пу­сти­ли пла­тфор­му для по­да­н­ня еле­ктрон­них де­кла­ра­цій осіб, упов­но­ва­же­них на ви­ко­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви або мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня.

Де­кла­ран­ти ма­ють змо­гу за­пов­ни­ти фор­му еле­ктрон­ної де­кла­ра­ції і за­га­лом озна­йо­ми­ти­ся з но­вою си­сте­мою е- де­кла­ру­ва­н­ня.

Зро­бле­но й на­сту­пний крок для своє­ча­сно­го за­пу­ску еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня, яке за­пла­но­ва­но на 15 сер­пня 2016 ро­ку. НАЗК отри­ма­ло про­грам­не за­без­пе­че­н­ня для здій­сне­н­ня кон­тро­лю за де­кла­ру­ва­н­ням май­но­во­го ста­ну пу­блі­чних слу­жбов­ців. Про­грам­не за­без­пе­че­н­ня роз­ро­би­ла і пе­ре­да­ла НАЗК Про­гра­ма роз­ви­тку ООН в Укра­ї­ні.

За сло­ва­ми Го­ло­ви Агент­ства На­та­лії Кор­чак: «Отри­ма­н­ня остан­ньо­го еле­мен­ту для за­пу­ску си­сте­ми — сер­ти­фі­ка­ту Ком­пле­ксної си­сте­ми за­хи­сту ін­фор­ма­ції — та­кож очі­ку­є­ться най­ближ­чим ча­сом». Во­на по­ві­до­ми­ла, що у Мі­ні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни вже за­вер­ше­но ре­є­стра­цію ре­гу­ля­тор­них актів, які по­трі­бні для вча­сно­го за­пу­ску си­сте­ми еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня, а роз­гор­та­н­ня про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня для отри­ма­н­ня е-де­кла­ра­цій на сер­ве­рах про­йшло успішно.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.