Юзів­ська га­зо­но­сна ді­лян­ка зно­ву в дії

Кон­курс на її ви­вче­н­ня ви­гра­ла ком­па­нія з Ні­дер­лан­дів

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Не тіль­ки те­о­рія, а й ре­аль­на укра­їн­ська дій­сність до­во­дять, що успіх будь-яких кон­кур­сів за­без­пе­чу­є­ться, зокре­ма, й си­ту­а­ці­єю нав­ко­ло них. Якщо ви­ру­ють скан­да­ли, то ві­ро­гі­дність про­ва­лу стає над­зви­чай­но ви­со­кою (при­клад — зір­ва­на при­ва­ти­за­ція ОПЗ). Якщо ж нав­кру­ги ти­ша і кон­стру­ктив­на ро­бо­та, то ли­ше це мо­же га­ран­ту­ва­ти успіх. Так ста­ло з кон­кур­сом, про­ве­де­ним ТОВ «На­дра Юзів­ська», на за­лу­че­н­ня ін­ве­сто­ра для ре­а­лі­за­ції уго­ди про роз­по­діл ву­гле­во­днів, які ви­до­бу­ва­ю­ться в ме­жах ді­лян­ки Юзів­ська.

Хто чув про цю по­дію до то­го, як «Уря­до­вий кур’єр» у се­ре­ду на­дру­ку­вав об’яву про під­сум­ки? Тим ча­сом цей кон­курс на­справ­ді не менш зна­чи­мий для Укра­ї­ни, ніж, ска­жі­мо, не­вда­лий, на жаль, про­даж то­го ж та­ки ОПЗ. Успіх по­шу­ку ін­ве­сто­ра для Юзів­ської пло­щі дає сві­то­вій спіль­но­ті, між­на­ро­дним ін­ве­сто­рам го­ло­сний си­гнал про те, що з Укра­ї­ною вар­то ма­ти спра­ву, що в неї мо­жна вкла­да­ти ка­пі­тал і очі­ку­ва­ти на від­да­чу від ньо­го.

Ось зга­да­не ого­ло­ше­н­ня. Пі­сля роз­гля­ду та ана­лі­зу кон­кур­сних за­яв пе­ре­мож­цем кон­кур­су бу­ло ви­зна­че­но ком­па­нію Юзгаз Бі.Ві. (Yuzgas B.V.), Ні­дер­лан­ди. По­ря­док про­ве­де­н­ня та умо­ви кон­кур­су бу­ли по­го­дже­ні Мі­жві­дом­чою ко­мі­сі­єю з ор­га­ні­за­ції укла­де­н­ня та ви­ко­на­н­ня угод про роз­по­діл про­ду­кції та ТОВ «На­дра Юзів­ська». До кон­кур­сно­го ко­мі­те­ту, який ви­зна­чив пе­ре­мож­ця кон­кур­су, вхо­ди­ли: ке­рів­ни­ки про­філь­них мі­ні­стерств, На­ціо­наль­ної акціо­нер­ної ком­па­нії «На­дра Укра­ї­ни», ТОВ «На­дра Юзів­ська» та на­ро­дні де­пу­та­ти Укра­ї­ни.

До­да­мо, во­дно­час з пе­ре­мож­цем кон­кур­су від­по­від­ну до­ку­мен­та­цію при­дба­ли ще два уча­сни­ки — ком­па­нія Бал­каш Пе­тро­лі­ум Б.В. («до­чка» одно­го з най­біль­ших у сві­ті на­фто­трей­де­рів ком­па­нії Ві­тол) та Бу­рі­зма Хол­дин­гз Лі­мі­тед, яку у ЗМІ пов’язу­ють з ко­ли­шнім мі­ні­стром еко­ло­гії Зло­чев­ським. За­яви уча­сни­ків кон­кур­су оці­ню­ва­ли­ся кон­кур­сним ко­мі­те­том згі­дно з ти­ми же са­ми­ми кри­те­рі­я­ми, за якими ін­ве­сто­ра­ми-опе­ра­то­ра­ми Юзів­ської та Оле­ської угод про роз­по­діл про­ду­кції бу­ли ра­ні­ше ви­зна­че­ні, від­по­від­но Шелл (Shell) і Шев­рон (Chevron).

Ком­па­нію Юзгаз Бі.Ві. бу­ло ви­зна­че­но пе­ре­мож­цем кон­кур­су, ви­хо­дя­чи на­сам­пе­ред із з то­го, що во­на за­про­по­ну­ва­ла най­біль­шу про­гра­му по­шу­ко­вих ро­біт на су­му в де­кіль­ка со­тень міль­йо­нів до­ла­рів США, яка пе­ред­ба­чає, зокре­ма, бу­рі­н­ня 15 свер­дло­вин. Юзгаз єди­ний із уча­сни­ків кон­кур­су під­твер­див пла­ту до бю­дже­ту бо­ну­сів ко­мер­цій­но­го від­кр­ти­т­тя і по­ча­тку ви­до­бу­тку, за­про­по­но­ва­них Шелл на су­му по­над со­тню міль­йо­нів до­ла­рів США. Слід та­кож за­зна­чи­ти, що пе­ре­мо­жець Юзгаз, як і ін­ші уча­сни­ки, по­ста­вив ви­мо­гу що­до де­яко­го змен­ше­н­ня окре­мих обов’яз­ків ін­ве­сто­ра про­ти тих, які ко­лись узяв на се­бе Шелл.

Пе­ре­ві­ре­не й обі­зна­не дже­ре­ло, близь­ке до Дер­жгео­надр, роз­по­ві­ло «Дню» на за­са­дах ано­нім­но­сті де­які да­ні з історії угод з роз­по­ді­лу про­ду­кції в Укра­ї­ні та, якщо мо­жна так ска­за­ти, ку­хні кон­кур­су. Ідея угод з роз­по­ді­лу про­ду­кції (їх за всю істо­рію не­за­ле­жної Укра­ї­ни бу­ло ли­ше чо­ти­ри), за йо­го сло­ва­ми, по­ля­гає в то­му, що це одна з форм дер­жав­но-при­ва­тно­го парт- нер­ства, ко­ли дер­жа­ва ва­жає, що пев­ний про­ект з на­дро­ко­ри­сту­ва­н­ня є для Укра­ї­ни стра­те­гі­чно ва­жли­вим і ви­зна­чає на кон­кур­сних за­са­дах ін­ве­сто­ра, який має вла­сним ко­штом і на вла­сний ри­зик здій­сни­ти по­шук і ви­до­бу­ток ву­гле­во­днів, спла­чу­ю­чи по­да­тки, а та­кож до­да­тко­во пе­ре­да­ю­чи дер­жа­ві у вла­сність ви­зна­че­ну в уго­ді час­тку ви­до­бу­тих ву­гле­во­днів

За­ко­ном «Про уго­ди про роз­по­діл про­ду­кції», По­да­тко­вим ко­де­ксом то­що вста­нов­лю­ю­ться осо­бли­ві умо­ви на­дро­ко­ри­сту­ва­н­ня. Про­те най­го­лов­ні­ше в ме­ха­ні­змі УРП є не пев­ні фі­скаль­ні піль­ги, а так зва­на ста­бі­лі­за­цій­на нор­ма, яка гарн­тує ін­ве­сто­ру про­тя­гом дії Уго­ди (до 50 ро­ків) за­сто­су­ва­н­ня за­ко­но­дав­ства, чин­но­го на да­ту її укла­де­н­ня. То­му змі­ни ста­вок рен­тнх пла­те­жів, які ста­ли­ся в 2014—2016 ро­ках, не за­сто­со­ву­ю­ться до ді­яль­но­сті в рам­ках ра­ні­ше укла­де­них чо­ти­рьох угод про роз­по­діл про­ду­кції.

І це бу­ла одна з го­лов­них ви­мог ін­ве­сто­рів: во­ни хо­ті­ли ма­ти га­ран­тії, що під час ро­бо­ти уго­ди про роз­по­діл про­ду­кції пра­ви­ла гри в на­шій кра­ї­ні не мі­ня­ти­му­ться, і во­ни змо­жуть ви­ко­ну­ва­ти по­го­дже­ну із дер­жа­вою мас­шта­бну про­гра­му ро­біт. Так, Шелл за ба­зо­вим сце­на­рі­єм пла­ну­вав до­ве­сти ви­до­бу­ток га­зу на юзів­ській ді­лян­ці до 20 мі­льяр­ди ку­бо­ме­трів га­зу на рік, вклав­ши в про­гра­му ви­до­бу­тку по­ряд­ка $10 мі­льяр­дів. Однак че­рез су­тє­ві змі­ни об­ста­вин (різ­ке па­ді­н­ня цін на на­фту, не­у­спіх про­е­ктів слан­це­во­го га­зу в Cхі­дній Єв­ро­пі, без­пе­ко­ві та еко­но­мі­чні ри­зи­ки в Укра­ї­ні) Шев­рон ви­йшов з Оле­ської уго­ди на­віть не роз­по­чав­ши ро­біт. При­пи­нив свою участь в Юзів­ській уго­ді в 2015 ро­ку й Шелл, вклав­ши в про­ект бі­ля $80 міль­йо­нів.

Пе­ред Укра­ї­ною по­ста­ла ди­ле­ма: за­кри­ва­ти про­ект на Юзів­ській ді­ялн­ці чи ого­ло­шу­ва­ти кон­курс на за­лу­че­н­ня но­во­го ін­ве­сто­ра-опе­ра­то­ра уго­ди. Ви­яви­ло­ся, що ком­па­нії мен­шо­го ніж Шелл і Шев­рон мас­шта­бу усе-та­ки збе­рі­га­ють за­ці­кав­ле­ність у цьо­му про­е­кті.

П’ять ком­па­ній, під­пи­сав­ши до­го­во­ри про кон­фі­ден­цій­ність, ви­вча­ли мо­жли­вість уча­сті в про­е­кті, і три з них по­да­ли за­яву на кон­курс. На жаль, одна із ве­ли­ких між­на­ро­дних ком­па­ній не взя­ла в ньо­му уча­сті, зокре­ма і че­рез не­дав­ню ухва­лу Ви­що­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Укра­ї­ни ска­су­ва­ти рі­ше­н­ня До­не­цької обла­сної ра­ди що­до по­го­дже­н­ня про­е­кту уго­ди про роз­по­діл про­ду­кції на Юзів­ській ді­лян­ці.

До­сить ці­ка­ву кон­кур­сну про­по­зи­цію по­да­ла Бу­рі­зма екс-мі­ні­стра-вті­ка­ча Зло­чев­сько­го. Як вва­жає дже­ре­ло «Дня», Бу­рі­зма хо­ті­ла б пі­ти у якийсь ве­ли­кий про­ект, адже при­дба­ла біль­ше де­ся­тка, хай і не но­вих, але до­сить су­ча­сних аме­ри­кан­ських бу­риль­них уста­но­вок. Є з чим пра­цю­ва­ти. Се­ред ін­те­ре­сан­тів кон­кур­су бу­ла й ком­па­нія Ара­вак, яка спів­пра­цює в Укра­ї­ні з бі­зне­сме­ном Ві­кто­ром Пін­чу­ком і є «се­строю» уча­сни­ка кон­кур­су Бал­каш (у них спіль­на «ма­ма» — Ві­тол). Але Ара­вак по­дав за­яв­ку, яка бу­ла спря­мо­ва­на ли­ше на здій­сне­н­ня пе­ре­ва­жно гео­фі­зи­чних ро­біт про­тя­гом пер­ших п’яти ро­ків про­е­кту і, від­по­від­но, на утри­ма­н­ня ді­лян­ки до кра­щих ча­сів.

Пе­ре­мож­цем кон­кур­су ви­зна­че­но тре­тьо­го за­яв­ни­ка — ні­дер­ланд­ську Юзгаз, яка, згі­дно із між­на­ро­дною на­фто­вою пра­кти­кою, бу­ла ство­ре­на спе­ці­аль­но для уча­сті в Юзів­сько­му про­е­кті. Ком­па­нії Ексо­нМо­біл (США), Шелл (Ве­ли­ко­бри­та­нія—Ні­дер­лан­ди), Шев­рон (США), Ені (Іта­лія), які ви­зна­ча­ли­ся пе­ре­мож­ця­ми кон­кур­сів на укла­де­н­ня УЦРП на ді­лян­ках Скіф­ська, Оле­ська, Юзів­ська, Су­бо­ті­на, та­кож по­да­ва­ли за­яв­ки від но­во­ство­ре­них ні­дер­ланд­ських «до­чок» із сим­во­лі­чним ста­ту­тним фон­дом. Ва­жли­во, що га­ран­тії ви­ко­на­н­ня фі­нан­со­вих та те­хні­чних зо­бов’язань за уго­да­ми про роз­по­діл про­ду­кції за свої «до­чки» да­ють ма­те­рин­ські ком­па­нії.

«День» по­ді­лив­ся та­кою звіс­ткою про ви­зна­че­н­ня но­во­го ін­ве­сто­ра-опер­та­о­ра Юзів­ської уго­ди з ди­ре­кто­ром НТЦ «Пси­хея» Ген­на­ді­єм Ря­це­вим і спи­тав, чи вва­жає він пе­ре­мо­гу на кон­кур­сі ком­па­нії з Ні­дер­лан­дів хо­ро­шою но­ви­ною. «Так, це справ­ді хо­ро­ша ін­фор­ма­ція. Ба­жаю Юзга­зу та Укра­ї­ні успі­ху в цьо­му про­е­кті. Про­бле­ма ли­ше в то­му, щоб наш уряд не по­вів се­бе з ці­єю ком­па­ні­єю так са­мо, як сво­го ча­су з Шелл».

Одно­зна­чно ви­сло­вив­ся у ко­мен­та­рі «Дню» що­до но­вої уго­ди з Юзів­ської пло­щі голова Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля Ігор На­са­лик: «В умо­вах зна­чно­го згор­та­н­ня ро­біт із по­шу­ку но­вих ро­до­вищ на­фти і га­зу в Укра­ї­ні остан­ні­ми ро­ка­ми, ва­жли­во якнай­швид­ше ор­га­ні­зу­ва­ти мас­шта­бні гео­ло­го­ро­зві­ду­валь­ні ро­бо­ти по слан­це­во­му га­зу на Юзів­ській, а в май­бу­тньо­му, мо­жли­во, і Оле­ській ді­лян­ці. Ми пра­цю­є­мо і над пи­та­н­ня­ми від­нов­ле­н­ня ви­до­бу­тку на­фти і га­зу на шель­фі Чор­но­го мо­ря, зокре­ма, і на осно­ві угод про роз­по­діл про­ду­кції. Шельф має бути укра­їн­ським не тіль­ки в юри­ди­чно­му і по­лі­ти­чно­му аспе­ктах, але й ре­аль­ним дже­ре­лом збіль­ше­н­ня вла­сно­го ви­до­бу­тку ву­гле­во­днів, вне­ском в по­си­ле­н­ня енер­ге­ти­чної без­пе­ки дер­жа­ви».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.