Дні­про­ра­да ви­рі­ши­ла бо­ро­ти­ся з «ту­ри­сти­чним се­па­ра­ти­змом»,

За­бо­ро­нив­ши ре­кла­му по­їздок на тим­ча­со­во оку­по­ва­ні те­ри­то­рії від­по­чин­ку до Кри­му

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Та­ке рі­ше­н­ня бу­ло ухва­ле­но на се­сії Дні­пров­ської мі­ськра­ди з іні­ці­а­ти­ви мі­сце­вих акти­ві­стів. У со­ці­аль­них ме­ре­жах ще з ве­сни обго­во­рю­ва­ла­ся те­ма ма­со­вої по­яви в Дні­прі ре­клам­них ого­ло­шень з про­по­зи­ці­єю швид­ко до­пра­ви­ти охо­чих до оздо­ров­ниць Кри­му. Низ­ка во­лон­тер­ських ор­га­ні­за­цій і па­трі­о­ти­чно на­ла­што­ва­них гро­ма­дя­ни за­хо­ди­ли­ся са­мі зри­ва­ти ого­ло­ше­н­ня, які но­ча­ми з’яв­ля­ли­ся на стов­пах, транс­порт­них зу­пин­ках і бі­ля під’їздів. Услід за цим на офі­цій­но­му сай­ті ме­рії з’яви­ла­ся еле­ктрон­на пе­ти­ція, що за­кли­кає мі­ську вла­ду за­бо­ро­ни­ти зга­да­ну ре­кла­му. Де­пу­та­ти, роз­гля­нув­ши пи­та­н­ня в ко­мі­сі­ях, по­го­ди­ли­ся з про­по­зи­ці­єю мі­стян. Іні­ці­а­ти­ву пе­ре­сі­чних гро­ма­дян під­три­мав і мі­ський голова.

Управ­лі­н­ня з ор­га­ні­за­ції кон­тро­лю у сфе­рі бла­го­устрою і роз­мі­ще­н­ня зов­ні­шньої ре­кла­ми Дні­пров­ської мі­ської ра­ди здійс- ню­ва­ти­ме по­стій­ний мо­ні­то­ринг ре­кла­ми в пла­ні ви­ко­на­н­ня цьо­го рі­ше­н­ня. «У ра­зі ви­яв­ле­н­ня по­ру­шень за­зна­че­ні ре­клам­ні за­со­би чи ре­клам­ні сю­же­ти під­ля­га­ють при­му­со­во­му де­мон­та­жу без ухва­ле­н­ня до­да­тко­во­го рі­ше­н­ня про при­му­со­вий де­мон­таж», — йде­ться у рі­шен­ні мі­ської ра­ди.

Як ві­до­мо, не­зва­жа­ю­чи на ро­сій­ську оку­па­цію, укра­їн­ські гро­ма­дя­ни про­дов­жу­ють від­ві­ду­ва­ти Крим, хо­ча їхня кіль­кість по­сту­по­во змен­шу­є­ться. За по­ві­дом­ле­н­ням прес­слу­жби Дер­жав­ної при­кор­дон­ної слу­жби Укра­ї­ни, у черв­ні цьо­го ро­ку адмі­ні­стра­тив­ний кор­дон ма­те­ри­ко­вої Укра­ї­ни з оку­по­ва­ним Ро­сі­єю Кри­мом пе­ре­тну­ли близь­ко 180 тис. гро­ма­дян, що на 60 тис. мен­ше, ніж за цей са­мий пе­рі­од 2015 ро­ку. За да­ни­ми при­кор­дон­ни­ків, одно­ча­сно май­же вдві­чі ско­ро­тив­ся по­тік транс­порт­них за­со­бів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.