РЕЗОНАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Facebook-ко­ри­сту­вач Ingvar BUZNYTSKY Від­гук на блог Ан­дрія ЛЮБКИ «Всі до­ро­ги ве­дуть до Льво­ва?» (сайт «Дня» day.kyiv.ua)

Від­гук на ста­т­тю Ва­лен­ти­на ТОРБИ «Дон­бас: Кремль вби­ває що­дня» («День» № 130 від 26 ли­пня 2016 ро­ку)

Pocія — це якесь су­ціль­не вмі­сти­ли­ще зла: зло­дій­ство, фейк, те­рор — усі асо­ці­а­ції із РФ. Див­но, що до цьо­го ча­су ще не всі ро­зу­мі­ють, що у нас вій­на, а не якийсь вну­трі­шній кон­флікт. Біль­ше то­го, Пу­тін не про­сто агре­сор, він ще й ви­ко­ри­сто­вує Укра­ї­ну для екс­пе­ри­мен­тів но­вої зброї. Як заявив Ту­pчи­нoв: «У ли­пні зaфiкcoвaнo зacтoсу­вa­н­ня про­ти нaшиx вiйcькoвиx нoвиx pociйcькиx мiнoмeтниx кoм­плeкcів КM- 8 «Гpaнь» з ке­ро­ва­ни­ми мiнaми та пе­ре­но­сни­ми за­со­ба­ми ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го управ­лі­н­ня во­гнем «Мaлaxiт». А во­ни там «за­не­по­ко­є­ні»!!! Ду­ма­ють, до їх не ді­йде?

Facebook-ко­ри­сту­вач Iren KOSTIK Від­гук на до­пис «Екскур­сія Ба­ту­ри­ном для Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня» триває!» (facebook-сто­рін­ка «Дня»)

Ва­жли­ве мі­сто. Істри­чно ва­жли­ве. Якнай­мо­га біль­ше українців ма­ють там по­бу­ва­ти.

Не стіль­ки че­рез брак ін­фор­ма­ції, скіль­ки че­рез брак сер­ві­су, до­ріг, за­не­дба­ність і по­ни­ще­ність пам’яток, про­він­цій­ність і бруд на пе­ри­фе­рії. Скрізь «лар­ки», смі­т­тя, лай­но, про­ба­чте, не­ма ту­а­ле­тів, вка­зів­ни­ків, зон для від­по­чин­ку, зон для ді­тей, спор­ту то­що.

Facebook-ко­ри­сту­вач Mariana HLIEVA Ві­дгу­ки на ста­т­тю Ва­лен­ти­на ТОРБИ «В умо­вах вій­ни без «во­єн­но­го ста­ну?» («День» № 127 від 21 ли­пня 2016 ро­ку)

За­хо­ва­тись від вій­ни з Ро­сі­єю не вда­сться. Не вда­сться від­си­ді­тись вдо­ма. Кра­ще за­вча­сно по­ча­ти до неї го­ту­ва­тись.

Facebook-ко­ри­сту­вач Сер­гій ЩОКІН

Дя­ку­є­мо за ста­т­тю. Ко­ри­сна ста­т­тя із на­га­ду­ва­н­ня­ми та пря­мою мо­вою. До­бре, па­не Ва­лен­ти­не. По­трі­бно фі­ксу­ва­ти, де і що обі­цяв По­ро­шен­ко, і чим ре­аль­но усе за­кін­чи­ться. Щоб на­щад­ки зна­ли.

Facebook-ко­ри­сту­вач Cв­обі­дний СЛАВКО

Дав­но час уже вжи­ва­ти рі­шу­чих за­хо­дів що­до за­хи­сту кра­ї­ни. А то на­ша вла­да спо­ча­тку ду­має, як на цьо­му за­ро­би­ти, а по­тім вже, як ви­йде. Це силь­ний на­род ви­три­має. Не­о­дно­ра­зо­во ви­сту­пав і про­дов­жую ви­сту­па­ти, що по­трі­бно бу­ду­ва­ти лі­нію обо­ро­ни по «лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня», а да­лі — по кор­до­ну з Ро­сі­єю і Бі­ло­рус­сю, а не сі­тки і клі­тки для зай­ців і ку­рі­пок, то­му що для ло­сів і ка­ба­нів ті пар­ка­ни, які нам по­ка­зу­ють, не є пе­ре­по­ною.

Facebook-ко­ри­сту­вач Ва­лен­тин ГАНЧУК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.