«Лінія го­ри­зон­ту»

У Льво­ві — вже 12-та пер­со­наль­на ви­став­ка Со­ло­мії Ков­тун за чо­ти­ри ро­ки твор­чої ді­яль­но­сті

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Ми­сте­цький про­стір для екс­по­ну­ва­н­ня ху­до­жни­ці на­да­ла га­ле­рея «Зе­ле­на ка­на­па», і, до сло­ва, Со­ло­мія ви­став­ля­є­ться тут не впер­ше. Зокре­ма, 2013-го мис­тки­ня пред­став­ля­ла у «Ка­на­пі» пер­со­наль­ну ви­став­ку під на­звою «12», і це бу­ла вже два­над­ця­та за лі­ком пер­со­наль­на ви­став­ка за всьо­го-на-всьо­го 4 ро­ки твор­чої ді­яль­но­сті!

На дум­ку істо­ри­ка ми­сте­цтва Ро­ма­на Яці­ва, Со­ло­мія Ков­тун уже зумі­ла за­свід­чи­ти свою ін­ди­ві­ду­аль­ність са­ме че­рез скла­дне ек­зи­стен­цій­не від­чу­т­тя ур­ба­ні­сти­чно­го про­сто­ру. «При зов­ні­шній спро­ще­но­сті зав­да­н­ня Со­ло­мія Ков­тун ре- алі­зує но­ву якість сво­го жи­во­пи­сно­го тем­пе­ра­мен­ту, — за­зна­чає про­фе­сор Яців. — По­е­ти­ко-фі­ло­соф­ська ка­те­го­рія го­ри­зон­ту тут транс­фор­му­є­ться в ме­та­фі­зи­чну суб­стан­цію, в якій осо­би­сті­сне від­чу­т­тя жит­тє­во­го про­сто­ру на­бу­ває ма­кси­маль­ної від­вер­то­сті».

Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

ФОТО ПАВЛА ПАЛАМАРЧУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.