«По­бу­ду­ва­ти мо­сти»

У Він­ни­ці від­кри­ли Центр на­ціо­наль­них куль­тур

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

Ідея ство­ри­ти на Він­нич­чи­ні Центр на­ціо­наль­них куль­тур з’ яви­ла­ся ще 2007 ро­ку. Та ли­ше то­рік під час обго­во­ре­н­ня спіль­но­го з ОБСЄ про­е­кту що­до фор­му­ва­н­ня но­вих ме­ха­ні­змів спів­пра­ці з на­ціо­наль­но-куль­тур­ни­ми то­ва­ри­ства­ми це пи­та­н­ня на­ре­шті по­тра­пи­ло в по­ле зо­ру ке­рів­ни­цтва. Обла­сна вла­да під­шу­ка­ла на­ле­жне при­мі­ще­н­ня в цен­трі мі­ста і про­фі­нан­су­ва­ла ре­мон­ті ро­бо­ти. У вів­то­рок Центр офі­цій­но від­чи­нив свої две­рі для від­ві­ду­ва­чів. Те­пер у ньо­му від­бу­ва­ти­му­ться куль­тур­но-ма­со­ві за­хо­ди, ле­кції та за­ня­т­тя з ви­вче­н­ня мов і зви­ча­їв на­ціо­наль­них мен­шин.

« Ни­ні на Він­нич­чи­ні про­жи­ває по­над 100 то­ва­риств на­ціо­наль­них мен­шин. Не ска­жу, що всі, але пред­став­ни­ки най­по­ту­жні­ших пра­цю­ва­ти­муть у Цен­трі, при­чо­му на гро­мад­ських за­са­дах. Очо­лить ор­га­ні­за­цію голова Він­ни­цько­го обла­сно­го зем­ля­цтва бі­ло­ру­сів Во­ло­ди­мир Ко­че­ла­ба. Центр фун­кціо­ну­ва­ти­ме як гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція. Ко­шти на утри­ма­н­ня при­мі­ще­н­ня та ко­му­наль­ні по­слу­ги, а це при­бли­зно 65 ти­сяч гри­вень, спла­чу­ва­ти­ме обла­сний бю­джет, — по­ві­дом­ляє на­чаль­ник управ­лі­н­ня у спра­вах на­ціо­наль­но­стей і ре­лі­гій Він­ни­цької ОДА Ігор Са­ле­цький. — Крім то­го, що за­клад про­во­ди­ти­ме куль­тур­ні та про­сві­тни­цькі за­хо­ди, одним із ключових йо­го зав­дань ста­не на­ла­го­дже­н­ня зв’яз­ків з укра­їн­ця­ми за кор­до­ном. Упро­довж остан­ніх де­ся­ти ро­ків укра­їн­ська ді­а­спо­ра в рі­зних кра­ї­нах сві­ту акти­ві­зу­ва­ла­ся, по­ча­ли ство­рю­ва­ти­ся гро­мад­ські фор­му­ва­н­ня, які про­па­гу­ють укра­їн­ську куль­ту­ру за ме­жа­ми Укра­ї­ни. Ми пра­гне­мо по­бу­ду­ва­ти мо­сти між укра­їн­ця­ми в усьо­му сві­ті й бі­ло­ру­са­ми, по­ля­ка­ми та вір­ме­на­ми в Укра­ї­ні. Пе­ре­ко­на­ний, ство­ре­н­ня між­на­ціо­наль­них мо­стів до­по­мо­же нам кра­ще зро­зу­мі­ти одне одно­го».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.