Штурм «су­дна-по­ру­шни­ка»

На ко­ра­блях ВМС Укра­ї­ни триває пра­кти­чне від­пра­цю­ва­н­ня епі­зо­дів на­вчань«Сі Бриз-2016»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Укра­їн­ські вій­сько­ві мо­ря­ки пе­ред ви­хо­дом ко­ра­блів у мо­ре в рам­ках на­вчань « Сі Бриз- 2016 » по­пра­кти­ку­ва­ли­ся в за­хо­плен­ні « су­дна­по­ру­шни­ка » та від­пра­цю­ва­ли основ­ні еле­мен­ти бо­роть­би за жи­ву­чість ко­ра­бля, по­ві­дом­ляє сайт Мі­н­обо­ро­ни.

Цьо­го ра­зу роль умов­но­го пі­до­зрі­ло­го су­дна ви­па­ла су­дну роз­ма­гні­чу­ва­н­ня «Бал­та». Екі­паж не від­по­від­ав на ви­кли­ки по ра­діо та не ре­а­гу­вав на ви­мо­гу зу­пи­ни­ти­ся, тож пі­сля отри­ма­н­ня си­гна­лу від опе­ра­тив­но­го ко­ман­ду­ва­н­ня гру­па си­ло­во­го су­про­во­дже­н­ня огля­до­вої ко­ман­ди на­бли­зи­лась і пі­шла на штурм «су­дна-по­ру­шни­ка». Мор­ський спе­цназ про­вів по­пе­ре­дню за­чис­тку су­дна, за­хо­пив осо­бли­во ва­жли­ві ву­зли та об’єкти, під­го­ту­вав мі­сце для ви­сад­ки основ­ної огля­до­вої ко­ман­ди Дер­жав­ної при­кор­дон­ної слу­жби Укра­ї­ни.

Як роз­по­вів ко­ман­дир за­го­ну з по­зив­ним «Укроп», під час під­го­тов­ки та про­ве­де­н­ня си­ло­вої опе­ра­ції із за­хо­пле­н­ня не­дру­жньо­го су­дна чи ко­ра­бля осо­бли­ва ува­га при­ді­ля­є­ться по­го­дним умо­вам, та­кож бе­ре­ться до ува­ги не­ти­по­вість су­ден, осо­бо­вий склад по­ви­нен де­таль­но зна­ти кон­стру­ктив­ні осо­бли­во­сті та бу­до­ву ко­ра­бля, на яко­му до­ве­де­ться ді­я­ти. Та­кож мор­ські спец­при­зна­чен­ці зав­жди го­то­ві до си­ло­во­го про­ти­сто­я­н­ня із за­сто­су­ва­н­ням во­гне­паль­ної зброї, тож на­ма­га­ю­ться про­ра­ху­ва­ти й обер­ну­ти со­бі на ко­ристь най­не­спри­я­тли­ві­ший сце­на­рій про­ве­де­н­ня опе­ра­ції.

Тим ча­сом на фла­гма­ні ві­тчи­зня­них ВМС — фре­га­ті «Ге­тьман Са­гай­да­чний» — екі­паж бо­ров­ся за жи­ву­чість ко­ра­бля при ви­ни­кнен­ні умов­ної по­же­жі в одно­му з при­мі­щень. Під час ком­пле­ксно­го за­ня­т­тя із за­лу­че­н­ням до­да­тко­вих сил екі­паж фре­га­та, отри­мав­ши по­ві­дом­ле­н­ня про дим на верх­ній па­лу­бі, здій­снив роз­ве­де­н­ня тор­пе­дних апа­ра­тів від осе­ред­ку за­го­ря­н­ня, про­вів зро­ше­н­ня пе­ре­ді­лок для по­ни­же­н­ня тем­пе­ра­ту­ри, роз­від­ку ава­рій­но­го при­мі­ще­н­ня, кла­си­фі­ка­цію та га­сі­н­ня по­же­жі за допомогою пін­ної атаки.

На до­по­мо­гу ава­рій­ній ко­ман­ді ко­ра­бля та­кож бу­ли ви­кли­ка­ні ря­ту­валь­ний бу­ксир та по­же­жна ма­ши­на За­хі­дної вій­сько­во-мор­ської ба­зи, тож на­слід­ки умов­ної по­же­жі вій­сько­ві по­до­ла­ли, по­єд­нав­ши зу­си­л­ля.

Схо­жі еле­мен­ти та­кож бу­дуть від­пра­цьо­ва­ні під час ви­хо­ду в мо­ре спіль­но з ін­ши­ми уча­сни­ка­ми мор­сько­го ком­по­нен­ту між­на­ро­дних на­вчань «Сі Бриз-2016».

ФОТО З САЙТА MIL.GOV.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.