Хто «ро­зі­грі­ває» Трам­па?

Остан­ні ко­мен­та­рі кан­ди­да­та-ре­спу­блі­кан­ця з пи­тань­зов­ні­шнь ої по­лі­ти­ки ви­кли­ка­ли кри­ти­ку з бо­ку з ме­діа та екс­пер­тів-між­на­ро­дни­ків

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

УСША на­би­рає все біль­ших обер­тів пре­зи­дент­ська ви­бор­ча кам­па­нія, яка стає де­да­лі скан­даль­ні­шою. До­не­дав­на кан­ди­дат від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії (GOP — Grand Old Party) До­нальд Трамп, на­би­рав очки зав­дя­ки роз­дму­ху­ван­ню скан­да­лу з еле­ктрон­ною по­штою кон­ку­рен­та- де­мо­кра­та Гілларі Клінтон, яка, пе­ре­бу­ва­ю­чи на по­са­ді держ­се­кре­та­ря, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла при­ва­тний сер­вер і та­ким чи­ном ні­би­то ство­рю­ва­ла за­гро­зу на­ціо­наль­ній без­пе­ці США.

Однак те­пер сам нью-йорк­ський мі­льяр­дер під час рі­зно­те­ма­ти­чної прес-кон­фе­рен­ції у се­ре­ду зро­бив низ­ку скан­даль­них за­яв і які та­кож мо­жна роз­гля­да­ти як за­гро­зу на­ціо­наль­ній без­пе­ці США. Трамп звер­нув­ся до ро­сій­ських ха­ке­рів, які по фа­кту є представниками спец­служб, та­ки­ми сло­ва­ми: «Це бу­ло б ці­ка­во по­ба­чи­ти, я ка­жу це то­бі, Ро­сія, якщо ти слу­ха­єш, то я спо­ді­ва­юсь, що ти змо­жеш зна­йти 30 тис. еле­ктрон­них ли­стів, які про­па­ли. Я ду­маю, що за це то­бі щи­ро від­дя­чить на­ша пре­са». Як ві­до­мо, Клінтон не на­да­ла цих ли­стів слід­чим, оскіль­ки во­ни, за її сло­ва­ми, мі­сти­ли при­ва­тну ін­фор­ма­цію.

Зро­зумі­ло, що аме­ри­кан­ські ЗМІ і пред­став­ни­ки демократичної пре­си одра­зу від­ре­а­гу­ва­ли на та­ку за­яву ре­спу­блі­кан­ця. Зокре­ма, ко­ли­шній гла­ва ЦРУ Джон Па­нет­та заявив в інтерв’ю те­ле­ка­на­лу, що це «аб­со­лю­тно обур­ли­во» по­чу­ти від ре­спу­блі­кан­сько­го кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ти, що він спо­ді­ва­є­ться, що Ро­сія зна­йде еле­ктрон­ні ли­сти Гілларі Клінтон, ви­да­ле­ні з при­ва­тно­го сер­ве­ра, який во­на ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла, бу­ду­чи держ­се­кре­та­рем.

«Ми ма­є­мо те­пер кан­ди­да­та у пре­зи­ден­ти, який, по су­ті, про­сить ро­сі­ян взя­ти участь в аме­ри­кан­ській по­лі­ти­ці. На мою дум­ку, це ви­хо­дить за рам­ки при­стой­но­сті. Біль­ше то­го, по­ді­бна за­ява від- обра­жає ли­ше той факт, що він на­справ­ді не ква­лі­фі­ко­ва­ний, щоб бути пре­зи­ден­том Спо­лу­че­них Штатів», — ска­зав Па­нет­та, який під­три­мав Клінтон у пе­ре­го­нах за по­са­ду в Бі­ло­му до­мі.

«Це аб­со­лю­тно не­ймо­вір­но. Я не пам’ятаю ча­сів, щоб бу­дья­кий аме­ри­ка­нець за­охо­чу­вав ро­сій­ських шпіо­наж», — так від­ре­а­гу­вав на сво­їй сто­рін­ці у Twitter ко­ли­шній по­сол США в Ро­сії Майкл Ма­кфолл.

Стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту Бру­кін­гза, екс­по­сол США в Укра­ї­ні Сті­вен ПАЙФЕР за­зна­чив у ко­мен­та­рі «Дню»: «Це дій­сно див­но, ко­ли один аме­ри­кан­ський кан­ди­дат в пре­зи­ден­ти за­кли­кає во­ро­жу зов­ні­шню роз­від­ку зла­ма­ти і опу­блі­ку­ва­ти еле­ктрон­ну по­шту сво­го су­про­тив­ни­ка. Я не мо­жу по­ві­ри­ти, що це бу­де до­бре сприйня­то ба­га­тьма аме­ри­кан­ськи­ми ви­бор­ця­ми».

Тим ча­сом ви­да­н­ня Salon зна­чно різ­кі­ше роз­кри­ти­ку­ва­ло нью-йорк­сько­го ма­гна­та за та­ку за­яву, опу­блі­ку­вав­ши ста­т­тю: «До­нальд Трамп vs США: кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти від GOP від­кри­то про­сить Ро­сію по­ру­ши­ти на­шу на­ціо­наль­ну без­пе­ку». На дум­ку ви­да­н­ня, за­клик Трам­па до Ро­сії ви­кра­сти еле­ктрон­не ли­сту­ва­н­ня Гілларі Клінтон є бо­же­віль­ним, і ре­спу­блі­кан­ці ма­ють від­по­ві­сти за це.

« Це скан­дал з юри­ди­чни­ми на­слід­ка­ми. Та­ко­го ро­ду ко­мен­та­рі кла­дуть край по­лі­ти­чній кар’єрі. Ре­спу­блі­кан­ці, які під­три­му­ють Трам­па, ма­ють ви­сло­ви­ти по­зи­цію з цьо­го пи­та­н­ня і ма­ють да­ти зна­ти гро­мад­сько­сті, чи під­три­му­ють во­ни за­яву кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ти що­до іно­зем­но­го шпи­гун­ства про­ти Спо­лу­че­них Штатів», — за­зна­чає Salon.

На зга­да­ній прес-кон­фе­рен­ції Трамп зро­бив ще одну скан­даль­ну за­яву що­до мо­жли­во­сті ви­зна­н­ня Кри­му те­ри­то­рі­єю Ро­сії та ска­су­ва­н­ня сан­кцій у ра­зі при­хо- ду на по­са­ду гла­ви Білого дому. Як по­ві­дом­ля­ють ЗМІ, ні­ме­цький жур­на­ліст Ма­рай­ке Аден за­пи­тав йо­го, чи пре­зи­дент Трамп ви­знає Крим ро­сій­ською те­ри­то­рі­єю і ска­сує сан­кції, які бу­ли за­про­ва­дже­ні про­ти Мо­скви про­ти не­за­кон­ної ане­ксії те­ри­то­рії Укра­ї­ни в 2014 ро­ці. І від­по­відь кан­ди­да­та бу­ла на­сту­пною: «Так, ми роз­гля­не­мо це пи­та­н­ня».

Сті­вен Пайфер на сво­їй сто­рін­ці у Twitter так про­ко­мен­ту­вав скан­даль­ну від­по­відь мі­льяр­де­ра: «Трамп зби­ра­є­ться зня­ти сан­кції про­ти Ро­сії і ви­зна­ти не­за­кон­ну ане­ксію Кри­му. Не див­но, що він є улю­бле­ним кан­ди­да­том Крем­ля».

Адрі­ан КАРАТНИЦЬКИЙ,

член Атлан­ти­чної Ра­ди США, Ва­шинг­тон:

— Ро­сія є су­пер­ни­ком і за­гро­зою для без­пе­ки США та їхніх со­ю­зни­ків. За­клик Трам­па до Ро­сії, щоб обмі­ня­ти­ся ін­фор­ма­ці­єю, яку бу­ло отри­ма­но че­рез злам комп’юте­рів чи вкра­де­но у гро­ма­дя­ни­на США, ко­ли­шньо­го уря­дов­ця і кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ти, є без­пре­це­ден­тним для пе­рі­о­ду пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Це свід­чить про те, що Трамп пра­гне змі­ни­ти по­ря­док пі­сля за­кін­че­н­ня хо­ло­дної вій­ни, до­ко­рін­но пе­ре­гля­ну­ти і де­ста­бі­лі­зу­ва­ти за­хо­ди без­пе­ки і до­мов­ле­но­сті, які пре­ва­лю­ва­ли про­тя­гом се­ми де­ся­ти­літь. Йо­го остан­ні ко­мен­та­рі, в яких він та­кож під­ри­ває при­хиль­ність США со­ю­зни­кам по НАТО, за­ли­шив­ши від­кри­тим пи­та­н­ня ви­зна­н­ня не­за­кон­ної оку­па­ції Кри­му Ро­сі­єю (по­ру­ше­н­ня Ста­ту­ту ООН і між­на­ро­дно­го пра­ва), є ще одні­єю озна­кою не­ста­біль­но­сті, яку мо­же прив­не­сти у світ йо­го обра­н­ня. Ми спо­ді­ва­є­мось, що всі ці ко­мен­та­рі від­ра­дять го­ло­су­ва­ти за Трам­па ба­га­тьох міль­йо­нів ви­бор­ців укра­їн­сько­го, поль­сько­го, че­сько­го та бал­тій­сько­го по­хо­дже­н­ня у та­ких ключових шта­тах, як Пен­сіль­ва­нія, Ога­йо, Ві­скон­сін і Нью-Джер­сі, на яких бу­де ви­зна­че­на до­ля ви­бо­рів і єди­но­го За­хо­ду.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.